Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 7k
Måndagen den 16 september 2019 - Strasbourg

9. Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0366 till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/... om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – JURI-utskottet,

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0361 till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – JURI-utskottet,

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0346 till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – TRAN-utskottet,

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0387 till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – EMPL-utskottet.

I enlighet med artikel 241.4, i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelserna ska bli föremål för omröstning.

Rättelserna finns tillgängliga på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy