Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2800(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000026/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000026/2019 (B9-0051/2019)

Συζήτηση :

PV 16/09/2019 - 17
CRE 16/09/2019 - 16
CRE 16/09/2019 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

17. Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000026/2019 που κατέθεσε ο Norbert Lins προς την Επιτροπή: Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ' ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (B9-0051/2019)

Ο Norbert Lins αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Annie Schreijer-Pierik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivan David, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau και Gilles Lebreton.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella και Clara Aguilera.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Mick Wallace και Herbert Dorfmann.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου