Index 
Notulen
PDF 258kWORD 76k
Donderdag 18 juli 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.Situatie in Hongkong
  3.2.Situatie aan de grens tussen de VS en Mexico
 4.Welkomstwoord
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)
  5.1.Rusland, met name de situatie van milieuactivisten en Oekraïense politieke gevangenen
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Stemmingen
  7.1.Situatie in Hongkong (stemming)
  7.2.Situatie aan de grens tussen de VS en Mexico (stemming)
  7.3.Rusland, met name de situatie van milieuactivisten en Oekraïense politieke gevangenen (stemming)
  7.4.Situatie in Venezuela (stemming)
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Verzoekschriften
 14.Ingekomen stukken
 15.Sluiting van de vergadering
 16.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.03 uur geopend.


2. Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2019/2730(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 16 juli 2019 (punt 14 van de notulen van 16.7.2019).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani en Isabel Wiseler Lima, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0006/2019);

—   Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger Fofana en Viola Von Cramon Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0007/2019);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra en Charlie Weimers, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0008/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Javi López en Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0009/2019);

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans en Marie Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, over de situatie in Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0010/2019);

—   Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry en Sira Rego, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0011/2019).

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 18.7.2019.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 17.7.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


3.1. Situatie in Hongkong

Ontwerpresoluties B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 en B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman en Antony Hook lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, en Jordan Bardella, namens de ID-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Maria Grapini en Phil Bennion.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie, namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 18.7.2019.


3.2. Situatie aan de grens tussen de VS en Mexico

Ontwerpresoluties B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 en B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima en Sheila Ritchie lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Karen Melchior, namens de Renew-Fractie, Susanna Ceccardi, namens de ID-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, Manu Pineda, namens de GUE/NGL-Fractie, Ioannis Lagos, niet-fractiegebonden lid, en Maria Arena.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Jackie Jones en Irina Von Wiese.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie, namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 18.7.2019.

(Voortzetting van het debat: zie punt 5 van de notulen van 18.7.2019)


4. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een door Petro Porosjenko geleide delegatie uit Oekraïne, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)

(Begin van het debat: zie punt 3 van de notulen van 18.7.2019)

(Zie punt 2 van de notulen van 17.7.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Rusland, met name de situatie van milieuactivisten en Oekraïense politieke gevangenen

Ontwerpresoluties B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 en B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler en Ramona Strugariu lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Andrius Kubilius, namens de PPE-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de GUE/NGL-Fractie, en Bronis Ropė.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie, namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 18.7.2019.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld, Claire Fox (de Voorzitter geeft een toelichting), Romeo Franz en Marco Zanni.


6. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de S&D-Fractie bekrachtigt het Parlement het volgende wijzigingsbesluit en de volgende benoemingen:

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan: Biljana Borzan is niet langer lid

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Maria Grapini en Cristian Terheş.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


7.1. Situatie in Hongkong (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 en B9-0023/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0013/2019

(ter vervanging van B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 en B9-0023/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri en Tonino Picula, namens de S&D-Fractie;

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann en Gina Dowding, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko en Charlie Weimers, namens de ECR-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2019)0004)

(Ontwerpresolutie B9-0019/2019 komt te vervallen.)


7.2. Situatie aan de grens tussen de VS en Mexico (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 en B9-0030/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0014/2019

(ter vervanging van B9-0014/2019, B9-0027/2019 en B9-0030/2019):

ingediend door de volgende leden:

—    Kati Piri en Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2019)0005)

(Ontwerpresoluties B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 en B9-0029/2019 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Martin Horwood, over het verloop van de stemmingen (de Voorzitter geeft een toelichting).


7.3. Rusland, met name de situatie van milieuactivisten en Oekraïense politieke gevangenen (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 en B9-0025/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0012/2019

(ter vervanging van B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 en B9-0025/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri en Isabel Santos, namens de S&D-Fractie;

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter en Viola Von Cramon-Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil en Alexandr Vondra, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2019)0006)

(Ontwerpresolutie B9-0020/2019 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Petras Auštrevičius, vóór de stemming.


7.4. Situatie in Venezuela (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 en B9-0011/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0006/2019

(ter vervanging van B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 en B9-0010/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary en Nuno Melo, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula en Isabel Santos, namens de S&D-Fractie;

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko en Beata Kempa, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2019)0007)

(Ontwerpresoluties B9-0007/2019 en B9-0011/2019 komen te vervallen.)


8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De Voorzitter stelt het Parlement voor om af te wijken van artikel 202, lid 3, van het Reglement en de notulen van de vorige vergadering nu al goed te keuren.

Het Parlement stemt met die procedure in en keurt de notulen goed.


9. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement aan het begin van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Situatie in Venezuela - RC-B9-0006/2019
Angel Dzhambazki


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


12. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 16 september 2019 t/m 19 september 2019.


13. Verzoekschriften

De volgende verzoekschriften zijn op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven en zijn naar de bevoegde commissie verwezen overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement:

Op 16 juli 2019

(*) Vertrouwelijk

Kevin Schmid (n° 0297/2019); (*) (n° 0298/2019); (*) (n° 0299/2019); (*) (n° 0300/2019); (*) (n° 0301/2019); (*) (n° 0302/2019); Bert Vanhelmont (n° 0303/2019); Salvatore Abalsamo (n° 0304/2019); (*) (n° 0305/2019); (*) (n° 0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (n° 0307/2019); (*) (n° 0308/2019); (*) (n° 0309/2019); Belén Moreno Solano (n° 0310/2019); Aakash Basu (n° 0311/2019); (*) (n° 0312/2019); Raina Mihailova (n° 0313/2019); Ian Miles (n° 0314/2019); (*) (n° 0315/2019); Diyan Yanchev (n° 0316/2019); (*) (n° 0317/2019); Jānis Kuzins (n° 0318/2019); (*) (n° 0319/2019); Johann Dooh (n° 0320/2019); (*) (n° 0321/2019); (*) (n° 0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (n° 0323/2019); (*) (n° 0324/2019); Richard Hajek (n° 0325/2019); Vincenzo Rizzo (n° 0326/2019); Steve Mason (n° 0327/2019); Esther Lorente (n° 0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (n° 0329/2019); Marios Achelleos (n° 0330/2019); Elena Blanco Fuente (n° 0331/2019); (*) (n° 0332/2019); Roberto Valentini (n° 0333/2019); (*) (n° 0334/2019); Eduardo Velázquez (n° 0335/2019); (*) (n° 0336/2019); (*) (n° 0337/2019); Steffen Müer (n° 0338/2019); Josef Kamhuber (n° 0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (n° 0340/2019); (*) (n° 0341/2019); (*) (n° 0342/2019); Jorge Monteiro (n° 0343/2019); (*) (n° 0344/2019); (*) (n° 0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (n° 0346/2019); Bert Vanhelmont (n° 0347/2019); Renato Lelli (n° 0348/2019); Enrico Semeraro (n° 0349/2019); (*) (n° 0350/2019); (*) (n° 0351/2019); (*) (n° 0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0353/2019); Joan Simonet Pons (n° 0354/2019); Eleni Portaliou (n° 0355/2019); (*) (n° 0356/2019); Roman Mazur (n° 0357/2019); Aĭfer Mekhmed (n° 0358/2019); Bernard Gallay (n° 0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (n° 0360/2019); Miquel Peralta Pujol (n° 0361/2019); (*) (n° 0362/2019); Giovanni Bonvento (n° 0363/2019); (*) (n° 0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (n° 0365/2019); Martin Jürgens (n° 0366/2019); (*) (n° 0367/2019); (*) (n° 0368/2019); Thomas Pfister (n° 0369/2019); Lucas Estagnasié (n° 0370/2019); Stephan Szalay (n° 0371/2019); Allan Jørgensen (n° 0372/2019); (*) (n° 0373/2019); György Palla (n° 0374/2019); (*) (n° 0375/2019); Ahmad Aziz (n° 0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (n° 0377/2019); (*) (n° 0378/2019); Zhivko Avdziev (n° 0379/2019); Andrew Mccormick (n° 0380/2019); (*) (n° 0381/2019); Bert Van Nispen (n° 0382/2019); (*) (n° 0383/2019); (*) (n° 0384/2019); Ahmad Aziz (n° 0385/2019); (*) (n° 0386/2019); Cristian Secară (n° 0387/2019); Păun Dan Alexandru (n° 0388/2019); (*) (n° 0389/2019); (*) (n° 0390/2019); (*) (n° 0391/2019); (*) (n° 0392/2019); Venancio Prieto Acosta (n° 0393/2019); Sándor Bobály (n° 0394/2019); (*) (n° 0395/2019); (*) (n° 0396/2019); (*) (n° 0397/2019); Ioan Dănuț Voda (n° 0398/2019); Helena Gawron (n° 0399/2019); Mika Kallio (n° 0400/2019); (*) (n° 0401/2019); Guillaume Boraud (n° 0402/2019); Alban Asani (n° 0403/2019); (*) (n° 0404/2019); (*) (n° 0405/2019); (*) (n° 0406/2019); Christoph Klein (n° 0407/2019); Carlo Pollice (n° 0408/2019); (*) (n° 0409/2019); (*) (n° 0410/2019); Florian Herzberg (n° 0411/2019); Vicente Vargas (n° 0412/2019); Nial Pickering (n° 0413/2019); (*) (n° 0414/2019); Noël Lucia (n° 0415/2019); Mario Fuchs (n° 0416/2019); Michele Campanelli (n° 0417/2019); Charles Litster (n° 0418/2019); Carlos Carriço (n° 0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (n° 0420/2019); (*) (n° 0421/2019); (*) (n° 0422/2019); (*) (n° 0423/2019); Maurizio Scazzeri (n° 0424/2019); (*) (n° 0425/2019); Sascha Simon (n° 0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (n° 0427/2019); Giampiero Tola (n° 0428/2019); (*) (n° 0429/2019); Zoltán Erdős (n° 0430/2019); Jānis Kuzins (n° 0431/2019); Celine Li Voge (n° 0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (n° 0433/2019); Arianna Campagnuolo (n° 0434/2019); Arianna Campagnuolo (n° 0435/2019); Giovanni Bonvento (n° 0436/2019); Kristian Stoynov (n° 0437/2019); Mario Giancola (n° 0438/2019); Robert Finke (n° 0439/2019); Ahmad Aziz (n° 0440/2019); Diana Hidan (n° 0441/2019); (*) (n° 0442/2019); Lorenzo Stroppolo (n° 0443/2019); (*) (n° 0444/2019); (*) (n° 0445/2019); (*) (n° 0446/2019); (*) (n° 0447/2019); (*) (n° 0448/2019); (*) (n° 0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0450/2019); (*) (n° 0451/2019); (*) (n° 0452/2019); Carlos Carriço (n° 0453/2019); (*) (n° 0454/2019); (*) (n° 0455/2019); (*) (n° 0456/2019); (*) (n° 0457/2019); (*) (n° 0458/2019); (*) (n° 0459/2019); Fabio Cavallazzi (n° 0460/2019); (*) (n° 0461/2019); Guy Froment (n° 0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (n° 0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (n° 0464/2019); (*) (n° 0465/2019); Elena Parente (n° 0466/2019); (*) (n° 0467/2019); Gabriela Ionescu (n° 0468/2019); Glauco Marras (n° 0469/2019); (*) (n° 0470/2019); Valentina Manfredini (n° 0471/2019); Elhar Muminovic (n° 0472/2019); Patrick Vanhoudt (n° 0473/2019); Vlad Dogaru (n° 0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (n° 0475/2019); Holger Lüers (n° 0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (n° 0477/2019); (*) (n° 0478/2019); (*) (n° 0479/2019); Valentin Leupolt (n° 0480/2019); Georges Papageorgiou (n° 0481/2019); Davide Boni (n° 0482/2019); Victor Negrescu (n° 0483/2019); Martin Jürgens (n° 0484/2019); Paraskevas Louloudakis (n° 0485/2019); Lara Méndez (n° 0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0487/2019); Guido Schulz (n° 0488/2019); (*) (n° 0489/2019); Stefan Thien (n° 0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (n° 0491/2019); (*) (n° 0492/2019); (*) (n° 0493/2019); Sándor Tóth (n° 0494/2019); Sándor Tóth (n° 0495/2019); Elhar Muminovic (n° 0496/2019); Sándor Tóth (n° 0497/2019); Sean Pearce (n° 0498/2019); (*) (n° 0499/2019); (*) (n° 0500/2019); Carmen Espósito (n° 0501/2019); (*) (n° 0502/2019); Olga Biskou (n° 0503/2019); Mieczysław Zych (n° 0504/2019); Philipp Schmagold (n° 0505/2019); Ton Vervloet (n° 0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0507/2019); (*) (n° 0508/2019); Bojan Barišič (n° 0509/2019); (*) (n° 0510/2019); (*) (n° 0511/2019); Bruno Piketty (n° 0512/2019); Paula Echenique (n° 0513/2019); (*) (n° 0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (n° 0515/2019); Naomi Willemsen (n° 0516/2019); (*) (n° 0517/2019); Polonia Castellanos (n° 0518/2019); Manuel Pardos Vicente (n° 0519/2019); María José Estopa Jiménez (n° 0520/2019); (*) (n° 0521/2019); (*) (n° 0522/2019); (*) (n° 0523/2019); Sándor Tóth (n° 0524/2019); (*) (n° 0525/2019); Jan-Erik Hansen (n° 0526/2019); (*) (n° 0527/2019); Marta Cànaves Oriol (n° 0528/2019); (*) (n° 0529/2019); (*) (n° 0530/2019); (*) (n° 0531/2019); (*) (n° 0532/2019); Elisa De Pirro (n° 0533/2019); Michael Watts (n° 0534/2019); Tito Rodrigues (n° 0535/2019); Franz Josef Glasl (n° 0536/2019); (*) (n° 0537/2019); Marios Achelleos (n° 0538/2019); Gabrielle Dieckmann (n° 0539/2019); Thomas Bublitz (n° 0540/2019); (*) (n° 0541/2019); (*) (n° 0542/2019); (*) (n° 0543/2019); (*) (n° 0544/2019); (*) (n° 0545/2019); Ton Vervloet (n° 0546/2019); Michael Hubmann (n° 0547/2019); Nicolas Laarman (n° 0548/2019); (*) (n° 0549/2019); (*) (n° 0550/2019); (*) (n° 0551/2019); (*) (n° 0552/2019); (*) (n° 0553/2019); Krzysztof Grabowski (n° 0554/2019); (*) (n° 0555/2019); (*) (n° 0556/2019); Dániel Farkas (n° 0557/2019); (*) (n° 0558/2019); (*) (n° 0559/2019); Timothée Galvaire (n° 0560/2019); (*) (n° 0561/2019); (*) (n° 0562/2019); (*) (n° 0563/2019); (*) (n° 0564/2019); (*) (n° 0565/2019); (*) (n° 0566/2019); Christoph Klein (n° 0567/2019); (*) (n° 0568/2019); (*) (n° 0569/2019); (*) (n° 0570/2019); (*) (n° 0571/2019); Per Thomas Nilsson (n° 0572/2019); (*) (n° 0573/2019); (*) (n° 0574/2019); Bernard Rosic (n° 0575/2019); Susanne Kumlin (n° 0576/2019); Ahmad Aziz (n° 0577/2019); Gredo Förster (n° 0578/2019); Mathias Weiß (n° 0579/2019); Jiří Ježek (n° 0580/2019); (*) (n° 0581/2019); (*) (n° 0582/2019); Alejandro Domínguez (n° 0583/2019); Remo Pulcini (n° 0584/2019); Jürgen Wippler (n° 0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (n° 0586/2019); (*) (n° 0587/2019); (*) (n° 0588/2019); (*) (n° 0589/2019); (*) (n° 0590/2019); Guy Froment (n° 0591/2019).

De Voorzitter deelt mede dat hij op 16 juli 2019 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 226, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie heeft verwezen.


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2019/276 wat betreft aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG, CULT, JURI

- Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

REGI

- Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

IMCO

- Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

2) van de leden

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de noodzaak om schepen die gevaarlijke goederen vervoeren beter te controleren (B8-0237/2019)

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het sociaal beleid en een solidariteitstaks (B8-0261/2019)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun aan de Italiaanse en Europese groente- en fruitsector (B8-0262/2019)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

INTA

- Mario Borghezio en Oscar Lancini. Ontwerpresolutie over de bescherming van antiekmarkten (B8-0263/2019)

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

CULT

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bescherming van het Europees religieus erfgoed (B8-0264/2019)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Stefano Maullu. Ontwerpresolutie over de invoering van het programma "Dammen op school" (B8-0265/2019)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de toevoeging van de expertise van de werkplaatsen van kathedralen aan het immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO (B8-0266/2019)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc en Adina-Ioana Vălean. Ontwerpresolutie over de instelling van een Europese Dag van de Therapietrouw (B9-0002/2019)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de fistulering van koeien met het oog op wetenschappelijk onderzoek (B9-0004/2019)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI


15. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 11.36 uur gesloten.


16. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Long, Longworth, López, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Dionísio Bradford, Grant, McAllister, Ochojska, Zambelli

Laatst bijgewerkt op: 28 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid