Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 23k
Donderdag 18 juli 2019 - Straatsburg

14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2019/276 wat betreft aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG, CULT, JURI

- Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

REGI

- Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

IMCO

- Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

2) van de leden

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de noodzaak om schepen die gevaarlijke goederen vervoeren beter te controleren (B8-0237/2019)

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het sociaal beleid en een solidariteitstaks (B8-0261/2019)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun aan de Italiaanse en Europese groente- en fruitsector (B8-0262/2019)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

INTA

- Mario Borghezio en Oscar Lancini. Ontwerpresolutie over de bescherming van antiekmarkten (B8-0263/2019)

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

CULT

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bescherming van het Europees religieus erfgoed (B8-0264/2019)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Stefano Maullu. Ontwerpresolutie over de invoering van het programma "Dammen op school" (B8-0265/2019)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de toevoeging van de expertise van de werkplaatsen van kathedralen aan het immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO (B8-0266/2019)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc en Adina-Ioana Vălean. Ontwerpresolutie over de instelling van een Europese Dag van de Therapietrouw (B9-0002/2019)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de fistulering van koeien met het oog op wetenschappelijk onderzoek (B9-0004/2019)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

Laatst bijgewerkt op: 28 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid