Märksõnaregister 
Protokoll
XML 148kPDF 243kWORD 75k
Esmaspäev, 16. september 2019 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.In memoriam
 4.Presidentuuri avaldus
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parandused (kodukorra artikkel 241)
 10.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)
 11.Presidentuuri teadaanne – Euroopa ombudsmani valimine
 12.Esitatud dokumendid
 13.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 14.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 15.Tööplaan
 16.ELi metsade olukord (arutelu)
 17.Taimede ja põhiliste bioloogiliste protsesside patenditavus (arutelu)
 18.Olukord Hongkongis (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 18. juulil 2019 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.11.


3. In memoriam

President avaldas Euroopa Parlamendi nimel austust ootamatult lahkunud Euroopa Parlamendi liikme André Jorge Dionísio Bradfordi mälestusele.


4. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega seoses hiljutiste üleujutustega Hispaanias, mis on tekitanud ulatuslikku kahju ja palju ohvreid.

President väljendas Euroopa Parlamendi solidaarsust ohvrite peredele ja avaldas tunnustust päästeteenistuste tehtud tööle.

Parlament mälestas minutilise leinaseisakuga üleujutuse ohvreid ja André Jorge Dionísio Bradfordi.

°
° ° °

Sõna võttis Kati Piri.


5. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sõna võttis Demetris Papadakis.


6. Parlamendi koosseis

André Jorge Dionísio Bradfordi surma järel luges parlament kooskõlas kodukorra artikli 4 lõigetega 1 ja 6 tema ametikoha vabaks alates 19. juulist 2019.

Roberto Gualtieri on nimetatud Itaalia rahandusministriks alates 5. septembrist 2019.

Parlament võttis teadmiseks, et kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõikega 1 on nimetatud ametikoht ühitamatu Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega, ning luges kooskõlas kodukorra artikli 4 lõigetega 1 ja 4 tema ametikoha vabaks alates 5. septembrist 2019.

°
° ° °

Taani pädevad ametiasutused on teatanud Jeppe Kofodi asemel Marianne Vindi Euroopa Parlamenti valimisest. Ta hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 2. juulist 2019.

Portugali pädevad ametiasutused on teatanud André Jorge Dionísio Bradfordi asemel Isabel Carvalhaise Euroopa Parlamenti valimisest. Ta hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 3. septembrist 2019.

Parlament võttis teadmiseks nende valimise.

Kuna nende volitusi ei ole kodukorra artikli 3 lõike 2 kohaselt kontrollitud ega ole neid ka vaidlustatud, võtavad Marianne Vind ja Isabel Carvalhais täievoliliselt osa Euroopa Parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud kirjaliku deklaratsiooni selle kohta, et neil ei ole ühtki Euroopa Parlamendi liikme ametikohaga ühitamatut ametit.


7. Volituste kontrollimine

Euroopa Parlament otsustas JURI-komisjoni ettepaneku alusel kinnitada Hannes Hanso ja Pablo Arias Echeverría volitused alates 4. aprillist ja 21. maist 2019 kuni parlamendi kaheksanda koosseisu ametiaja lõpuni 2. juulil 2019 kell 10.00.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonidelt PPE, S&D, Verts/ALE, ID ja ECRM ning fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete sekretariaadilt otsused, millega muudetakse järgmiste komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

INTA-komisjon: Emmanouil Fragkos

BUDG-komisjon: Younous Omarjee asemel Dimitrios Papadimoulis

ECON-komisjon: Irene Tinagli

EMPL-komisjon: Niels Fuglsangi asemel Marianne Vind

AGRI-komisjon: Isabel Carvalhais

PECH-komisjon: Manuel Pizarro

PETI-komisjon: Emmanouil Fragkos

SEDE allkomisjon: Michael Gahleri asemel Kris Peeters

Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis: Nicolaus Festi asemel Gunnar Beck, Eric Andrieu asemel Sylvie Guillaume

Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks: Susanna Ceccardi ei ole enam liige

Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks: Elena Lizzi asemel France Jamet

Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks: Peter Lundgreni asemel Ryszard Czarnecki

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Isabel Carvalhais

Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks: Francisco José Millán Moni asemel Mircea-Gheorghe Hava

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks: Nicolas Bay asemel France Jamet

Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks: Hélène Laporte, Mircea-Gheorghe Hava asemel Francisco José Millán Mon

Delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks: Thierry Mariani asemel Mathilde Androuët, Christine Andersoni asemel Susanna Ceccardi

Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks: Niels Fuglsangi asemel Marianne Vind

Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsete koostöökomisjonide juures ja delegatsioon Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks: Ivo Hristov

Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks: Juozas Olekas

Delegatsioon CARIFORUMi-EÜ parlamentaarses komisjonis: Lukas Mandl

Delegatsioon ELi-Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: Dominique Bilde ja Julie Lechanteux ei ole enam liikmed

Delegatsioon ELi-Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: Tudor Ciuhodaru asemel Dan Nica

Delegatsioon ELi-Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: Dominique Bilde asemel Julie Lechanteux

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Maxette Pirbakas

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Rosa D'Amato asemel Tiziana Beghin, Joëlle Mélini asemel Gilbert Collard

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Nikos Androulakis, Hélène Laporte'i asemel Nicolas Bay, Roman Haideri asemel Georg Mayer, Tiziana Beghini asemel Marco Zullo

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Thierry Mariani ja Viola Von Cramon-Taubadel

Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks: Lars Patrick Bergi asemel Anna Bonfrisco

Otsused jõustuvad tänasest kuupäevast.


9. Parandused (kodukorra artikkel 241)

Pädevad komisjonid on esitanud Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstide kohta järgmised parandused:

—   Parandus P8_TA-PROV(2019)0366(COR01)16. aprillil 2019. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – JURI-komisjon;

—   Parandus P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) 16. aprillil 2019. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – JURI-komisjon;

—   Parandus P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) 4. aprillil 2019. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – TRAN-komisjon;

—   Parandus P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) 16. aprillil 2019. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega valimitena kogutud individuaalsete andmete põhjal luuakse üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – EMPL-komisjon.

Parandused loetakse kodukorra artikli 241 lõike 4 kohaselt heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust nende hääletusele panemiseks.

Parandused on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.


10. Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)

President tegi teatavaks CULT-komisjoni järgmised otsused alustada kooskõlas kodukorra artikliga 72 institutsioonidevahelisi läbirääkimisi:

—   Euroopa Parlamendi 28. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD) – esimese lugemise seisukoht P8_TA(2019)0323;

—   Euroopa Parlamendi 28. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus, koolitus, noorte ja spordiprogramm „Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) – esimese lugemise seisukoht P8_TA(2019)0324;

—   Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) – esimese lugemise seisukoht P8_TA(2019)0150.

Parlamendi esimese lugemise seisukohad, mida käsitatakse volitustena läbirääkimiste pidamiseks, on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.


11. Presidentuuri teadaanne – Euroopa ombudsmani valimine

Parlamendi president andis parlamendiliikmetele teada, et Euroopa Liidu Teatajas avaldati 30. augustil konkursikutse Euroopa ombudsmani valimiseks. Presidendile kandidaatide esitamise tähtaeg on 30. september 2019.

President tuletas meelde, et vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 2 peab iga kandidaat saama vähemalt 40 parlamendiliikme toetuse ja need parlamendiliikmed peavad olema pärit vähemalt kahest liikmesriigist ning parlamendiliikmel on keelatud toetada mitut kandidaati. Kui parlamendiliige toetab mitut kandidaati, ei võeta arvesse ühtegi toetusavaldust. Pärast kandidaatide esitamist presidendile ei ole enam võimalik toetusallkirju tagasi võtta ega lisada.

President edastab kõikidele kriteeriumidele vastavate kandidaatide nimekirja petitsioonikomisjonile. Petitsioonikomisjon korraldab detsembris kandidaatide kuulamise. Kuulamised on avatud kõikidele parlamendiliikmetele.

President andis ühtlasi teada, et praegu on kavas korraldada valimised 2019. aasta detsembri osaistungjärgu ajal.


12. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste teatavaid aspekte käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistiku kohta (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))
Kooskõlas aluslepingu 282 lõikega 5 konsulteerib parlamendi president ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, EMPL, ITRE, REGI, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja nimetatud partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse (2014), sõlmimise kohta (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 seoses nende kohaldamisajaga (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) (COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses ELi kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega ELi vetes (COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002, et anda liikmesriikidele rahalist toetust, mis aitaks neil kanda pärast Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumist tekkinud suurt rahalist koormust (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- 2019. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 2: peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- 2019. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 3, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond abi andmiseks Austriale, Itaaliale ja Rumeeniale (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- 2019. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 4: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajadustega ja ajakohastatud tuludega (omavahendid) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- 2019. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 1: 2018. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekt: nõukogu 3. septembri 2019. aasta seisukoht (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamendikomisjonid

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2019/000 TA 2019 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamise kohta Iirimaal (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2019 kohta – Peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: John Howarth (A9-0004/2019)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2019 kohta: 2018. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: John Howarth (A9-0005/2019)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2019 kohta, mis on lisatud ettepanekule Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: John Howarth (A9-0006/2019)

- * Raport Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)


13. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2019. aasta veebruari ja 2019. aasta aprilli I osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.


14. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda on kantud järgmine suuliselt vastatav küsimus, millele järgneb arutelu (kodukorra artikkel 136):

—   O-000026/2019, mille esitas(id) Norbert Lins AGRI-komisjoni nimel komisjonile taimede ja olemuselt bioloogiliste protsesside patentsuse kohta (B9-0051/2019).


15. Tööplaan

Laiali on jagatud 2019. aasta septembri täiskogu istungite lõplik päevakorra projekt (PE 640.179/PDOJ), mille kohta on esitatud järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 158):

President tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist ettepaneku teha järgmine muudatus.

Teisipäev

Komisjoni deklaratsiooni liidu ühise seisukoha kohta seoses New Yorgis toimuva ÜRO kliimameetmete alase tippkohtumisega (PDOJ punkt 31) pealkiri muudetakse järgmiseks: New Yorgis toimuva kliimameetmete alase tippkohtumise ja kestliku arengu eesmärkide alase tippkohtumise ettevalmistamine.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Presidendile olid esitatud ka järgmised muudatusettepanekud:

Fraktsioonide Verts/ALE ja GUE/NGL taotlus esitada Amazonase metsapõlenguid käsitleva arutelu (PDOJ punkt 33) lõpus resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võttis Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (192 poolt, 228 vastu, 13 erapooletud) taotluse tagasi.

Fraktsioonide ID ja GUE/NGL taotlus lükata oktoobri I osaistungjärgule edasi Roberto Gualtieri raporti (Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde (A9-0008/2019)) arutelu ja hääletus.

Sõna võtsid Nicolas Bay fraktsiooni ID nimel, kes põhjendas taotlust, Philippe Lamberts ja Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (175 poolt, 274 vastu, 10 erapooletud) taotluse tagasi.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Udo Bullmann.

President kinnitas kahe nimelise hääletuse tulemused.

Fraktsiooni Renew taotlus lükata oktoobri I osaistungjärgule edasi hääletus välissekkumine valimistesse ja desinformatsioon liikmesriikide ja Euroopa demokraatlike protsesside üle (PDOJ punkt 32).

Sõna võtsid Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel, kes põhjendas taotlust, ja Kati Piri, kes toetas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Kolmapäev

Fraktsiooni PPE taotlus esitada Euroopa mälestamise tähtsust Euroopa tuleviku jaoks käsitleva arutelu (PDOJ punkt 38) lõpus resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, kes taotles hääletuse korraldamist järgmise osaistungjärgu ajal.

Parlament kiitis fraktsiooni PPE taotluse nimelisel hääletusel heaks (234 poolt, 178 vastu, 31 erapooletud).

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus asendada 2020 aasta üldeelarve projekti käsitleva nõukogu seisukoha esitlus (PDOJ punkt 11) aruteluga, millel käsitletakse nõukogu ja komisjoni avaldusi 2020. aasta eelarve kohta.

Parlament kiitis taotluse heaks.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


16. ELi metsade olukord (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi metsade olukord (2019/2807(RSP))

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, Nils Torvalds fraktsiooni Renew nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Teuvo Hakkarainen fraktsiooni ID nimel, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes oli esitanud Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis ja Juan Ignacio Zoido Álvarez.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro ja Henna Virkkunen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák ja Valter Flego.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

Arutelu lõpetati.


17. Taimede ja põhiliste bioloogiliste protsesside patenditavus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000026/2019, mille esitas(id) Norbert Lins komisjonile taimede ja olemuselt bioloogiliste protsesside patentsuse kohta (B9-0051/2019)

Norbert Lins esitas küsimuse.

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Annie Schreijer-Pierik fraktsiooni PPE nimel, Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, Jan Huitema fraktsiooni Renew nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ivan David fraktsiooni ID nimel, Bert-Jan Ruissen fraktsiooni ECR nimel, Sandra Pereira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau ja Gilles Lebreton.

ISTUNGI JUHATAJA: Klára DOBREV
asepresident

Sõna võtsid Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella ja Clara Aguilera.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Mick Wallace ja Herbert Dorfmann.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.9.2019 protokollipunkt 7.4.


18. Olukord Hongkongis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Hongkongis (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jérôme Rivière fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel, John David Edward Tennant (fraktsioonilise kuuluvuseta), Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg ja Tonino Picula, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomislav Sokol.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch ja Clare Daly.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Arutelu lõpetati.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Kodukorra artikli 172 kohaselt anti üheminutiliste sõnavõttude raames sõna järgmistele parlamendiliikmetele, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitilistelt olulistele teemadele:

Tomislav Sokol, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, François Alfonsi, Aurelia Beigneux, Krzysztof Jurgiel, Henrik Overgaard Nielsen, Stanislav Polčák, Rory Palmer, Vlad-Marius Botoş, Catherine Rowett, Guido Reil, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Carmen Avram, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Silvia Sardone, Traian Băsescu, Maria Grapini, Lívia Járóka, Sylwia Spurek, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ibán García Del Blanco, Robert Hajšel ja Lefteris Nikolaou-Alavanos.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 640.179/OJMA).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.09.

Klaus Welle

Othmar Karas

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glucksmann, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heinäluoma, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pisapia, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafalska, Regimenti, Regner, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika