Index 
Protokoll
PDF 257kWORD 76k
Torsdagen den 18 juli 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen i Hong Kong
  3.2.Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko
 4.Välkomsthälsning
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)
  5.1.Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  7.1.Situationen i Hong Kong (omröstning)
  7.2.Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko (omröstning)
  7.3.Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar (omröstning)
  7.4.Situationen i Venezuela (omröstning)
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Framställningar
 14.Inkomna dokument
 15.Avslutande av sammanträdet
 16.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.03.


2. Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2019/2730(RSP))

Debatten hade ägt rum den 16 juli 2019 (punkt 14 i protokollet av den 16.7.2019)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani och Isabel Wiseler Lima, för PPE-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0006/2019);

—   Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger Fofana och Viola Von Cramon Taubadel, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0007/2019);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra och Charlie Weimers, för ECR-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0008/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Javi López och Isabel Santos, för S&D-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0009/2019);

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans och Marie Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0010/2019);

—   Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry och Sira Rego, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0011/2019).

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 18.7.2019.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 17.7.2019.)


3.1. Situationen i Hong Kong

Resolutionsförslag B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 och B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman och Antony Hook redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, och Jordan Bardella för ID-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Maria Grapini och Phil Bennion.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 18.7.2019.


3.2. Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Resolutionsförslag B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 och B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima och Sheila Ritchie redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Karen Melchior för Renew-gruppen, Susanna Ceccardi för ID-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Ioannis Lagos, grupplös, och Maria Arena.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Jackie Jones och Irina Von Wiese.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 18.7.2019.

(Andra delen av debatten: se punkt 5 i protokollet av den 18.7.2019)


4. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Ukraina, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegationen leddes av Petro Porosjenko.


5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)

(Första delen av debatten: se punkt 3 i protokollet av den 18.7.2019)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 17.7.2019.)


5.1. Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Resolutionsförslag B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 och B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler och Ramona Strugariu redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Andrius Kubilius för PPE-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Sandra Pereira för GUE/NGL-gruppen, och Bronis Ropė.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 18.7.2019.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Sophia in 't Veld, Claire Fox (talmannen gjorde förtydliganden); Romeo Franz och Marco Zanni.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av S&D-gruppen godkände parlamentet följande beslut om ändring och utnämningar:

Delegationen för förbindelserna med Afghanistan: Biljana Borzan är inte längre ledamot.

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Maria Grapini och Cristian Terheş.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


7.1. Situationen i Hong Kong (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 och B9-0023/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0013/2019

(ersätter B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 och B9-0023/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Tonino Picula, för S&D-gruppen;

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann och Gina Dowding, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko och Charlie Weimers, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0004)

(Resolutionsförslag B9-0019/2019 bortföll.)


7.2. Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 och B9-0030/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0014/2019

(ersätter B9-0014/2019, B9-0027/2019 och B9-0030/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—    Kati Piri och Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun och Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0005)

(Resolutionsförslagen B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 och B9-0029/2019 bortföll.)

Inlägg:

Martin Horwood yttrade sig om genomförandet av omröstningen (talmannen gjorde förtydliganden).


7.3. Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 och B9-0025/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0012/2019

(ersätter B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 och B9-0025/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Isabel Santos, för S&D-gruppen;

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter och Viola Von Cramon-Taubadel, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil och Alexandr Vondra, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0006)

(Resolutionsförslag B9-0020/2019 bortföll.)

Inlägg:

Petras Auštrevičius yttrade sig före omröstningen.


7.4. Situationen i Venezuela (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 och B9-0011/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0006/2019

(ersätter B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 och B9-0010/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary och Nuno Melo, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula och Isabel Santos, för S&D-gruppen;

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko och Beata Kempa, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0007)

(Resolutionsförslagen B9-0007/2019 och B9-0011/2019 bortföll.)


8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Talmannen föreslog att parlamentet skulle frångå artikel 202.3 i arbetsordningen och redan nu justera protokollet från föregående sammanträde.

Parlamentet biföll detta förslag och justerade protokollet.


9. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Situationen i Venezuela - RC-B9-0006/2019
Angel Dzhambazki


11. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


12. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 16–19 september 2019.


13. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen:

Den 16 juli 2019

(*) Namnet konfidentiellt

Kevin Schmid (nr 0297/2019); (*) (nr 0298/2019); (*) (nr 0299/2019); (*) (nr 0300/2019); (*) (nr 0301/2019); (*) (nr 0302/2019); Bert Vanhelmont (nr 0303/2019); Salvatore Abalsamo (nr 0304/2019); (*) (nr 0305/2019); (*) (nr 0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (nr 0307/2019); (*) (nr 0308/2019); (*) (nr 0309/2019); Belén Moreno Solano (nr 0310/2019); Aakash Basu (nr 0311/2019); (*) (nr 0312/2019); Raina Mihailova (nr 0313/2019); Ian Miles (nr 0314/2019); (*) (nr 0315/2019); Diyan Yanchev (nr 0316/2019); (*) (nr 0317/2019); Jānis Kuzins (nr 0318/2019); (*) (nr 0319/2019); Johann Dooh (nr 0320/2019); (*) (nr 0321/2019); (*) (nr 0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (nr 0323/2019); (*) (nr 0324/2019); Richard Hajek (nr 0325/2019); Vincenzo Rizzo (nr 0326/2019); Steve Mason (nr 0327/2019); Esther Lorente (nr 0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (nr 0329/2019); Marios Achelleos (nr 0330/2019); Elena Blanco Fuente (nr 0331/2019); (*) (nr 0332/2019); Roberto Valentini (nr 0333/2019); (*) (nr 0334/2019); Eduardo Velázquez (nr 0335/2019); (*) (nr 0336/2019); (*) (nr 0337/2019); Steffen Müer (nr 0338/2019); Josef Kamhuber (nr 0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (nr 0340/2019); (*) (nr 0341/2019); (*) (nr 0342/2019); Jorge Monteiro (nr 0343/2019); (*) (nr 0344/2019); (*) (nr 0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (nr 0346/2019); Bert Vanhelmont (nr 0347/2019); Renato Lelli (nr 0348/2019); Enrico Semeraro (nr 0349/2019); (*) (nr 0350/2019); (*) (nr 0351/2019); (*) (nr 0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0353/2019); Joan Simonet Pons (nr 0354/2019); Eleni Portaliou (nr 0355/2019); (*) (nr 0356/2019); Roman Mazur (nr 0357/2019); Aĭfer Mekhmed (nr 0358/2019); Bernard Gallay (nr 0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (nr 0360/2019); Miquel Peralta Pujol (nr 0361/2019); (*) (nr 0362/2019); Giovanni Bonvento (nr 0363/2019); (*) (nr 0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (nr 0365/2019); Martin Jürgens (nr 0366/2019); (*) (nr 0367/2019); (*) (nr 0368/2019); Thomas Pfister (nr 0369/2019); Lucas Estagnasié (nr 0370/2019); Stephan Szalay (nr 0371/2019); Allan Jørgensen (nr 0372/2019); (*) (nr 0373/2019); György Palla (nr 0374/2019); (*) (nr 0375/2019); Ahmad Aziz (nr 0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (nr 0377/2019); (*) (nr 0378/2019); Zhivko Avdziev (nr 0379/2019); Andrew Mccormick (nr 0380/2019); (*) (nr 0381/2019); Bert Van Nispen (nr 0382/2019); (*) (nr 0383/2019); (*) (nr 0384/2019); Ahmad Aziz (nr 0385/2019); (*) (nr 0386/2019); Cristian Secară (nr 0387/2019); Păun Dan Alexandru (nr 0388/2019); (*) (nr 0389/2019); (*) (nr 0390/2019); (*) (nr 0391/2019); (*) (nr 0392/2019); Venancio Prieto Acosta (nr 0393/2019); Sándor Bobály (nr 0394/2019); (*) (nr 0395/2019); (*) (nr 0396/2019); (*) (nr 0397/2019); Ioan Dănuț Voda (nr 0398/2019); Helena Gawron (nr 0399/2019); Mika Kallio (nr 0400/2019); (*) (nr 0401/2019); Guillaume Boraud (nr 0402/2019); Alban Asani (nr 0403/2019); (*) (nr 0404/2019); (*) (nr 0405/2019); (*) (nr 0406/2019); Christoph Klein (nr 0407/2019); Carlo Pollice (nr 0408/2019); (*) (nr 0409/2019); (*) (nr 0410/2019); Florian Herzberg (nr 0411/2019); Vicente Vargas (nr 0412/2019); Nial Pickering (nr 0413/2019); (*) (nr 0414/2019); Noël Lucia (nr 0415/2019); Mario Fuchs (nr 0416/2019); Michele Campanelli (nr 0417/2019); Charles Litster (nr 0418/2019); Carlos Carriço (nr 0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (nr 0420/2019); (*) (nr 0421/2019); (*) (nr 0422/2019); (*) (nr 0423/2019); Maurizio Scazzeri (nr 0424/2019); (*) (nr 0425/2019); Sascha Simon (nr 0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (nr 0427/2019); Giampiero Tola (nr 0428/2019); (*) (nr 0429/2019); Zoltán Erdős (nr 0430/2019); Jānis Kuzins (nr 0431/2019); Celine Li Voge (nr 0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (nr 0433/2019); Arianna Campagnuolo (nr 0434/2019); Arianna Campagnuolo (nr 0435/2019); Giovanni Bonvento (nr 0436/2019); Kristian Stoynov (nr 0437/2019); Mario Giancola (nr 0438/2019); Robert Finke (nr 0439/2019); Ahmad Aziz (nr 0440/2019); Diana Hidan (nr 0441/2019); (*) (nr 0442/2019); Lorenzo Stroppolo (nr 0443/2019); (*) (nr 0444/2019); (*) (nr 0445/2019); (*) (nr 0446/2019); (*) (nr 0447/2019); (*) (nr 0448/2019); (*) (nr 0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0450/2019); (*) (nr 0451/2019); (*) (nr 0452/2019); Carlos Carriço (nr 0453/2019); (*) (nr 0454/2019); (*) (nr 0455/2019); (*) (nr 0456/2019); (*) (nr 0457/2019); (*) (nr 0458/2019); (*) (nr 0459/2019); Fabio Cavallazzi (nr 0460/2019); (*) (nr 0461/2019); Guy Froment (nr 0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (nr 0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (nr 0464/2019); (*) (nr 0465/2019); Elena Parente (nr 0466/2019); (*) (nr 0467/2019); Gabriela Ionescu (nr 0468/2019); Glauco Marras (nr 0469/2019); (*) (nr 0470/2019); Valentina Manfredini (nr 0471/2019); Elhar Muminovic (nr 0472/2019); Patrick Vanhoudt (nr 0473/2019); Vlad Dogaru (nr 0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (nr 0475/2019); Holger Lüers (nr 0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (nr 0477/2019); (*) (nr 0478/2019); (*) (nr 0479/2019); Valentin Leupolt (nr 0480/2019); Georges Papageorgiou (nr 0481/2019); Davide Boni (nr 0482/2019); Victor Negrescu (nr 0483/2019); Martin Jürgens (nr 0484/2019); Paraskevas Louloudakis (nr 0485/2019); Lara Méndez (nr 0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0487/2019); Guido Schulz (nr 0488/2019); (*) (nr 0489/2019); Stefan Thien (nr 0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (nr 0491/2019); (*) (nr 0492/2019); (*) (nr 0493/2019); Sándor Tóth (nr 0494/2019); Sándor Tóth (nr 0495/2019); Elhar Muminovic (nr 0496/2019); Sándor Tóth (nr 0497/2019); Sean Pearce (nr 0498/2019); (*) (nr 0499/2019); (*) (nr 0500/2019); Carmen Espósito (nr 0501/2019); (*) (nr 0502/2019); Olga Biskou (nr 0503/2019); Mieczysław Zych (nr 0504/2019); Philipp Schmagold (nr 0505/2019); Ton Vervloet (nr 0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0507/2019); (*) (nr 0508/2019); Bojan Barišič (nr 0509/2019); (*) (nr 0510/2019); (*) (nr 0511/2019); Bruno Piketty (nr 0512/2019); Paula Echenique (nr 0513/2019); (*) (nr 0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (nr 0515/2019); Naomi Willemsen (nr 0516/2019); (*) (nr 0517/2019); Polonia Castellanos (nr 0518/2019); Manuel Pardos Vicente (nr 0519/2019); María José Estopa Jiménez (nr 0520/2019); (*) (nr 0521/2019); (*) (nr 0522/2019); (*) (nr 0523/2019); Sándor Tóth (nr 0524/2019); (*) (nr 0525/2019); Jan-Erik Hansen (nr 0526/2019); (*) (nr 0527/2019); Marta Cànaves Oriol (nr 0528/2019); (*) (nr 0529/2019); (*) (nr 0530/2019); (*) (nr 0531/2019); (*) (nr 0532/2019); Elisa De Pirro (nr 0533/2019); Michael Watts (nr 0534/2019); Tito Rodrigues (nr 0535/2019); Franz Josef Glasl (nr 0536/2019); (*) (nr 0537/2019); Marios Achelleos (nr 0538/2019); Gabrielle Dieckmann (nr 0539/2019); Thomas Bublitz (nr 0540/2019); (*) (nr 0541/2019); (*) (nr 0542/2019); (*) (nr 0543/2019); (*) (nr 0544/2019); (*) (nr 0545/2019); Ton Vervloet (nr 0546/2019); Michael Hubmann (nr 0547/2019); Nicolas Laarman (nr 0548/2019); (*) (nr 0549/2019); (*) (nr 0550/2019); (*) (nr 0551/2019); (*) (nr 0552/2019); (*) (nr 0553/2019); Krzysztof Grabowski (nr 0554/2019); (*) (nr 0555/2019); (*) (nr 0556/2019); Dániel Farkas (nr 0557/2019); (*) (nr 0558/2019); (*) (nr 0559/2019); Timothée Galvaire (nr 0560/2019); (*) (nr 0561/2019); (*) (nr 0562/2019); (*) (nr 0563/2019); (*) (nr 0564/2019); (*) (nr 0565/2019); (*) (nr 0566/2019); Christoph Klein (nr 0567/2019); (*) (nr 0568/2019); (*) (nr 0569/2019); (*) (nr 0570/2019); (*) (nr 0571/2019); Per Thomas Nilsson (nr 0572/2019); (*) (nr 0573/2019); (*) (nr 0574/2019); Bernard Rosic (nr 0575/2019); Susanne Kumlin (nr 0576/2019); Ahmad Aziz (nr 0577/2019); Gredo Förster (nr 0578/2019); Mathias Weiß (nr 0579/2019); Jiří Ježek (nr 0580/2019); (*) (nr 0581/2019); (*) (nr 0582/2019); Alejandro Domínguez (nr 0583/2019); Remo Pulcini (nr 0584/2019); Jürgen Wippler (nr 0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (nr 0586/2019); (*) (nr 0587/2019); (*) (nr 0588/2019); (*) (nr 0589/2019); (*) (nr 0590/2019); Guy Froment (nr 0591/2019).

Talmannen meddelade att han den 16 juli 2019, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller sitt säte i en medlemsstat.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från andra institutioner:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2019/276 vad gäller justeringar av de belopp som tas i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Serbien (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027: en ökad innovationsförmåga för Europa (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, CULT, JURI

- Utnämning av en ledamot av kommissionen - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Utnämning av en ledamot av kommissionen - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

IMCO

- Rådets rekommendation om utnämning av ordförande i Europeiska centralbanken (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

2) från ledamöterna:

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om behovet av förbättrad kontroll av fartyg som transporterar farligt gods (B8-0237/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om solidaritetsskatt och sociala frågor (B8-0261/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till den italienska och europeiska frukt- och grönsakssektorn (B8-0262/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Mario Borghezio och Oscar Lancini. Förslag till resolution om skydd av antikvitetsmarknaderna (B8-0263/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

CULT

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om bevarande av det europeiska religiösa arvet (B8-0264/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Stefano Maullu. Förslag till resolution om införande av damspel i skolundervisningen (B8-0265/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om att skriva in katedralers byggnadshyttor och deras hantverkskunnande som immateriellt kulturarv inom ramen för Unesco (B8-0266/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc och Adina-Ioana Vălean. Förslag till resolution om inrättande av en Europadag för fullföljande av medicinsk behandling (B9-0002/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om magluckor på kor för forskningsändamål (B9-0004/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI


15. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 11.36.


16. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Long, Longworth, López, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Dionísio Bradford, Grant, McAllister, Ochojska, Zambelli

Senaste uppdatering: 28 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy