Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2730(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0006/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0007

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

7.4. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 και B9-0011/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0006/2019

(αντικαθιστά τις B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 και B9-0010/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary και Nuno Melo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula και Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της ομάδας Renew·

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko και Beata Kempa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0007)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0007/2019 και B9-0011/2019 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου