Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. júla 2019 - Štrasburg

14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide oúpravy súm mobilizovaných znástroja flexibility na rok 2019 scieľom použiť ich voblasti migrácie, prílevu utečencov abezpečnostných hrozieb (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom zo strany Eurojustu (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom atechnologickom inštitúte (prepracované znenie) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ostrategickom inovačnom programe Európskeho inovačného atechnologického inštitútu (EIT) na roky 2021–2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, CULT, JURI

- Vymenovanie člena Európskej komisie – Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Vymenovanie členky Európskej komisie – Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Odporúčanie Rady o vymenovaní prezidenta Európskej centrálnej banky (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

2) poslancov

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o potrebe lepšie kontrolovať lode prepravujúce nebezpečný tovar (B8-0237/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o solidárnej dani a sociálnych veciach (B8-0261/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore pre taliansky a európsky sektor ovocia a zeleniny (B8-0262/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Mario Borghezio a Oscar Lancini. Návrh uznesenia o ochrane búrz starožitností (B8-0263/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o ochrane európskeho náboženského dedičstva (B8-0264/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Stefano Maullu. Návrh uznesenia o zavedení výuky hry dáma na školách (B8-0265/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o zapísaní odborných znalostí dielní katedrál do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (B8-0266/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc a Adina-Ioana Vălean. Návrh uznesenia o ustanovení Európskeho dňa dodržiavania liečby (B9-0002/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o kanylovaní kráv na účely vedeckého výskumu (B9-0004/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

Posledná úprava: 28. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia