Показалец 
Протокол
XML 169kPDF 268kWORD 79k
Понеделник, 16 септември 2019 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.In memoriam
 4.Изявление на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Поправки (член 241 от Правилника за дейността)
 10.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 11.Съобщение на председателството – Избор на Европейски омбудсман
 12.Внесени документи
 13.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 14.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 15.Ред на работа
 16.Положението, свързано с горите в ЕС (разискване)
 17.Патентоспособност на растенията и биологичните по своята същност процеси (разискване)
 18.Положението в Хонконг (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 18 юли 2019 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.11 ч.


3. In memoriam

От името на Парламента Председателят почете паметта на André Jorge Dionísio Bradford, член на Европейския парламент, починал внезапно.


4. Изявление на председателството

Председателят направи изявление във връзка с неотдавнашните наводнения в Испания, причинили многобройни щети и множество жертви.

Председателят изрази солидарността на Парламента към семействата на жертвите и приветства работата на спасителните служби.

Парламентът запази едноминутно мълчание в памет на жертвите на наводненията и на André Jorge Dionísio Bradford.

°
° ° °

Изказа се Kati Piri.


5. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Изказа се Demetris Papadakis.


6. Състав на Парламента

Вследствие на смъртта на André Jorge Dionísio Bradford Парламентът обяви мястото за свободно, считано от 19 юли 2019 г. в съответствие с член 4, параграфи 1 и 6 от Правилника за дейността.

Roberto Gualtieri е назначен за министър на икономиката и финансите в правителството на Италия, считано от 5 септември 2019 г.

Парламентът отбеляза, че в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с положението на член на Европейския парламент и в съответствие с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността обяви мястото за свободно, считано от 5 септември 2019 г.

°
° ° °

Датските компетентни органи уведомиха за назначаването на Marianne Vind като член на Европейския парламент на мястото на Jeppe Kofod, считано от 2 юли 2019 г.

Португалските компетентни органи уведомиха за назначаването на Isabel Carvalhais като член на Европейския парламент на мястото на André Jorge Dionísio Bradford, считано от 3 септември 2019 г.

Парламентът прие за сведение тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Marianne Vind и Isabel Carvalhais заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


7. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI Парламентът реши да утвърди мандатите на Hannes Hanso и Pablo Arias Echeverría, считано съответно от 4 април и 21 май 2019 г., до края на осмия законодателен мандат на 2 юли 2019 г. в 10 ч.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, S&D, Verts/ALE, ID и ECR, както и от секретариата на независимите членове на ЕП, следните решения за промени на състава на комисиите и делегациите:

комисия INTA: Emmanouil Fragkos

комисия BUDG: Dimitrios Papadimoulis на мястото на Younous Omarjee

комисия ECON: Irene Tinagli

комисия EMPL: Marianne Vind на мястото на Niels Fuglsang

комисия AGRI: Isabel Carvalhais

комисия PECH: Manuel Pizarro

комисия PETI: Emmanouil Fragkos

подкомисия SEDE: Kris Peeters на мястото на Michael Gahler

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Gunnar Beck на мястото на Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume на мястото на Eric Andrieu

Делегация за връзки с Палестина: Susanna Ceccardi вече не е член на комисията

Делегация за връзки със страните от Машрека: Elena Lizzi на мястото на France Jamet

Делегация за връзки с Арабския полуостров: Ryszard Czarnecki на мястото на Peter Lundgren

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Isabel Carvalhais

Делегация за връзки с Канада: Mircea-Gheorghe Hava на мястото на Francisco José Millán Mon

Делегация за връзки с Индия: France Jamet на мястото на Nicolas Bay

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия: Hélène Laporte, Francisco José Millán Mon на мястото на Mircea-Gheorghe Hava

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН): Mathilde Androuët на мястото на Thierry Mariani, Susanna Ceccardi на мястото на Christine Anderson

Делегация за връзки с Корейския полуостров: Marianne Vind на мястото на Niels Fuglsang

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС-Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия: Иво Христов

Делегация за връзки с Панафриканския парламент: Juozas Olekas

Делегация в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕС: Lukas Mandl

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия: Dominique Bilde, Julie Lechanteux вече не е член на комисията

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС-Албания: Dan Nica на мястото на Tudor Ciuhodaru

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора: Julie Lechanteux на мястото на Dominique Bilde

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Maxette Pirbakas

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Tiziana Beghin на мястото на Rosa D'Amato, Gilbert Collard на мястото на Joëlle Mélin

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Nikos Androulakis, Nicolas Bay на мястото на Hélène Laporte, Georg Mayer на мястото на Roman Haider, Marco Zullo на мястото на Tiziana Beghin

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel

Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО: Anna Bonfrisco на мястото на Lars Patrick Berg

Тези решения влизат в сила днес.


9. Поправки (член 241 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г., с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – комисия JURI;

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Съюза след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – комисия JURI;

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г., с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – комисия TRAN;

—   Поправка P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – комисия EMPL.

В съответствие с член 241, параграф 4 от Правилника за дейността поправките се считат за приети, освен ако най-късно до 24 часа от обявяването им политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, пожелаят да бъдат поставени на гласуване.

Поправките се намират на сайта на Парламента.


10. Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи следните решения на комисията CULT за започване на междуинституционални преговори в съответствие с член 72 от Правилника за дейността:

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0323;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0324;

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0150.

Позициите на Парламента на първо четене, които представляват мандата за тези преговори, са налични на сайта на Парламента.


11. Съобщение на председателството – Избор на Европейски омбудсман

Председателят информира членовете на ЕП, че на 30 август 2019 г. в Официален вестник е публикувана покана за представяне на кандидатури за избор на Европейски омбудсман и че срокът за предаване на кандидатурите на Председателя е 30 септември 2019 г.

Председателят припомни, че съгласно член 231, параграф 2 от Правилника за дейността, всяка кандидатура трябва да е подкрепена от най-малко 40 членове на ЕП, които са граждани на най-малко две държави членки, както и че е забранено да се подкрепят няколко кандидатури едновременно. Ако член на ЕП подкрепи едновременно няколко кандидатури, тази подкрепа няма да бъде взета предвид. Когато една кандидатура вече е предадена на Председателя, не е възможно оттеглянето ѝ или добавянето на подпис за подкрепа.

Кандидатурите, отговарящи на всички необходими условия, ще бъдат предадени от Председателя на комисията по петиции. През декември тя ще организира изслушвания на заинтересованите лица. Изслушванията ще бъдат открити за всички членове на ЕП.

Председателят съобщи също така, че към настоящия момент изборът е предвиден за месечната сесия през декември 2019 г.


12. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от другите институции

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на рамка за управление за бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))

В съответствие с разпоредбите на член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагащи :

BUDG, EMPL, ITRE, REGI, JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на протокола за неговото прилагане (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагащи :

DEVE, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 по отношение на периодите на прилагане (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) (COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов на кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

BUDG

- Проект на коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2019 г.: увеличаване на средствата за ключови за конкурентоспособността на ЕС програми: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Проект на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2019 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Австрия, Италия и Румъния (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Проект на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2019 г.: намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Проект на коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за 2019 г.: вписване на излишъка от финансовата 2018 година (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагащи :

AFET, BUDG

- Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година - Позиция на Съвета от 3 септември 2019 г. (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)) - BUDG - Докладчик: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)) - BUDG - Докладчик: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

- Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS)) - LIBE - Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)) - BUDG - Докладчик: John Howarth (A9-0004/2019)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година: вписване на излишъка от финансовата 2018 година (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)) - BUDG - Докладчик: John Howarth (A9-0005/2019)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на Румъния, Италия и Австрия (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)) - BUDG - Докладчик: John Howarth (A9-0006/2019)

- Доклад относно предложението на Европейската централна банка за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

- Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на председател на Европейската централна банка (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)


13. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечните сесии през февруари и април 2019 г., се намират на сайта на Парламента.


14. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор, последван от разискване, беше включен в дневния ред (член 136 от Правилника за дейността):

—   O-000026/2019, зададен от Norbert Lins, от името на комисия AGRI, към Комисията: Патентоспособност на растенията и основните биологични процеси (B9-0051/2019).


15. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през септември 2019 (PE 640.179/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 158 от Правилника за дейността):

След консултация с политическите групи председателят предложи следната промяна.

Вторник

Заглавието на изявлението на Комисията относно общата позиция на Съюза с оглед на срещата на върха за действия в областта на климата в Ню Йорк (точка 31 от окончателния проект на дневен ред) се променя на „Подготовка за Срещата на върха по въпросите на климата и Срещата на върха за целите на устойчивото развитие в Ню Йорк“.

Парламентът одобри това предложение.

Освен това председателят получи искания за следните промени:

Искане от групите Verts/ALE и GUE/NGL за приключване на разискването относно горските пожари в Амазония (точка 33 от окончателния проект на дневен ред) с внасяне на предложения за резолюция, които да бъдат поставени на гласуване в четвъртък.

Изказа се Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането.

С поименно гласуване (192 „за“, 228 „против“, 13 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

Искане от групите ID и GUE/NGL за отлагане за първата месечна сесия през октомври на разискването и гласуването на доклада Roberto Gualtieri относно назначаването на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-жа Кристин Лагард (A9-0008/2019).

Изказаха се Nicolas Bay, от името на групата ID, който обоснова искането, Philippe Lamberts и Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL.

С поименно гласуване (175 „за“, 274 „против“, 10 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

Изказаха се Antonio Tajani и Udo Bullmann.

Председателят потвърди резултатите от двете поименни гласувания.

Искане от групата Renew за отлагане за първата месечна сесия през октомври на гласуването относно външната намеса в изборите и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (точка 32 от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, която обоснова искането, и Kati Piri, която подкрепи искането.

Парламентът одобри искането.

Сряда

Искане от групата PPE за приключване на разискването относно значението за запазването на паметта за миналото на Европа за нейното бъдеще (точка 38 от окончателния проект на дневен ред) с внасяне на предложения за резолюция, които да бъдат поставени на гласуване в четвъртък.

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Miriam Dalli, от името на групата S&D, която поиска гласуването да се проведе през следващата месечна сесия.

С поименно гласуване (234 „за“, 178 „против“, 31 въздържали се) Парламентът одобри искането на групата PPE.

Искане от групата Verts/ALE за заместване на представянето от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2020 година (точка 11 от окончателния проект на дневен ред) с разискване относно изявленията на Съвета и на Комисията относно бюджета за 2020 г.

Парламентът одобри искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


16. Положението, свързано с горите в ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Положението, свързано с горите в ЕС (2019/2807(RSP))

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Eric Andrieu, от името на групата S&D, Nils Torvalds, от името на групата Renew, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen, от името на групата ID, който отказа да отговори на въпроса „синя карта“ от Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Ангел Джамбазки, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis и Juan Ignacio Zoido Álvarez.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro и Henna Virkkunen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák и Valter Flego.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Разискването приключи.


17. Патентоспособност на растенията и биологичните по своята същност процеси (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000026/2019 зададен от Norbert Lins към Комисията: Патентоспособност на растенията и основните биологични процеси (B9-0051/2019)

Norbert Lins разви въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Annie Schreijer-Pierik, от името на групата PPE, Eric Andrieu, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата Renew, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Ivan David, от името на групата ID, Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата GUE/NGL, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau и Gilles Lebreton.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Изказаха се Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella и Clara Aguilera.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Mick Wallace и Herbert Dorfmann.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 19.9.2019 г.


18. Положението в Хонконг (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Хонконг (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Jérôme Rivière, от името на групата ID, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, John David Edward Tennant, независим член на ЕП, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg и Tonino Picula, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomislav Sokol.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch и Clare Daly.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.


19. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 172 от Правилника за дейността:

Tomislav Sokol, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, François Alfonsi, Aurelia Beigneux, Krzysztof Jurgiel, Henrik Overgaard Nielsen, Stanislav Polčák, Rory Palmer, Vlad-Marius Botoş, Catherine Rowett, Guido Reil, Ангел Джамбазки, Eugen Tomac, Carmen Avram, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Silvia Sardone, Traian Băsescu, Maria Grapini, Lívia Járóka, Sylwia Spurek, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ibán García Del Blanco, Robert Hajšel и Lefteris Nikolaou-Alavanos.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 640.179/OJMA).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.09 ч.

Klaus Welle

Othmar Karas

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Александров Йорданов, Alfonsi, Алиева-Вели, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durand, Джамбазки, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glucksmann, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heinäluoma, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Христов, Hübner, Huhtasaari, Huitema, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Кънев, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Ковачев, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Кючюк, Lagos, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikser, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Новаков, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Пенкова, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pisapia, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Pugh, Radačovský, Радев, Radtke, Rafalska, Regimenti, Regner, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Слабаков , Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Витанов, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност