Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

16. Η κατάσταση των δασών της ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Η κατάσταση των δασών της ΕΕ (2019/2807(RSP))

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen, εξ ονόματος της Ομάδας ID, που αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Αλέξης Γεωργούλης και Juan Ignacio Zoido Álvarez.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro και Henna Virkkunen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák και Valter Flego.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου