Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 18. juuli 2019 - Strasbourg

14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Serbia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027.aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CULT, JURI

- Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine – Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine – Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Nõukogu soovitus Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

2) parlamendiliikmed

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek ohtlikke kaupu vedavate laevade parema kontrollimise vajaduse kohta (B8-0237/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek solidaarsusmaksu ja sotsiaalküsimuste kohta (B8-0261/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia ning Euroopa puu- ja köögiviljasektori toetamise kohta (B8-0262/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Mario Borghezio ja Oscar Lancini. Resolutsiooni ettepanek antiikesemete turgude kaitse kohta (B8-0263/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Euroopa usupärandi säilitamise kohta (B8-0264/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Stefano Maullu. Resolutsiooni ettepanek koolis kabe õpetamise alustamise kohta (B8-0265/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek katedraalide töökodade oskusteabe UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kandmise kohta (B8-0266/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc ja Adina-Ioana Vălean. Resolutsiooni ettepanek raviplaani järgimise Euroopa päeva kehtestamise kohta (B9-0002/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek teadusuuringute eesmärgil toimuva lehmade fistuleerimise kohta (B9-0004/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

Viimane päevakajastamine: 28. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika