Seznam 
Zápis
PDF 246kWORD 76k
Pondělí, 16. září 2019 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.In memoriam
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 6.Složení Parlamentu
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Opravy (článek 241 jednacího řádu)
 10.Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)
 11.Sdělení předsednictví – Volba evropského veřejného ochránce práv
 12.Předložení dokumentů
 13.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 14.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 15.Plán práce
 16.Situace lesů v EU (rozprava)
 17.Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů (rozprava)
 18.Situace v Hongkongu (rozprava)
 19.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 18. července 2019, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:11.


3. In memoriam

Předseda jménem Parlamentu uctil památku poslance Evropského parlamentu Andrého Jorgeho Dionísia Bradforda, který nečekaně zemřel.


4. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k nedávným záplavám ve Španělsku, které způsobily značné škody a vyžádaly si řadu obětí.

Předseda vyjádřil solidaritu Parlamentu s rodinami obětí a ocenil práci záchranných složek.

Parlament uctil minutou ticha oběti záplav a památku Andrého Jorgeho Dionísia Bradforda.

°
° ° °

Vystoupila Kati Piri.


5. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupil Demetris Papadakis.


6. Složení Parlamentu

Parlament v návaznosti na úmrtí Andrého Jorgeho Dionísia Bradforda oznámil v souladu s čl. 4 odst. 1 a 6 jednacího řádu uvolnění jeho mandátu s platností od 19. července 2019.

Roberto Gualtieri byl jmenován ministrem hospodářství a financí s platností od 5. září 2019.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance a v souladu s čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění jeho mandátu s platností od 5. září 2019.

°
° ° °

Příslušné dánské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Marianne Vind, kterou je nahrazen Jeppe Kofod, byla zvolena poslankyní Parlamentu s platností od 2. července 2019.

Příslušné portugalské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Isabel Carvalhais, kterou je nahrazen André Jorge Dionísio Bradford, byla zvolena poslankyní Parlamentu s platností od 3. září 2019.

Parlament vzal zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Marianne Vind a Isabel Carvalhais v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinily prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


7. Ověření pověřovacích listin

Parlament se na návrh výboru JURI rozhodl potvrdit platnost mandátů Hannese Hansa a Pabla Ariase Echeverríi s platností od 4. dubna, resp. 21. května 2019 až do konce 8. volebního období, tzn. 2. července 2019 v 10:00.


8. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, S&D, Verts/ALE, ID a ECR a sekretariátu nezařazených poslanců tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor INTA: Emmanouil Fragkos

výbor BUDG: Dimitrios Papadimoulis, kterým je nahrazen Younous Omarjee

výbor ECON: Irene Tinagli

výbor EMPL: Marianne Vind, kterou je nahrazen Niels Fuglsang

výbor AGRI: Isabel Carvalhais

výbor PECH: Manuel Pizarro

výbor PETI: Emmanouil Fragkos

podvýbor SEDE: Kris Peeters, kterým je nahrazen Michael Gahler

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Gunnar Beck, kterým je nahrazen Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, kterou je nahrazen Eric Andrieu

delegace pro vztahy s Palestinou: Susanna Ceccardi již není členkou

delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku: Elena Lizzi, kterou je nahrazena France Jamet

delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem: Ryszard Czarnecki, kterým je nahrazen Peter Lundgren

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Isabel Carvalhais

delegace pro vztahy s Kanadou: Mircea-Gheorghe Hava, kterým je nahrazen Francisco José Millán Mon

delegace pro vztahy s Indií: France Jamet, kterou je nahrazen Nicolas Bay

delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie: Hélène Laporte, Francisco José Millán Mon, kterým je nahrazen Mircea-Gheorghe Hava

delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN): Mathilde Androuët, kterou je nahrazen Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, kterou je nahrazena Christine Anderson

delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem: Marianne Vind, kterou je nahrazen Niels Fuglsang

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem: Ivo Hristov

delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem: Juozas Olekas

delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum: Lukas Mandl

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko: Dominique Bilde, Julie Lechanteux již není členkou

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie: Dan Nica, kterým je nahrazen Tudor Ciuhodaru

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora: Julie Lechanteux, kterou je nahrazena Dominique Bilde

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Maxette Pirbakas

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Tiziana Beghin, kterou je nahrazena Rosa D'Amato, Gilbert Collard, kterým je nahrazena Joëlle Mélin

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Nikos Androulakis, Nicolas Bay, kterým je nahrazena Hélène Laporte, Georg Mayer, kterým je nahrazen Roman Haider, Marco Zullo, kterým je nahrazena Tiziana Beghin

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel

delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO: Anna Bonfrisco, kterou je nahrazen Lars Patrick Berg

Tato rozhodnutí nabývají účinnost dnešním dnem.


9. Opravy (článek 241 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – výbor JURI;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – výbor JURI;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 4. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – výbor TRAN;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – výbor EMPL.

Pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o těchto opravách hlasovalo, považují se podle čl. 241 odst. 4 jednacího řádu za schválené.

Opravy jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.


10. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil v souladu s článkem 72 jednacího řádu rozhodnutí výboru CULT zahájit interinstitucionální jednání:

—   legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – (2018/0190(COD)) – postoj v prvním čtení P8_TA(2019)0323;

—   legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) – postoj v prvním čtení P8_TA(2019)0324;

—   legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) – postoj v prvním čtení P8_TA(2019)0150.

Postoje Parlamentu v prvním čtení, které představují mandát pro tato jednání, jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.


11. Sdělení předsednictví – Volba evropského veřejného ochránce práv

Předseda informoval poslance, že dne 30. srpna letošního roku byla v Úředním věstníku zveřejněna výzva k předložení nominací k volbě evropského veřejného ochránce práv a že lhůta pro zaslání nominací předsedovi Parlamentu byla stanovena na 30. září 2019.

Předseda připomněl, že v souladu s čl. 231 odst. 2 jednacího řádu musí mít každý kandidát podporu nejméně 40 poslanců, kteří jsou státními příslušníky nejméně dvou členských států, a že každý poslanec může podporovat pouze jednoho nominovaného kandidáta. Pokud jeden poslanec podpoří více kandidátů, nebude jeho podpora zohledněna. Poté, co bude nominace předána předsedovi, již nebude možno ji podepsat nebo z ní svůj podpis stáhnout.

Předseda Parlamentu předá všechny nominace, které splňují stanovené podmínky, Petičnímu výboru, který uspořádá v prosinci slyšení kandidátů. Těchto slyšení se mohou zúčastnit všichni poslanci.

Předseda rovněž oznámil, že hlasování se v současné době plánuje na letošní prosincové dílčí zasedání.


12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správním rámci pro rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy Návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, EMPL, ITRE, REGI, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o provádění dohody o partnerství (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) (COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie (COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2019 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Rakousku, Itálii a Rumunsku (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2019: snížení prostředků na závazky a na platby v souladu s aktualizovanými potřebami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2019: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2018 (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – postoj Rady ze dne 3. září 2019 (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentními výbory

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Irsku (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 – Navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: John Howarth (A9-0004/2019)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2018 (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: John Howarth (A9-0005/2019)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019 Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: John Howarth (A9-0006/2019)

- * Zpráva o návrhu Evropské centrální banky na jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

- * Zpráva o doporučení Rady týkajícím se jmenování prezidentky Evropské centrální banky (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)


13. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním únorovém a prvním dubnovém dílčím zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách Parlamentu.


14. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byla zařazena tato otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 136 jednacího řádu):

—   O-000026/2019, kterou pokládá Norbert Lins za výbor AGRI Komisi: Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů (B9-0051/2019).


15. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního zářijového plenárního zasedání (PE 640.179/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 158 jednacího řádu):

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tuto změnu:

Úterý

Název prohlášení Komise o společném postoji Unie před summitem OSN o opatřeních v oblasti klimatu v New Yorku (bod 31 PDOJ) se změní na „Příprava summitu o opatřeních v oblasti klimatu a summitu o cílech udržitelného rozvoje, které se budou konat v New Yorku“.

Parlament tento návrh schválil.

Předseda dále oznámil, že mu byly postoupeny tyto žádosti o změnu:

Žádost skupin Verts/ALE a GUE/NGL, aby byly na konci rozpravy o lesních požárech v Amazonii (bod 33 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupil Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (192 pro, 228 proti, 13 se zdrželo).

Žádost skupin ID a GUE/NGL, aby byla rozprava a hlasování o zprávě, kterou předkládá Roberto Gualtieri, o jmenování prezidentky Evropské centrální banky – kandidátka: paní Christine LAGARDEOVÁ (A9-0008/2019), odloženy na první říjnové dílčí zasedání.

Vystoupili: Nicolas Bay za skupinu ID s odůvodněním žádosti, Philippe Lamberts a Manon Aubry za skupinu GUE/NGL.

Parlament žádost zamítl JH (175 pro, 274 proti, 10 se zdrželo).

Vystoupili: Antonio Tajani a Udo Bullmann.

Předseda potvrdil výsledky obou jmenovitých hlasování.

Žádost skupiny Renew, aby bylo hlasování o zahraničním vměšování v průběhu voleb a dezinformaci ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech (bod 32 PDOJ) odloženo na první říjnové dílčí zasedání.

Vystoupily: Sophia in 't Veld za skupinu Renew s odůvodněním žádosti a Kati Piri, která žádost podpořila.

Parlament žádost schválil.

Středa

Žádost skupiny PPE, aby byly na konci rozpravy o významu evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy (bod 38 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Miriam Dalli za skupinu S&D s žádostí, aby se hlasování konalo na nadcházejícím dílčím zasedání.

Parlament schválil žádost skupiny PPE JH (234 pro, 178 proti, 31 se zdrželo).

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byla prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (bod 11 PDOJ) nahrazena rozpravou o prohlášeních Rady a Komise o rozpočtu na rok 2020.

Parlament žádost schválil.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


16. Situace lesů v EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Situace lesů v EU (2019/2807(RSP))

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Eric Andrieu za skupinu S&D, Nils Torvalds za skupinu Renew, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen za skupinu ID, který odmítl odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis a Juan Ignacio Zoido Álvarez.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro a Henna Virkkunen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák a Valter Flego.

Vystoupil: Miguel Arias Cañete.

Rozprava skončila.


17. Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000026/2019, kterou pokládá Norbert Lins Komisi: Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů (B9-0051/2019)

Norbert Lins rozvinul otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Annie Schreijer-Pierik za skupinu PPE, Eric Andrieu za skupinu S&D, Jan Huitema za skupinu Renew, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Ivan David za skupinu ID, Bert-Jan Ruissen za skupinu ECR, Sandra Pereira za skupinu GUE/NGL, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau a Gilles Lebreton.

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

Vystoupili: Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella a Clara Aguilera.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Mick Wallace a Herbert Dorfmann.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 136 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 19.9.2019.


18. Situace v Hongkongu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Hongkongu (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (člen Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Jérôme Rivière za skupinu ID, Anna Fotyga za skupinu ECR, Idoia Villanueva Ruiz za skupinu GUE/NGL, John David Edward Tennant – nezařazený poslanec, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg a Tonino Picula, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomislav Sokol.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch a Clare Daly.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.


19. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament zejména na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 172 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Tomislav Sokol, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, François Alfonsi, Aurelia Beigneux, Krzysztof Jurgiel, Henrik Overgaard Nielsen, Stanislav Polčák, Rory Palmer, Vlad-Marius Botoş, Catherine Rowett, Guido Reil, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Carmen Avram, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Silvia Sardone, Traian Băsescu, Maria Grapini, Lívia Járóka, Sylwia Spurek, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ibán García Del Blanco, Robert Hajšel a Lefteris Nikolaou-Alavanos.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 640.179/OJMA).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:09.

Klaus Welle

Othmar Karas

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glucksmann, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heinäluoma, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pisapia, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafalska, Regimenti, Regner, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí