Indekss 
Protokols
XML 150kPDF 245kWORD 75k
Pirmdiena, 2019. gada 16. septembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Piemiņas brīdis
 4.Priekšsēdētāja paziņojums
 5.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants)
 10.Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)
 11.Sēdes vadītāja paziņojums – Eiropas ombuda ievēlēšana
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 14.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 15.Darba kārtība
 16.ES mežu stāvoklis (debates)
 17.Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja (debates)
 18.Stāvoklis Honkongā (debates)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2019. gada 18. jūlijā, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.11.


3. Piemiņas brīdis

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā godināja Eiropas Parlamenta deputāta André Jorge Dionísio Bradford piemiņu, kurš miris pēkšņā nāvē.


4. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par nesenajiem plūdiem Spānijā, kas radīja lielus postījumus un kuru rezultātā bija daudz upuru.

Priekšsēdētājs pauda Parlamenta solidaritāti cietušo ģimenēm un izteica pateicību glābšanas dienestiem par darbu.

Parlaments ar klusuma brīdi pieminēja plūdu upurus un godināja André Jorge Dionísio Bradford piemiņu.

°
° ° °

Uzstājās Kati Piri.


5. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Demetris Papadakis.


6. Parlamenta sastāvs

Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 6. punktu konstatēja, ka no 2019. gada 19. jūlija sakarā ar deputāta André Jorge Dionísio Bradford aiziešanu mūžībā Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta.

Roberto Gualtieri ir iecelts Itālijas valdības ekonomikas un finanšu ministra amatā, sākot ar 2019. gada 5. septembri.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu paziņoja, ka, sākot ar 2019. gada 5. septembri, ir atbrīvojusies šā deputāta vieta.

°
° ° °

Dānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Marianne Vind ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Jeppe Kofod vietā, sākot ar 2019. gada 2. jūliju.

Portugāles kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka André Jorge Dionísio Bradford vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2019. gada 3. septembri, ir iecelta Isabel Carvalhais.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Marianne Vind un Isabel Carvalhais pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņas pirms tam ir parakstījušas rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņas darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņām attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


7. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Hannes Hanso un Pablo Arias Echeverría mandātu attiecīgi no 2019. gada 4. aprīļa un 21. maija līdz 8. sasaukuma beigām, 2019. gada 2. jūlijam, plkst. 10.00.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minētos PPE, S&D, Verts/ALE, ID un ECR grupas, kā arī pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu sekretariāta lēmumus, ar kuriem groza komiteju un delegāciju sastāvu.

INTA komiteja: Emmanouil Fragkos;

BUDG komiteja: Dimitrios Papadimoulis aizstāj Younous Omarjee;

ECON komiteja: Irene Tinagli;

EMPL komiteja: Marianne Vind - Niels Fuglsang vietā;

AGRI komiteja: Isabel Carvalhais;

PECH komiteja: Manuel Pizarro;

PETI komiteja: Emmanouil Fragkos;

SEDE apakškomiteja: Kris Peeters - Michael Gahler vietā;

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Gunnar Beck - Nicolaus Fest vietā, Sylvie Guillaume - Eric Andrieu vietā;

Delegācija attiecībām ar Palestīnu: Susanna Ceccardi vairs nav šīs komitejas locekle;

Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm: Elena Lizzi - France Jamet vietā;

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalu: Ryszard Czarnecki - Peter Lundgren vietā;

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Isabel Carvalhais;

Delegācija attiecībām ar Kanādu: Mircea-Gheorghe Hava - Francisco José Millán Mon vietā;

Delegācija attiecībām ar Indiju: France Jamet - Nicolas Bay;

Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm: Hélène Laporte, Francisco José Millán Mon - Mircea-Gheorghe Hava vietā;

Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN): Mathilde Androuët - Thierry Mariani vietā, Susanna Ceccardi - Christine Anderson vietā;

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalu: Marianne Vind - Niels Fuglsang vietā;

Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju: Ivo Hristov;

Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu: Juozas Olekas;

Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā: Lukas Mandl;

Delegācija ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Dominique Bilde, Julie Lechanteux vairs nav šīs komitejas locekle;

Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Dan Nica - Tudor Ciuhodaru vietā;

Delegācija ES un Melnkalnes Stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Julie Lechanteux - Dominique Bilde vietā;

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Maxette Pirbakas;

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Tiziana Beghin - Rosa D'Amato vietā, Gilbert Collard - Joëlle Mélin vietā;

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Nikos Androulakis, Nicolas Bay - Hélène Laporte vietā, Georg Mayer - Roman Haider vietā, Marco Zullo - Tiziana Beghin vietā;

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel;

Delegācija sadarbībai ar NATO Parlamentāro asambleju: Anna Bonfrisco - Lars Patrick Berg vietā.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


9. Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants)

Atbildīgās komitejas ir iesniegušas turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

—   Kļūdu labojums P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/... par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – JURI komiteja;

—   Kļūdu labojums P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Savienības rīcību pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam, P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – JURI komiteja;

—   Kļūdu labojums P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 4. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/..., ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību, P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – TRAN komiteja;

—   Kļūdu labojums P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī, P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – EMPL komiteja.

Saskaņā ar Reglamenta 241. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc to paziņošanas kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par tiem balsot.

Kļūdu labojumi ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


10. Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja par šādiem CULT komitejas lēmumiem sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 72. pantu:

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 28. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2021–2027) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) – nostāja 1. lasījumā, P8_TA(2019)0323);

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 28. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) – nostāja 1. lasījumā, P8_TA(2019)0324);

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) – nostāja 1. lasījumā, P8_TA(2019)0150).

Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā, kuras ir mandāts šīm sarunām ar citām iestādēm, ir pieejamas Parlamenta tīmekļa vietnē.


11. Sēdes vadītāja paziņojums – Eiropas ombuda ievēlēšana

Priekšsēdētājs informēja deputātus, ka 2019. gada 30. augustā “Oficiālajā Vēstnesī” tika publicēts uzaicinājums iesniegt kandidatūras saistībā ar Eiropas ombuda ievēlēšanu un ka termiņš kandidatūru iesniegšanai priekšsēdētājam ir 2019. gada 30. septembris.

Priekšsēdētājs atgādināja, ka saskaņā ar Reglamenta 231. panta 2. punktu katrai kandidatūrai jāsaņem ne mazāk kā 40 deputātu atbalsts, kuri ir ievēlēti no vismaz divām dalībvalstīm, un ka ir aizliegts vienlaikus atbalstīt vairākas kandidatūras. Ja deputāts ir atbalstījis vairākas kandidatūras, šo atbalstu nevienā gadījumā neņem vērā. Pēc tam, kad kandidatūra ir iesniegta priekšsēdētājam, vairs nav iespējams ar savu parakstu atsaukt vai apliecināt atbalstu šai kandidatūrai.

Visiem izvirzītajiem kritērijiem atbilstošās kandidatūras priekšsēdētājs nodos Lūgumrakstu komitejai. Decembrī šī komiteja rīkos kandidātu uzklausīšanu. Uzklausīšanas sanāksmēs varēs piedalīties visi deputāti.

Priekšsēdētājs arī paziņoja, ka pašlaik ir paredzēts, ka balsošana plenārsēdē notiks 2019. gada decembra sesijā.


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (11033/2019 - C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par eurozonas konverģencei un konkurētspējai paredzētā budžeta instrumenta pārvaldības sistēmu (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, EMPL, ITRE, REGI, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un protokolu par minētā partnerattiecību nolīguma īstenošanu (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/501 un Regulu (ES) 2019/502 attiecībā uz to piemērošanas periodiem (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014-2020) (COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Savienības kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos groza Regulu (ES)2017/2403 (COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 groza, lai dalībvalstīm sniegtu finansiālu palīdzību, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

BUDG

- Projekts 2019. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 2: palielinājums ES konkurētspējai svarīgām programmām: "Apvārsnis 2020" un "Erasmus+" (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Projekts 2019. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 3, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Austrijai, Itālijai un Rumānijai (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Projekts 2019. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 4: saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Projekts 2019. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 1: 2018. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, BUDG

- Projekts Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējam budžetam – Padomes nostāja 2019. gada 3. septembrī (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu — palielinājums ES konkurētspējai svarīgām programmām: “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+” (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: John Howarth (A9-0004/2019).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projektu: 2018. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: John Howarth (A9-0005/2019).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: John Howarth (A9-0006/2019).

- * Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019).

- * Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājas iecelšanu (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019).


13. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2019. gada februāra un 2019. gada aprīļa I sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


14. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauts šāds jautājums, uz kuru jāatbild mutiski un kuram seko debates (Reglamenta 136. pants):

—   O-000026/2019, kuru uzdeva Norbert Lins AGRI komitejas vārdā Komisijai: Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja (B9-0051/2019).


15. Darba kārtība

Bija izdalīts 2019. gada septembra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 640.179/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 158. pants).

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām priekšsēdētājs ierosināja šādus grozījumus:

Otrdiena

Virsrakstu Komisijas paziņojumam “Savienības kopējā nostāja pirms ANO samita par rīcību klimata politikas jomā Ņujorkā” (GDKP 31. punkts) grozīt uz šādu virsrakstu “Gatavošanās samitam par rīcību klimata politikas jomā un ilgtspējīgas attīstības mērķu samitam Ņujorkā”.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Turklāt priekšsēdētājs ir saņēmis pieprasījumus veikt šādus grozījumus:

Verts/ALE un GUE/NGL grupas pieprasījums slēgt debates par jautājumu “Amazones mežu ugunsgrēki” (GDKP 33. punkts), iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem balsošana notiktu ceturtdien.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (192 par, 228 pret, 13 atturas).

ID un GUE/NGL grupu pieprasījums debates par Roberto Gualtieri ziņojumu “Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja iecelšana - kandidāte Christine Lagarde” (A9-0008/2019) pārcelt uz oktobra pirmo sesiju.

Uzstājās Nicolas Bay ID grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Philippe Lamberts un Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (175 par, 274 pret, 10 atturas).

Uzstājās Antonio Tajani un Udo Bullmann.

Priekšsēdētājs apstiprināja balsošanas pēc saraksta rezultātus.

Grupas “Renew” pieprasījums balsošanu par tematu “Ārvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos” (GDKP 32. punkts) pārcelt uz oktobra pirmo sesiju (GDKP 32. punkts).

Uzstājās Sophia in 't Veld Renew grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Kati Piri, kura atbalstīja pieprasījumu.

Parlaments apstiprināja pieprasījumu.

Trešdiena

PPE grupas pieprasījums slēgt debates par jautājumu “Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei” (GDKP 38. punkts), iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem balsošana notiktu ceturtdien.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Miriam Dalli S&D grupas vārdā, pieprasot balsošanu rīkot nākamajā sesijā.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments PPE grupas pieprasījumu apstiprināja (234 par, 178 pret, 31 atturas).

Verts/ALE grupas pieprasījums Padomes izklāstu par tās nostāju attiecībā uz 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (GDKP 11. punkts) aizstāt ar debatēm par Padomes un Komisijas paziņojumiem par 2020. gada budžetu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


16. ES mežu stāvoklis (debates)

Komisijas paziņojums: ES mežu stāvoklis (2019/2807(RSP)).

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Eric Andrieu S&D grupas vārdā, Nils Torvalds Renew grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Teuvo Hakkarainen ID grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis un Juan Ignacio Zoido Álvarez.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro un Henna Virkkunen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák un Valter Flego.

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

Debates tika slēgtas.


17. Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000026/2019) un kuru uzdeva Norbert Lins Komisijai: Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja (B9-0051/2019).

Norbert Lins izvērsa jautājumu.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Annie Schreijer-Pierik PPE grupas vārdā, Eric Andrieu S&D grupas vārdā, Jan Huitema Renew grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Ivan David ID grupas vārdā, Bert-Jan Ruissen ECR grupas vārdā, Sandra Pereira GUE/NGL grupas vārdā, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau un Gilles Lebreton.

SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella un Clara Aguilera.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Mick Wallace un Herbert Dorfmann.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.9.2019. protokola 7.4. punkts.


18. Stāvoklis Honkongā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Honkongā (2019/2808(RSP)).

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans Renew grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Jérôme Rivière ID grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL grupas vārdā, John David Edward Tennant, pie grupām nepiederošs deputāts, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg un Tonino Picula, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch un Clare Daly.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Debates tika slēgtas.


19. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 172. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Tomislav Sokol, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, François Alfonsi, Aurelia Beigneux, Krzysztof Jurgiel, Henrik Overgaard Nielsen, Stanislav Polčák, Rory Palmer, Vlad-Marius Botoş, Catherine Rowett, Guido Reil, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Carmen Avram, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Silvia Sardone, Traian Băsescu, Maria Grapini, Lívia Járóka, Sylwia Spurek, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ibán García Del Blanco, Robert Hajšel un Lefteris Nikolaou-Alavanos.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 640.179/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.09.

Klaus Welle

Othmar Karas

Ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glucksmann, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heinäluoma, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pisapia, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafalska, Regimenti, Regner, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika