Indeks 
Protokol
XML 149kPDF 249kWORD 74k
Mandag den 16. september 2019 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Mindeord
 4.Erklæring fra formanden
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241)
 10.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 11.Meddelelse fra formanden – Valg af Den Europæiske Ombudsmand
 12.Modtagne dokumenter
 13.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 15.Arbejdsplan
 16.Situationen for EU's skove (forhandling)
 17.Patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder (forhandling)
 18.Situationen i Hongkong (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 18. juli 2019, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.11.


3. Mindeord

Formanden mindedes på Parlamentets vegne medlem af Europa-Parlamentet André Jorge Dionísio Bradford, der pludselig var afgået ved døden.


4. Erklæring fra formanden

Formanden afgav erklæring om de nylige oversvømmelser i Spanien, der havde skabt mange ødelæggelser og krævet flere ofre.

Formanden gav udtryk for Parlamentets medfølelse over for ofrenes familier og hyldede redningstjenesternes arbejde.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene for oversvømmelserne og om André Jorge Dionísio Bradford.

°
° ° °

Taler: Kati Piri.


5. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Taler: Demetris Papadakis.


6. Parlamentets sammensætning

Som følge af at André Jorge Dionísio Bradford var afgået ved døden, konstaterede Parlamentet, at hans mandat var ledigt fra den 19. juli 2019, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 6.

Roberto Gualtieri var blevet udnævnt til økonomi- og finansminister i Italiens regering med virkning fra den 5. september 2019.

Parlamentet tog til efterretning, at dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, at mandatet var blevet ledigt med virkning fra den 5. september 2019.

°
° ° °

De kompetente danske myndigheder havde meddelt, at Marianne Vind var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jeppe Kofod med virkning fra den 2. juli 2019.

De portugisiske kompetente myndigheder havde meddelt, at Isabel Carvalhais var blevet valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for André Jorge Dionísio Bradford med virkning fra den 3. september 2019.

Parlamentet tog deres valg til efterretning.

Marianne Vind og Isabel Carvalhais deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


7. Valgs prøvelse

På grundlag af forslag fra JURI traf Parlamentet afgørelse om at erklære Hannes Hansos og Pablo Arias Echeverrías mandat gyldigt fra henholdsvis den 4. april og den 21. maj 2019 til udgangen af 8. valgperiode, den 2. juli 2019 kl. 10.00.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-, S&D-, Verts/ALE, ID- samt ECR-Gruppen og løsgængernes sekretariat modtaget følgende afgørelser om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

INTA: Emmanouil Fragkos

BUDG: Dimitrios Papadimoulis i stedet for Younous Omarjee

ECON: Irene Tinagli

EMPL: Marianne Vind i stedet for Niels Fuglsang

AGRI: Isabel Carvalhais

PECH: Manuel Pizarro

PETI: Emmanouil Fragkos

SEDE: Kris Peeters i stedet for Michael Gahler

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Gunnar Beck i stedet for Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume i stedet for Eric Andrieu

Delegationen for Forbindelserne med Palæstina: Susanna Ceccardi var ikke længere medlem

Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene: Elena Lizzi i stedet for France Jamet

Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø: Ryszard Czarnecki i stedet for Peter Lundgren

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Isabel Carvalhais

Delegationen for Forbindelserne med Canada: Mircea-Gheorghe Hava i stedet for Francisco José Millán Mon

Delegationen for Forbindelserne med Indien: France Jamet i stedet for Nicolas Bay

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien: Hélène Laporte, Francisco José Millán Mon i stedet for Mircea-Gheorghe Hava

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN): Mathilde Androuët i stedet for Thierry Mariani, Susanna Ceccardi i stedet for Christine Anderson

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø: Marianne Vind i stedet for Niels Fuglsang

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet: Ivo Hristov

Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament: Juozas Olekas

Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU: Lukas Mandl

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien: Dominique Bilde, Julie Lechanteux var ikke længere medlem

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien: Dan Nica i stedet for Tudor Ciuhodaru

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro: Julie Lechanteux i stedet for Dominique Bilde

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Maxette Pirbakas

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Tiziana Beghin i stedet for Rosa D'Amato, Gilbert Collard i stedet for Joëlle Mélin

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Nikos Androulakis, Nicolas Bay i stedet for Hélène Laporte, Georg Mayer i stedet for Roman Haider, Marco Zullo i stedet for Tiziana Beghin

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel

Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling: Anna Bonfrisco i stedet for Lars Patrick Berg

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.


9. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241)

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – JURI;

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen under Lissabonaftalen om oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – JURI;

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om ændring af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – TRAN;

—   Berigtigelse P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – EMPL.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 241, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, anmoder om, at de sættes under afstemning.

Berigtigelserne findes på Parlamentets websted.


10. Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 72 gav formanden meddelelse om følgende afgørelser fra CULT om at indlede interinstitutionelle forhandlinger:

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) – holdning ved førstebehandling P8_TA(2019)0323;

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) – holdning ved førstebehandling P8_TA(2019)0324;

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) – holdning ved førstebehandling P8_TA(2019)0150.

Parlamentets holdninger ved førstebehandling, som udgør mandatet for disse forhandlinger, foreligger på Parlamentets websted.


11. Meddelelse fra formanden – Valg af Den Europæiske Ombudsmand

Formanden oplyste medlemmerne om, at der var blevet offentliggjort en indkaldelse af ansøgninger med henblik på valg af Den Europæiske Ombudsmand i EUT den 30. august, og at fristen for indsendelse af ansøgninger til formanden var den 30. september 2019.

Formanden erindrede om, at hver enkelt ansøgning i henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 2, skulle indgives med støtte fra mindst 40 medlemmer af Parlamentet fra mindst to medlemsstater, og at det var forbudt at støtte flere ansøgere ad gangen. Hvis et medlem støttede flere ansøgere, kunne ingen af disse støttetilkendegivelser tages i betragtning. Når en ansøgning var indgivet til formanden, ville det ikke længere være muligt at tilbagekalde eller tilføje en underskrift.

Formanden ville overdrage de ansøgninger, der opfyldte alle de fastsatte betingelser, til Udvalget for Andragender. Udvalget ville i december organisere høringer af de interesserede. Høringerne ville være åbne for alle medlemmer.

Formanden meddelte ligeledes, at valget for indeværende forventedes at finde sted i mødeperioden i december 2019.


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om visse aspekter af lufttrafik (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 282, stk. 5, ville høre Den Europæiske Centralbank om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, EMPL, ITRE, REGI, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia og af protokollen om gennemførelse af nævnte partnerskabsaftale (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502 for så vidt angår deres anvendelsesperiode (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1309/2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) (COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande (COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2019: styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2019, der ledsager forslaget om anvendelse af EU's Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Østrig, Italien og Rumænien (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2019: nedsættelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte behov for udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2019: opførelse af overskuddet for regnskabsåret 2018 (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, BUDG

- Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 - Rådets holdning af 3. september 2019 (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) fra udvalgene

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2019/000 TA 2019 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)) - BUDG - Ordfører: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)) - BUDG - Ordfører: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS)) - LIBE - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2019 for regnskabsåret 2019 – Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)) - BUDG - Ordfører: John Howarth (A9-0004/2019)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2019 for regnskabsåret 2019: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2018 (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)) - BUDG - Ordfører: John Howarth (A9-0005/2019)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2019 til det almindelige budget for regnskabsåret 2019, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)) - BUDG - Ordfører: John Howarth (A9-0006/2019)

- * Betænkning om Den Europæiske Centralbanks forslag til udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE)) - ECON - Ordfører: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

- * Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelsen af formanden for Den Europæiske Centralbank (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)) - ECON - Ordfører: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)


13. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i februar 2019 og april I 2019 forelå på Parlamentets websted.


14. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 136):

—   O-000026/2019 af Norbert Lins, for AGRI, til Kommissionen: Patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer (B9-0051/2019).


15. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden september 2019 (PE 640.179/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Efter at have rådført sig med de politiske grupper foreslog formanden følgende ændring.

Tirsdag

Titlen på Kommissionens erklæring om Unionens fælles holdning forud for FN's klimatopmøde i New York (punkt 31 i PDOJ) ville blive ændret til ”Forberedelse til klimatopmødet og topmødet om målene for bæredygtig udvikling i New York”.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Derudover havde formanden modtaget anmodninger om følgende ændringer:

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen og GUE/NGL-Gruppen om at afslutte forhandlingen om ”Skovbrande i Amazonas” (punkt 33 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag, som ville blive sat under afstemning torsdag.

Taler: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Ved AN (192 for, 228 imod, 13 hverken/eller) forkastede Parlamentet anmodningen.

Anmodning fra ID-Gruppen og GUE/NGL-Gruppen om at udsætte forhandlingen og afstemningen om Roberto Gualtieris betænkning om ”Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank – kandidat: Christine LAGARDE” (A9-0008/2019) til mødeperioden oktober I.

Talere: Nicolas Bay for ID-Gruppen, som begrundede anmodningen, Philippe Lamberts og Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen.

Ved AN (175 for, 274 imod, 10 hverken/eller) forkastede Parlamentet anmodningen.

Talere: Antonio Tajani og Udo Bullmann.

Formanden bekræftede resultaterne af de to afstemninger ved navneopråb.

Anmodning fra Renew-Gruppen om at udsætte afstemningen om ”Udenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer” (punkt 32 i PDOJ) til mødeperioden oktober I.

Talere: Sophia in 't Veld for Renew-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Kati Piri, der støttede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Onsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om at afslutte forhandlingen om ”Betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid” (punkt 38 i PDOJ) ved indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat til afstemning torsdag.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Miriam Dalli for S&D-Gruppen, der anmodede om, at afstemningen fandt sted under den næste mødeperiode.

Ved AN (234 for, 178 imod, 31 hverken/eller) godtog Parlamentet anmodningen fra PPE-Gruppen.

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at erstatte ”Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget — regnskabsåret 2020” (punkt 11 i PDOJ) af en forhandling om redegørelser ved Rådet og Kommissionen om budgettet for 2020.

Parlamentet godtog anmodningen.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


16. Situationen for EU's skove (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen for EU's skove (2019/2807(RSP))

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Eric Andrieu for S&D-Gruppen, Nils Torvalds for Renew-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Teuvo Hakkarainen for ID-Gruppen, der nægtede at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis og Juan Ignacio Zoido Álvarez.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro og Henna Virkkunen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák og Valter Flego.

Taler: Miguel Arias Cañete.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000026/2019 af Norbert Lins til Kommissionen: Patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer (B9-0051/2019)

Norbert Lins begrundede spørgsmålet.

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Annie Schreijer-Pierik for PPE-Gruppen, Eric Andrieu for S&D-Gruppen, Jan Huitema for Renew-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Ivan David for ID-Gruppen, Bert-Jan Ruissen for ECR-Gruppen, Sandra Pereira for GUE/NGL-Gruppen, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau og Gilles Lebreton.

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

Talere: Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella og Clara Aguilera.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Mick Wallace og Herbert Dorfmann.

Taler: Elżbieta Bieńkowska.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 19.9.2019.


18. Situationen i Hongkong (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Hongkong (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Jérôme Rivière for ID-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Idoia Villanueva Ruiz for GUE/NGL-Gruppen, John David Edward Tennant, løsgænger, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg og Tonino Picula, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomislav Sokol.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch og Clare Daly.

Taler: Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 172:

Tomislav Sokol, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, François Alfonsi, Aurelia Beigneux, Krzysztof Jurgiel, Henrik Overgaard Nielsen, Stanislav Polčák, Rory Palmer, Vlad-Marius Botoş, Catherine Rowett, Guido Reil, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Carmen Avram, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Silvia Sardone, Traian Băsescu, Maria Grapini, Lívia Járóka, Sylwia Spurek, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ibán García Del Blanco, Robert Hajšel og Lefteris Nikolaou-Alavanos.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 640.179/OJMA).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.09.

Klaus Welle

Othmar Karas

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glucksmann, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heinäluoma, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pisapia, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafalska, Regimenti, Regner, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Fritaget:

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom

Seneste opdatering: 22. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik