Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 25k
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/276 όσον αφορά προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Σερβίας (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, CULT, JURI

- Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

2) από τους βουλευτές

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να ελέγχονται καλύτερα τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (B8-0237/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εισφορά αλληλεγγύης και τις κοινωνικές υποθέσεις (B8-0261/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη του ιταλικού και του ευρωπαϊκού τομέα οπωροκηπευτικών (B8-0262/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Mario Borghezio και Oscar Lancini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των αγορών παλαιών αντικειμένων (B8-0263/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

CULT

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διατήρηση της ευρωπαϊκής θρησκευτικής κληρονομιάς (B8-0264/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Stefano Maullu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση της εκμάθησης της ντάμας στα σχολεία (B8-0265/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ένταξη της τεχνογνωσίας των εργαστηρίων των καθεδρικών ναών στον κατάλογο της UNESCO για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά (B8-0266/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc και Adina-Ioana Vălean. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση ευρωπαϊκής ημέρας για την τήρηση της θεραπευτικής αγωγής (B9-0002/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τοποθέτηση βαλβίδας στο στομάχι αγελάδων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (B9-0004/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου