Indeks 
Protokół
XML 155kPDF 263kWORD 77k
Czwartek, 18 lipca 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
3.1.Sytuacja w Hongkongu
  
3.2.Sytuacja na granicy USA-Meksyk
 4.Oficjalne powitanie
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)
  
5.1.Rosja, w szczególności sytuacja działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Głosowanie
  
7.1.Sytuacja w Hongkongu (głosowanie)
  
7.2.Sytuacja na granicy USA-Meksyk (głosowanie)
  
7.3.Rosja, w szczególności sytuacja działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych (głosowanie)
  
7.4.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Petycje
 14.Składanie dokumentów
 15.Zamknięcie posiedzenia
 16.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 10.03.


2. Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2019/2730(RSP))

Debata odbyła się dnia 16 lipca 2019 r. (pkt 14 protokołu z dnia 16.7.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani i Isabel Wiseler Lima, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2730(RSP)) (B9-0006/2019);

—   Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger Fofana i Viola Von Cramon Taubadel, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2730(RSP)) (B9-0007/2019);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra i Charlie Weimers, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2730(RSP)) (B9-0008/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Javi López i Isabel Santos, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2730(RSP)) (B9-0009/2019);

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2730(RSP)) (B9-0010/2019);

—   Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry i Sira Rego, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2730(RSP)) (B9-0011/2019).

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 18.7.2019.


3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 17.7.2019)


3.1. Sytuacja w Hongkongu

Projekty rezolucji B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 i B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman i Antony Hook przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D i Jordan Bardella w imieniu grupy ID.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Maria Grapini i Phil Bennion.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji, w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 18.7.2019.


3.2. Sytuacja na granicy USA-Meksyk

Projekty rezolucji B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 i B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima i Sheila Ritchie przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Karen Melchior w imieniu grupy Renew, Susanna Ceccardi w imieniu grupy ID, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Ioannis Lagos niezrzeszony i Maria Arena.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Jackie Jones i Irina Von Wiese.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji, w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 18.7.2019.

(Ciąg dalszy debaty: zob. pkt 5 protokołu z dnia 18.7.2019)


4. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodnicząca przywitała delegację z Ukrainy pod przewodnictwem Petra Poroszenki. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


5. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)

(Początek debaty: zob. pkt 3 protokołu z dnia 18.7.2019)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 17.7.2019)


5.1. Rosja, w szczególności sytuacja działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych

Projekty rezolucji B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 i B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler i Ramona Strugariu przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Andrius Kubilius w imieniu grupy PPE, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy GUE/NGL i Bronis Ropė.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji, w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 18.7.2019.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Sophia in 't Veld, Claire Fox (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Romeo Franz i Marco Zanni.


6. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy S&D Parlament zatwierdził następujące decyzje i nominacje:

Delegacja do spraw Stosunków z Afganistanem: Biljana Borzan nie jest już członkiem.

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Maria Grapini i Cristian Terheş.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


7.1. Sytuacja w Hongkongu (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 i B9-0023/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0013/2019

(zastępujący B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 i B9-0023/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Tonino Picula, w imieniu grupy S&D;

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann i Gina Dowding, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko i Charlie Weimers, w imieniu grupy ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2019)0004)

(Projekt rezolucji B9-0019/2019 stał się bezprzedmiotowy.)


7.2. Sytuacja na granicy USA-Meksyk (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 i B9-0030/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0014/2019

(zastępujący B9-0014/2019, B9-0027/2019 i B9-0030/2019):

złożony przez następujących posłów:

—    Kati Piri i Nacho Sánchez Amor, w imieniu grupy S&D;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun i Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P9_TA(2019)0005)

(Projekty rezolucji B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 i B9-0029/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Martin Horwood w sprawie przebiegu głosowania (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień).


7.3. Rosja, w szczególności sytuacja działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 i B9-0025/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0012/2019

(zastępujący B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 i B9-0025/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Isabel Santos, w imieniu grupy S&D;

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter i Viola Von Cramon-Taubadel, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil i Alexandr Vondra, w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P9_TA(2019)0006)

(Projekt rezolucji B9-0020/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Petras Auštrevičius, przed głosowaniem.


7.4. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 i B9-0011/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0006/2019

(zastępujący B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 i B9-0010/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary i Nuno Melo, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula i Isabel Santos, w imieniu grupy S&D;

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko i Beata Kempa, w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P9_TA(2019)0007)

(Projekty rezolucji B9-0007/2019 i B9-0011/2019 stały się bezprzedmiotowe.)


8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Przewodnicząca zaproponowała, by odstąpić od art. 202 ust. 3 Regulaminu i zatwierdzić już teraz protokół poprzedniego posiedzenia.

Parlament wyraził zgodę na zastosowanie takiej procedury i zatwierdził protokół.


9. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


10. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Europarl.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sytuacja w Wenezueli - RC-B9-0006/2019
Angel Dzhambazki


11. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Parlamentu – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie internetowej Parlamentu będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


12. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 16 września 2019 r. do 19 września 2019 r.


13. Petycje

Następujące petycje wpisano do rejestru ogólnego pod podanymi poniżej datami i odesłano do komisji właściwej zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu:

16 lipca 2019 r.

(*) Nazwisko poufne

Kevin Schmid (nr 0297/2019); (*) (nr 0298/2019); (*) (nr 0299/2019); (*) (nr 0300/2019); (*) (nr 0301/2019); (*) (nr 0302/2019); Bert Vanhelmont (nr 0303/2019); Salvatore Abalsamo (nr 0304/2019); (*) (nr 0305/2019); (*) (nr 0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (nr 0307/2019); (*) (nr 0308/2019); (*) (nr 0309/2019); Belén Moreno Solano (nr 0310/2019); Aakash Basu (nr 0311/2019); (*) (nr 0312/2019); Raina Mihailova (nr 0313/2019); Ian Miles (nr 0314/2019); (*) (nr 0315/2019); Diyan Yanchev (nr 0316/2019); (*) (nr 0317/2019); Jānis Kuzins (nr 0318/2019); (*) (nr 0319/2019); Johann Dooh (nr 0320/2019); (*) (nr 0321/2019); (*) (nr 0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (nr 0323/2019); (*) (nr 0324/2019); Richard Hajek (nr 0325/2019); Vincenzo Rizzo (nr 0326/2019); Steve Mason (nr 0327/2019); Esther Lorente (nr 0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (nr 0329/2019); Marios Achelleos (nr 0330/2019); Elena Blanco Fuente (nr 0331/2019); (*) (nr 0332/2019); Roberto Valentini (nr 0333/2019); (*) (nr 0334/2019); Eduardo Velázquez (nr 0335/2019); (*) (nr 0336/2019); (*) (nr 0337/2019); Steffen Müer (nr 0338/2019); Josef Kamhuber (nr 0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (nr 0340/2019); (*) (nr 0341/2019); (*) (nr 0342/2019); Jorge Monteiro (nr 0343/2019); (*) (nr 0344/2019); (*) (nr 0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (nr 0346/2019); Bert Vanhelmont (nr 0347/2019); Renato Lelli (nr 0348/2019); Enrico Semeraro (nr 0349/2019); (*) (nr 0350/2019); (*) (nr 0351/2019); (*) (nr 0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0353/2019); Joan Simonet Pons (nr 0354/2019); Eleni Portaliou (nr 0355/2019); (*) (nr 0356/2019); Roman Mazur (nr 0357/2019); Aĭfer Mekhmed (nr 0358/2019); Bernard Gallay (nr 0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (nr 0360/2019); Miquel Peralta Pujol (nr 0361/2019); (*) (nr 0362/2019); Giovanni Bonvento (nr 0363/2019); (*) (nr 0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (nr 0365/2019); Martin Jürgens (nr 0366/2019); (*) (nr 0367/2019); (*) (nr 0368/2019); Thomas Pfister (nr 0369/2019); Lucas Estagnasié (nr 0370/2019); Stephan Szalay (nr 0371/2019); Allan Jørgensen (nr 0372/2019); (*) (nr 0373/2019); György Palla (nr 0374/2019); (*) (nr 0375/2019); Ahmad Aziz (nr 0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (nr 0377/2019); (*) (nr 0378/2019); Zhivko Avdziev (nr 0379/2019); Andrew Mccormick (nr 0380/2019); (*) (nr 0381/2019); Bert Van Nispen (nr 0382/2019); (*) (nr 0383/2019); (*) (nr 0384/2019); Ahmad Aziz (nr 0385/2019); (*) (nr 0386/2019); Cristian Secară (nr 0387/2019); Păun Dan Alexandru (nr 0388/2019); (*) (nr 0389/2019); (*) (n° 0390/2019); (*) (nr 0391/2019); (*) (nr 0392/2019); Venancio Prieto Acosta (nr 0393/2019); Sándor Bobály (nr 0394/2019); (*) (nr 0395/2019); (*) (nr 0396/2019); (*) (nr 0397/2019); Ioan Dănuț Voda (nr 0398/2019); Helena Gawron (nr 0399/2019); Mika Kallio (nr 0400/2019); (*) (nr 0401/2019); Guillaume Boraud (nr 0402/2019); Alban Asani (nr 0403/2019); (*) (nr 0404/2019); (*) (nr 0405/2019); (*) (nr 0406/2019); Christoph Klein (nr 0407/2019); Carlo Pollice (nr 0408/2019); (*) (nr 0409/2019); (*) (nr 0410/2019); Florian Herzberg (nr 0411/2019); Vicente Vargas (nr 0412/2019); Nial Pickering (nr 0413/2019); (*) (nr 0414/2019); Noël Lucia (nr 0415/2019); Mario Fuchs (nr 0416/2019); Michele Campanelli (nr 0417/2019); Charles Litster (nr 0418/2019); Carlos Carriço (nr 0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (nr 0420/2019); (*) (nr 0421/2019); (*) (nr 0422/2019); (*) (nr 0423/2019); Maurizio Scazzeri (nr 0424/2019); (*) (nr 0425/2019); Sascha Simon (nr 0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (nr 0427/2019); Giampiero Tola (nr 0428/2019); (*) (nr 0429/2019); Zoltán Erdős (nr 0430/2019); Jānis Kuzins (nr 0431/2019); Celine Li Voge (nr 0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (nr 0433/2019); Arianna Campagnuolo (nr 0434/2019); Arianna Campagnuolo (nr 0435/2019); Giovanni Bonvento (nr 0436/2019); Kristian Stoynov (nr 0437/2019); Mario Giancola (nr 0438/2019); Robert Finke (nr 0439/2019); Ahmad Aziz (nr 0440/2019); Diana Hidan (nr 0441/2019); (*) (nr 0442/2019); Lorenzo Stroppolo (nr 0443/2019); (*) (nr 0444/2019); (*) (nr 0445/2019); (*) (nr 0446/2019); (*) (nr 0447/2019); (*) (nr 0448/2019); (*) (nr 0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0450/2019); (*) (nr 0451/2019); (*) (nr 0452/2019); Carlos Carriço (nr 0453/2019); (*) (nr 0454/2019); (*) (nr 0455/2019); (*) (nr 0456/2019); (*) (nr 0457/2019); (*) (nr 0458/2019); (*) (nr 0459/2019); Fabio Cavallazzi (nr 0460/2019); (*) (nr 0461/2019); Guy Froment (nr 0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (nr 0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (nr 0464/2019); (*) (nr 0465/2019); Elena Parente (nr 0466/2019); (*) (nr 0467/2019); Gabriela Ionescu (nr 0468/2019); Glauco Marras (nr 0469/2019); (*) (nr 0470/2019); Valentina Manfredini (nr 0471/2019); Elhar Muminovic (nr 0472/2019); Patrick Vanhoudt (nr 0473/2019); Vlad Dogaru (nr 0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (nr 0475/2019); Holger Lüers (nr 0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (nr 0477/2019); (*) (nr 0478/2019); (*) (nr 0479/2019); Valentin Leupolt (nr 0480/2019); Georges Papageorgiou (nr 0481/2019); Davide Boni (nr 0482/2019); Victor Negrescu (nr 0483/2019); Martin Jürgens (nr 0484/2019); Paraskevas Louloudakis (nr 0485/2019); Lara Méndez (nr 0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0487/2019); Guido Schulz (nr 0488/2019); (*) (nr 0489/2019); Stefan Thien (nr 0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (nr 0491/2019); (*) (nr 0492/2019); (*) (nr 0493/2019); Sándor Tóth (nr 0494/2019); Sándor Tóth (nr 0495/2019); Elhar Muminovic (nr 0496/2019); Sándor Tóth (nr 0497/2019); Sean Pearce (nr 0498/2019); (*) (nr 0499/2019); (*) (nr 0500/2019); Carmen Espósito (nr 0501/2019); (*) (nr 0502/2019); Olga Biskou (nr 0503/2019); Mieczysław Zych (nr 0504/2019); Philipp Schmagold (nr 0505/2019); Ton Vervloet (nr 0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0507/2019); (*) (nr 0508/2019); Bojan Barišič (nr 0509/2019); (*) (nr 0510/2019); (*) (nr 0511/2019); Bruno Piketty (nr 0512/2019); Paula Echenique (nr 0513/2019); (*) (nr 0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (nr 0515/2019); Naomi Willemsen (nr 0516/2019); (*) (nr 0517/2019); Polonia Castellanos (nr 0518/2019); Manuel Pardos Vicente (nr 0519/2019); María José Estopa Jiménez (nr 0520/2019); (*) (nr 0521/2019); (*) (nr 0522/2019); (*) (nr 0523/2019); Sándor Tóth (nr 0524/2019); (*) (nr 0525/2019); Jan-Erik Hansen (nr 0526/2019); (*) (nr 0527/2019); Marta Cànaves Oriol (nr 0528/2019); (*) (nr 0529/2019); (*) (nr 0530/2019); (*) (nr 0531/2019); (*) (nr 0532/2019); Elisa De Pirro (nr 0533/2019); Michael Watts (nr 0534/2019); Tito Rodrigues (nr 0535/2019); Franz Josef Glasl (nr 0536/2019); (*) (nr 0537/2019); Marios Achelleos (nr 0538/2019); Gabrielle Dieckmann (nr 0539/2019); Thomas Bublitz (nr 0540/2019); (*) (nr 0541/2019); (*) (nr 0542/2019); (*) (nr 0543/2019); (*) (nr 0544/2019); (*) (nr 0545/2019); Ton Vervloet (nr 0546/2019); Michael Hubmann (nr 0547/2019); Nicolas Laarman (nr 0548/2019); (*) (nr 0549/2019); (*) (nr 0550/2019); (*) (nr 0551/2019); (*) (nr 0552/2019); (*) (nr 0553/2019); Krzysztof Grabowski (nr 0554/2019); (*) (nr 0555/2019); (*) (nr 0556/2019); Dániel Farkas (nr 0557/2019); (*) (nr 0558/2019); (*) (nr 0559/2019); Timothée Galvaire (nr 0560/2019); (*) (nr 0561/2019); (*) (nr 0562/2019); (*) (nr 0563/2019); (*) (nr 0564/2019); (*) (nr 0565/2019); (*) (nr 0566/2019); Christoph Klein (nr 0567/2019); (*) (nr 0568/2019); (*) (nr 0569/2019); (*) (nr 0570/2019); (*) (nr 0571/2019); Per Thomas Nilsson (nr 0572/2019); (*) (nr 0573/2019); (*) (nr 0574/2019); Bernard Rosic (nr 0575/2019); Susanne Kumlin (nr 0576/2019); Ahmad Aziz (nr 0577/2019); Gredo Förster (nr 0578/2019); Mathias Weiß (nr 0579/2019); Jiří Ježek (nr 0580/2019); (*) (nr 0581/2019); (*) (nr 0582/2019); Alejandro Domínguez (nr 0583/2019); Remo Pulcini (nr 0584/2019); Jürgen Wippler (nr 0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (nr 0586/2019); (*) (nr 0587/2019); (*) (nr 0588/2019); (*) (nr 0589/2019); (*) (nr 0590/2019); Guy Froment (nr 0591/2019).

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu skierował dnia 16 lipca 2019 r. do właściwej komisji petycje otrzymane przez Parlament Europejski, które zostały złożone przez osoby fizyczne lub prawne niebędące obywatelami Unii Europejskiej oraz niezamieszkujące ani niemające siedziby statutowej w żadnym z państw członkowskich.


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2019/276 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Serbią (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

BUDG, CULT, JURI

- Powołanie członka Komisji Europejskiej - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

- Powołanie członka Komisji Europejskiej - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

IMCO

- Zalecenie Rady dotyczące mianowania Prezesa Europejskiego Banku Centralnego (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

2) przez posłów

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie potrzeby bardziej rygorystycznego kontrolowania statków przewożących towary niebezpieczne (B8-0237/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie podatku solidarnościowego i spraw społecznych (B8-0261/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla włoskiego i europejskiego sektora owoców i warzyw (B8-0262/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

opinia:

INTA

- Mario Borghezio i Oscar Lancini. Projekt rezolucji w sprawie ochrony targów antyków (B8-0263/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

CULT

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskiego dziedzictwa sakralnego (B8-0264/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Stefano Maullu. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia do szkół nauki gry w warcaby (B8-0265/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie wpisania wiedzy fachowej pracowni konserwacji katedr na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO (B8-0266/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc i Adina-Ioana Vălean. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia Europejskiego Dnia Przestrzegania Zasad Leczenia (B9-0002/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie fistulizacji krów w celach naukowych (B9-0004/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI


15. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 11.36.


16. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Long, Longworth, López, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Dionísio Bradford, Grant, McAllister, Ochojska, Zambelli

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności