Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 170kPDF 275kWORD 82k
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
3.1.Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ
  
3.2.Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού
 4.Υποδοχή
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
  
5.1.Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ (ψηφοφορία)
  
7.2.Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού (ψηφοφορία)
  
7.3.Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους (ψηφοφορία)
  
7.4.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Αναφορές
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.03.


2. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2730(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Ιουλίου 2019 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.7.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού με την περάτωση της συζήτησης:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani και Isabel Wiseler Lima, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2730(RSP)) (B9-0006/2019

—   Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger Fofana και Viola Von Cramon Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2730(RSP)) (B9-0007/2019

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra και Charlie Weimers, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2730(RSP)) (B9-0008/2019

—   Kati Piri, Tonino Picula, Javi López και Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2730(RSP)) (B9-0009/2019

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2730(RSP)) (B9-0010/2019

—   Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Γιώργος Γεωργίου, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry και Sira Rego, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2730(RSP)) (B9-0011/2019).

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019.


3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2019)


3.1. Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 και B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Οι Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman και Antony Hook παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Jordan Bardella, εξ ονόματος της Ομάδας ID.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Maria Grapini και Phil Bennion.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019.


3.2. Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 και B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Οι Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima και Sheila Ritchie παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karen Melchior, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Susanna Ceccardi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ιωάννης Λαγός, μη εγγεγραμμένος, και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly, Jackie Jones και Irina Von Wiese.

Παρεμβαίνει οι Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019.

(Συνέχεια της συζήτησης: βλ. σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019


4. Υποδοχή

Η Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, ουκρανική αντιπροσωπεία, υπό τον Πέτρο Ποροσένκο, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)

(Αρχή της συζήτησης: βλ. σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2019)


5.1. Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 και B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Οι Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler και Ramona Strugariu παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Andrius Kubilius, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Bronis Ropė.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sophia in 't Veld, Claire Fox (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Romeo Franz και Marco Zanni.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος της ομάδας S&D, το Σώμα κυρώνει την ακόλουθη απόφαση τροποποιήσεως και τους ακόλουθους διορισμούς:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν: Η Biljana Borzan δεν είναι πια μέλος

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Maria Grapini και Cristian Terheş.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


7.1. Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 και B9-0023/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0013/2019

(αντικαθιστά τις B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 και B9-0023/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της ομάδας Renew·

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann και Gina Dowding, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko και Charlie Weimers, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0004)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0019/2019 καταπίπτει.)


7.2. Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 και B9-0030/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0014/2019

(αντικαθιστά τις B9-0014/2019, B9-0027/2019 και B9-0030/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—    Kati Piri και Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της ομάδας Renew·

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun και Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0005)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 και B9-0029/2019 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Martin Horwood επί της διεξαγωγής των ψηφοφοριών (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).


7.3. Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 και B9-0025/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0012/2019

(αντικαθιστά τις B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 και B9-0025/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της ομάδας Renew·

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter και Viola Von Cramon-Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil και Alexandr Vondra, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0006)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0020/2019 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Petras Auštrevičius, πριν από την ψηφοφορία.


7.4. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 και B9-0011/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0006/2019

(αντικαθιστά τις B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 και B9-0010/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary και Nuno Melo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula και Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της ομάδας Renew·

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko και Beata Kempa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0007)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0007/2019 και B9-0011/2019 καταπίπτουν.)


8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

H Πρόεδρος προτείνει στο Σώμα να παρακαμφθεί το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού και να εγκριθούν αμέσως τώρα τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Το Σώμα συναινεί σε αυτή τη διαδικασία και εγκρίνει τα Συνοπτικά Πρακτικά.


9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα - RC-B9-0006/2019
Angel Dzhambazki


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου (Europarl), "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


12. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2019.


13. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 16 Ιουλίου 2019

(*) Απόρρητο όνομα

Kevin Schmid (αριθ. 0297/2019)· (*) (αριθ. 0298/2019)· (*) (αριθ. 0299/2019)· (*) (αριθ. 0300/2019)· (*) (αριθ. 0301/2019)· (*) (αριθ. 0302/2019)· Bert Vanhelmont (αριθ. 0303/2019)· Salvatore Abalsamo (αριθ. 0304/2019)· (*) (αριθ. 0305/2019)· (*) (αριθ. 0306/2019)· Rauta Dănuț Cătălin (αριθ. 0307/2019)· (*) (αριθ. 0308/2019)· (*) (αριθ. 0309/2019)· Belén Moreno Solano (αριθ. 0310/2019)· Aakash Basu (αριθ. 0311/2019)· (*) (αριθ. 0312/2019)· Raina Mihailova (αριθ. 0313/2019)· Ian Miles (αριθ. 0314/2019)· (*) (αριθ. 0315/2019)· Diyan Yanchev (αριθ. 0316/2019)· (*) (αριθ. 0317/2019)· Jānis Kuzins (αριθ. 0318/2019)· (*) (αριθ. 0319/2019)· Johann Dooh (αριθ. 0320/2019)· (*) (αριθ. 0321/2019)· (*) (αριθ. 0322/2019)· Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (αριθ. 0323/2019)· (*) (αριθ. 0324/2019)· Richard Hajek (αριθ. 0325/2019)· Vincenzo Rizzo (αριθ. 0326/2019)· Steve Mason (αριθ. 0327/2019)· Esther Lorente (αριθ. 0328/2019)· Nuno Veríssimo Pereira (αριθ. 0329/2019)· Marios Achelleos (αριθ. 0330/2019)· Elena Blanco Fuente (αριθ. 0331/2019)· (*) (αριθ. 0332/2019)· Roberto Valentini (αριθ. 0333/2019)· (*) (αριθ. 0334/2019)· Eduardo Velázquez (αριθ. 0335/2019)· (*) (αριθ. 0336/2019)· (*) (αριθ. 0337/2019)· Steffen Müer (αριθ. 0338/2019)· Josef Kamhuber (αριθ. 0339/2019)· Antonia de los Ángeles Agular López (αριθ. 0340/2019)· (*) (αριθ. 0341/2019)· (*) (αριθ. 0342/2019)· Jorge Monteiro (αριθ. 0343/2019)· (*) (αριθ. 0344/2019)· (*) (αριθ. 0345/2019)· Mekhmed Dermendzhi (αριθ. 0346/2019)· Bert Vanhelmont (αριθ. 0347/2019)· Renato Lelli (αριθ. 0348/2019)· Enrico Semeraro (αριθ. 0349/2019)· (*) (αριθ. 0350/2019)· (*) (αριθ. 0351/2019)· (*) (αριθ. 0352/2019)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0353/2019)· Joan Simonet Pons (αριθ. 0354/2019)· Eleni Portaliou (αριθ. 0355/2019)· (*) (αριθ. 0356/2019)· Roman Mazur (αριθ. 0357/2019)· Aĭfer Mekhmed (αριθ. 0358/2019)· Bernard Gallay (αριθ. 0359/2019)· Miguelina Sandoval Aquino (αριθ. 0360/2019)· Miquel Peralta Pujol (αριθ. 0361/2019)· (*) (αριθ. 0362/2019)· Giovanni Bonvento (αριθ. 0363/2019)· (*) (αριθ. 0364/2019)· Wigcher Geert Spanninga (αριθ. 0365/2019)· Martin Jürgens (αριθ. 0366/2019)· (*) (αριθ. 0367/2019)· (*) (αριθ. 0368/2019)· Thomas Pfister (αριθ. 0369/2019)· Lucas Estagnasié (αριθ. 0370/2019)· Stephan Szalay (αριθ. 0371/2019)· Allan Jørgensen (αριθ. 0372/2019)· (*) (αριθ. 0373/2019)· György Palla (αριθ. 0374/2019)· (*) (αριθ. 0375/2019)· Ahmad Aziz (αριθ. 0376/2019)· José Antonio Maciá Gómez (αριθ. 0377/2019)· (*) (αριθ. 0378/2019)· Zhivko Avdziev (αριθ. 0379/2019)· Andrew Mccormick (αριθ. 0380/2019)· (*) (αριθ. 0381/2019)· Bert Van Nispen (αριθ. 0382/2019)· (*) (αριθ. 0383/2019)· (*) (αριθ. 0384/2019)· Ahmad Aziz (αριθ. 0385/2019)· (*) (αριθ. 0386/2019)· Cristian Secară (αριθ. 0387/2019)· Păun Dan Alexandru (αριθ. 0388/2019)· (*) (αριθ. 0389/2019)· (*) (αριθ. 0390/2019)· (*) (αριθ. 0391/2019)· (*) (αριθ. 0392/2019)· Venancio Prieto Acosta (αριθ. 0393/2019)· Sándor Bobály (αριθ. 0394/2019)· (*) (αριθ. 0395/2019)· (*) (αριθ. 0396/2019)· (*) (αριθ. 0397/2019)· Ioan Dănuț Voda (αριθ. 0398/2019)· Helena Gawron (αριθ. 0399/2019)· Mika Kallio (αριθ. 0400/2019)· (*) (αριθ. 0401/2019)· Guillaume Boraud (αριθ. 0402/2019)· Alban Asani (αριθ. 0403/2019)· (*) (αριθ. 0404/2019)· (*) (αριθ. 0405/2019)· (*) (αριθ. 0406/2019)· Christoph Klein (αριθ. 0407/2019)· Carlo Pollice (αριθ. 0408/2019)· (*) (αριθ. 0409/2019)· (*) (αριθ. 0410/2019)· Florian Herzberg (αριθ. 0411/2019)· Vicente Vargas (αριθ. 0412/2019)· Nial Pickering (αριθ. 0413/2019)· (*) (αριθ. 0414/2019)· Noël Lucia (αριθ. 0415/2019)· Mario Fuchs (αριθ. 0416/2019)· Michele Campanelli (αριθ. 0417/2019)· Charles Litster (αριθ. 0418/2019)· Carlos Carriço (αριθ. 0419/2019)· Juan Manuel Arnal Lizarraga (αριθ. 0420/2019)· (*) (αριθ. 0421/2019)· (*) (αριθ. 0422/2019)· (*) (αριθ. 0423/2019)· Maurizio Scazzeri (αριθ. 0424/2019)· (*) (αριθ. 0425/2019)· Sascha Simon (αριθ. 0426/2019)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ. 0427/2019)· Giampiero Tola (αριθ. 0428/2019)· (*) (αριθ. 0429/2019)· Zoltán Erdős (αριθ. 0430/2019)· Jānis Kuzins (αριθ. 0431/2019)· Celine Li Voge (αριθ. 0432/2019)· Emanuela Agnese Basilicata (αριθ. 0433/2019)· Arianna Campagnuolo (αριθ. 0434/2019)· Arianna Campagnuolo (αριθ. 0435/2019)· Giovanni Bonvento (αριθ. 0436/2019)· Kristian Stoynov (αριθ. 0437/2019)· Mario Giancola (αριθ. 0438/2019)· Robert Finke (αριθ. 0439/2019)· Ahmad Aziz (αριθ. 0440/2019)· Diana Hidan (αριθ. 0441/2019)· (*) (αριθ. 0442/2019)· Lorenzo Stroppolo (αριθ. 0443/2019)· (*) (αριθ. 0444/2019)· (*) (αριθ. 0445/2019)· (*) (αριθ. 0446/2019)· (*) (αριθ. 0447/2019)· (*) (αριθ. 0448/2019)· (*) (αριθ. 0449/2019)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0450/2019)· (*) (αριθ. 0451/2019)· (*) (αριθ. 0452/2019)· Carlos Carriço (αριθ. 0453/2019)· (*) (αριθ. 0454/2019)· (*) (αριθ. 0455/2019)· (*) (αριθ. 0456/2019)· (*) (αριθ. 0457/2019)· (*) (αριθ. 0458/2019)· (*) (αριθ. 0459/2019)· Fabio Cavallazzi (αριθ. 0460/2019)· (*) (αριθ. 0461/2019)· Guy Froment (αριθ. 0462/2019)· Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (αριθ. 0463/2019)· José Augusto Dos Santos Silva (αριθ. 0464/2019)· (*) (αριθ. 0465/2019)· Elena Parente (αριθ. 0466/2019)· (*) (αριθ. 0467/2019)· Gabriela Ionescu (αριθ. 0468/2019)· Glauco Marras (αριθ. 0469/2019)· (*) (αριθ. 0470/2019)· Valentina Manfredini (αριθ. 0471/2019)· Elhar Muminovic (αριθ. 0472/2019)· Patrick Vanhoudt (αριθ. 0473/2019)· Vlad Dogaru (αριθ. 0474/2019)· José Manuel Santos Sánchez (αριθ. 0475/2019)· Holger Lüers (αριθ. 0476/2019)· Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (αριθ. 0477/2019)· (*) (αριθ. 0478/2019)· (*) (αριθ. 0479/2019)· Valentin Leupolt (αριθ. 0480/2019)· Georges Papageorgiou (αριθ. 0481/2019)· Davide Boni (αριθ. 0482/2019)· Victor Negrescu (αριθ. 0483/2019)· Martin Jürgens (αριθ. 0484/2019)· Paraskevas Louloudakis (αριθ. 0485/2019)· Lara Méndez (αριθ. 0486/2019)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0487/2019)· Guido Schulz (αριθ. 0488/2019)· (*) (αριθ. 0489/2019)· Stefan Thien (αριθ. 0490/2019)· Xavi Galindo Ozuna (αριθ. 0491/2019)· (*) (αριθ. 0492/2019)· (*) (αριθ. 0493/2019)· Sándor Tóth (αριθ. 0494/2019)· Sándor Tóth (αριθ. 0495/2019)· Elhar Muminovic (αριθ. 0496/2019)· Sándor Tóth (αριθ. 0497/2019)· Sean Pearce (αριθ. 0498/2019)· (*) (αριθ. 0499/2019)· (*) (αριθ. 0500/2019)· Carmen Espósito (αριθ. 0501/2019)· (*) (αριθ. 0502/2019)· Olga Biskou (αριθ. 0503/2019)· Mieczysław Zych (αριθ. 0504/2019)· Philipp Schmagold (αριθ. 0505/2019)· Ton Vervloet (αριθ. 0506/2019)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0507/2019)· (*) (αριθ. 0508/2019)· Bojan Barišič (αριθ. 0509/2019)· (*) (αριθ. 0510/2019)· (*) (αριθ. 0511/2019)· Bruno Piketty (αριθ. 0512/2019)· Paula Echenique (αριθ. 0513/2019)· (*) (αριθ. 0514/2019)· Víctor Manuel Soriano i Piqueras (αριθ. 0515/2019)· Naomi Willemsen (αριθ. 0516/2019)· (*) (αριθ. 0517/2019)· Polonia Castellanos (αριθ. 0518/2019)· Manuel Pardos Vicente (αριθ. 0519/2019)· María José Estopa Jiménez (αριθ. 0520/2019)· (*) (αριθ. 0521/2019)· (*) (αριθ. 0522/2019)· (*) (αριθ. 0523/2019)· Sándor Tóth (αριθ. 0524/2019)· (*) (αριθ. 0525/2019)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0526/2019)· (*) (αριθ. 0527/2019)· Marta Cànaves Oriol (αριθ. 0528/2019)· (*) (αριθ. 0529/2019)· (*) (αριθ. 0530/2019)· (*) (αριθ. 0531/2019)· (*) (αριθ. 0532/2019)· Elisa De Pirro (αριθ. 0533/2019)· Michael Watts (αριθ. 0534/2019)· Tito Rodrigues (αριθ. 0535/2019)· Franz Josef Glasl (αριθ. 0536/2019)· (*) (αριθ. 0537/2019)· Marios Achelleos (αριθ. 0538/2019)· Gabrielle Dieckmann (αριθ. 0539/2019)· Thomas Bublitz (αριθ. 0540/2019)· (*) (αριθ. 0541/2019)· (*) (αριθ. 0542/2019)· (*) (αριθ. 0543/2019)· (*) (αριθ. 0544/2019)· (*) (αριθ. 0545/2019)· Ton Vervloet (αριθ. 0546/2019)· Michael Hubmann (αριθ. 0547/2019)· Nicolas Laarman (αριθ. 0548/2019)· (*) (αριθ. 0549/2019)· (*) (αριθ. 0550/2019)· (*) (αριθ. 0551/2019)· (*) (αριθ. 0552/2019)· (*) (αριθ. 0553/2019)· Krzysztof Grabowski (αριθ. 0554/2019)· (*) (αριθ. 0555/2019)· (*) (αριθ. 0556/2019)· Dániel Farkas (αριθ. 0557/2019)· (*) (αριθ. 0558/2019)· (*) (αριθ. 0559/2019)· Timothée Galvaire (αριθ. 0560/2019)· (*) (αριθ. 0561/2019)· (*) (αριθ. 0562/2019)· (*) (αριθ. 0563/2019)· (*) (αριθ. 0564/2019)· (*) (αριθ. 0565/2019)· (*) (αριθ. 0566/2019)· Christoph Klein (αριθ. 0567/2019)· (*) (αριθ. 0568/2019)· (*) (αριθ. 0569/2019)· (*) (αριθ. 0570/2019)· (*) (αριθ. 0571/2019)· Per Thomas Nilsson (αριθ. 0572/2019)· (*) (αριθ. 0573/2019)· (*) (αριθ. 0574/2019)· Bernard Rosic (αριθ. 0575/2019)· Susanne Kumlin (αριθ. 0576/2019)· Ahmad Aziz (αριθ. 0577/2019)· Gredo Förster (αριθ. 0578/2019)· Mathias Weiß (αριθ. 0579/2019)· Jiří Ježek (αριθ. 0580/2019)· (*) (αριθ. 0581/2019)· (*) (αριθ. 0582/2019)· Alejandro Domínguez (αριθ. 0583/2019)· Remo Pulcini (αριθ. 0584/2019)· Jürgen Wippler (αριθ. 0585/2019)· Petcu-Nedelcu Steluța (αριθ. 0586/2019)· (*) (αριθ. 0587/2019)· (*) (αριθ. 0588/2019)· (*) (αριθ. 0589/2019)· (*) (αριθ. 0590/2019)· Guy Froment (αριθ. 0591/2019).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 16 Ιουλίου 2019 διαβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απεστάλησαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν τόπο κατοικίας ή έδρα σε κράτος μέλος.


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/276 όσον αφορά προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Σερβίας (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, CULT, JURI

- Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

2) από τους βουλευτές

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να ελέγχονται καλύτερα τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (B8-0237/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εισφορά αλληλεγγύης και τις κοινωνικές υποθέσεις (B8-0261/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη του ιταλικού και του ευρωπαϊκού τομέα οπωροκηπευτικών (B8-0262/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Mario Borghezio και Oscar Lancini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των αγορών παλαιών αντικειμένων (B8-0263/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

CULT

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διατήρηση της ευρωπαϊκής θρησκευτικής κληρονομιάς (B8-0264/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Stefano Maullu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση της εκμάθησης της ντάμας στα σχολεία (B8-0265/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ένταξη της τεχνογνωσίας των εργαστηρίων των καθεδρικών ναών στον κατάλογο της UNESCO για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά (B8-0266/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc και Adina-Ioana Vălean. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση ευρωπαϊκής ημέρας για την τήρηση της θεραπευτικής αγωγής (B9-0002/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τοποθέτηση βαλβίδας στο στομάχι αγελάδων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (B9-0004/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI


15. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 11.36.


16. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Ανδρουλάκης, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Αρβανιτης, Ασημακοπούλου, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Χριστοφόρου, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Φούρλας, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Γεωργίου, Γεωργούλης, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Καϊλή, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Κεφαλογιάννης, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Κιζιλγιουρέκ, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Κόκκαλης, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Κωνσταντίνου, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Κούλογλου, Κουντουρά, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Long, Longworth, López, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Μαυρίδης, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Μεϊμαρακησ, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Nienaß, Niinistö, Νικολάου-Αλαβάνος, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Σπυράκη, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Ζαγοράκης, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Dionísio Bradford, Grant, McAllister, Ochojska, Zambelli

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου