Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. heinäkuuta 2019 - Strasbourg

14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen (EU) 2019/276 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi toteutettavia toimia varten käyttöön otettujen määrien tarkistamisesta (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Serbian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta vuosiksi 2021–2027: Euroopan innovointikyvyn ja -valmiuksien edistäminen (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, CULT, JURI

- Komission jäsenen nimittäminen - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Komission jäsenen nimittäminen - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

IMCO

- Neuvoston suositus Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittämisestä (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

2) jäseniltä:

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tarpeesta tarkastaa paremmin vaarallisia aineita kuljettavat alukset (B8-0237/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys solidaarisuusverosta ja sosiaaliasioista (B8-0261/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian ja EU:n hedelmä- ja vihannesalan tukemisesta (B8-0262/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Mario Borghezio ja Oscar Lancini. Päätöslauselmaesitys antiikkimarkkinoiden suojaamisesta (B8-0263/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys Euroopan uskonnollisen perinnön säilyttämisestä (B8-0264/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Stefano Maullu. Päätöslauselmaesitys tammipelin sisällyttämisestä kouluopetukseen (B8-0265/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys katedraalien ylläpitoon erikoistuneiden verstaiden tietotaidon lisäämisestä UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon (B8-0266/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc ja Adina-Ioana Vălean. Päätöslauselmaesitys hoitoon sitoutumista koskevan eurooppalaisen teemapäivän käyttöönotosta (B9-0002/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys pötsiavanteen tekemisestä lehmille tieteellistä tutkimusta varten (B9-0004/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

Päivitetty viimeksi: 28. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö