Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 juli 2019 - Strasbourg

14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från andra institutioner:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2019/276 vad gäller justeringar av de belopp som tas i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Serbien (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027: en ökad innovationsförmåga för Europa (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, CULT, JURI

- Utnämning av en ledamot av kommissionen - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Utnämning av en ledamot av kommissionen - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

IMCO

- Rådets rekommendation om utnämning av ordförande i Europeiska centralbanken (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

2) från ledamöterna:

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om behovet av förbättrad kontroll av fartyg som transporterar farligt gods (B8-0237/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om solidaritetsskatt och sociala frågor (B8-0261/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till den italienska och europeiska frukt- och grönsakssektorn (B8-0262/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Mario Borghezio och Oscar Lancini. Förslag till resolution om skydd av antikvitetsmarknaderna (B8-0263/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

CULT

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om bevarande av det europeiska religiösa arvet (B8-0264/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Stefano Maullu. Förslag till resolution om införande av damspel i skolundervisningen (B8-0265/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om att skriva in katedralers byggnadshyttor och deras hantverkskunnande som immateriellt kulturarv inom ramen för Unesco (B8-0266/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc och Adina-Ioana Vălean. Förslag till resolution om inrättande av en Europadag för fullföljande av medicinsk behandling (B9-0002/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om magluckor på kor för forskningsändamål (B9-0004/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

Senaste uppdatering: 28 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy