Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 18. jūlijs - Strasbūra

14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/276 attiecībā uz to summu pielāgojumiem no elastības instrumenta 2019. gadam, kas jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā (COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Serbiju (10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija) (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu 2021.-2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, CULT, JURI

- Eiropas Komisijas locekļa iecelšana — Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 – C9-0044/2019 – 2019/0808(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Eiropas Komisijas locekļa iecelšana — Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 – C9-0045/2019 – 2019/0809(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

IMCO

- Padomes ieteikums par Eiropas Centrālās bankas Valdes priekšsēdētāja iecelšanu (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

2. Deputāti

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vajadzību labāk kontrolēt kuģus, ar kuriem pārvadā bīstamas preces (B8-0237/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par solidāro nodokli un sociālajām lietām (B8-0261/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu Itālijas un Eiropas augļu un dārzeņu nozarei (B8-0262/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Mario Borghezio un Oscar Lancini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par senlietu tirgu aizsardzību (B8-0263/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

CULT

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas reliģiskā mantojuma saglabāšanu (B8-0264/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Stefano Maullu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dambretes apmācības ieviešanu skolā (B8-0265/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par katedrāļu amatniecības darbnīcu lietpratības iekļaušanu UNESCO nemateriālajā kultūras mantojumā (B8-0266/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc un Adina-Ioana Vălean. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Ārstēšanās noteikumu ievērošanas dienas ieviešanu (B9-0002/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Rezolūcijas priekšlikums par govju spurekļa fistulu veidošanas praksi zinātniskās pētniecības vajadzībām (B9-0004/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika