Index 
Notulen
XML 151kPDF 248kWORD 75k
Maandag 16 september 2019 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.In memoriam
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)
 10.Onderhandelingen voor de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 11.Mededeling van het voorzitterschap – Verkiezing van de Europese Ombudsman
 12.Ingekomen stukken
 13.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.De toestand van bossen in de EU (debat)
 17.Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (debat)
 18.Situatie in Hong Kong (debat)
 19.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 18 juli 2019 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.11 uur geopend.


3. In memoriam

De Voorzitter herdenkt namens het Parlement André Jorge Dionísio Bradford, lid van het Europees Parlement, die plotseling is overleden.


4. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de recente overstromingen in Spanje die veel schade hebben aangericht en meerdere slachtoffers hebben gemaakt.

De Voorzitter betoont namens het Parlement zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers en prijst het werk van de hulpdiensten.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht voor de slachtoffers van de overstromingen en ter nagedachtenis aan André Jorge Dionísio Bradford.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Kati Piri.


5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Demetris Papadakis.


6. Samenstelling Parlement

Na het overlijden van André Jorge Dionísio Bradford, constateert het Parlement dat zijn zetel vacant is met ingang van 19 juli 2019, overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 6, van het Reglement.

Roberto Gualtieri is benoemd tot minister van Economische Zaken en Financiën in de Italiaanse regering met ingang van 5 september 2019.

Het Parlement neemt ter kennis dat overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van deleden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen deze functie onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlemnt en constateert oveeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, dat zijn zetel vacant is met ingang van 5 september 2019.

°
° ° °

De bevoegde Deense autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Marianne Vind tot lid van het Parlement, ter vervanging van Jeppe Kofod, met ingang van 2 juli 2019.

De bevoegde Portugese autoriteiten hebben kennis gegeven van de verkiezing in het Europees Parlement van Isabel Carvalhais ter vervanging van André Jorge Dionísio Bradford, als lid van het Europees Parlement, met ingang van 3 september 2019.

Het Parlement neemt kennis van hun verkiezing.

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, nemen Marianne Vind en Isabel Carvalhais, zolang hun geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij vooraf de verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


7. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de commissie JURI, besluit het Parlement de mandaten van Hannes Hanso en Pablo Arias Echeverría per 4 april resp. 21 mei 2019 tot aan het eind van de achtste zittingsperiode, 2 juli 2019 om 10.00 uur, te bekrachtigen.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie, de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ID-Fractie en de ECR-Fractie en van het secretariaat van de niet-fractiegebonden leden de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie INTA: Emmanouil Fragkos

commissie BUDG: Dimitrios Papadimoulis in de plaats van Younous Omarjee

commissie ECON: Irene Tinagli

commissie EMPL: Marianne Vind in de plaats van Niels Fuglsang

commissie AGRI: Isabel Carvalhais

commissie PECH: Manuel Pizarro

commissie PETI: Emmanouil Fragkos

subcommissie SEDE: Kris Peeters in de plaats van Michael Gahler

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: Gunnar Beck in de plaats van Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume in de plaats van Eric Andrieu

Delegatie voor de betrekkingen met Palestina: Susanna Ceccardi is niet langer lid

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden: Elena Lizzi in de plaats van France Jamet

Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland: Ryszard Czarnecki in de plaats van Peter Lundgren

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Isabel Carvalhais

Delegatie voor de betrekkingen met Canada: Mircea-Gheorghe Hava in de plaats van Francisco José Millán Mon

Delegatie voor de betrekkingen met India: France Jamet in de plaats van Nicolas Bay

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen: Hélène Laporte, Francisco José Millán Mon in de plaats van Mircea-Gheorghe Hava

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): Mathilde Androuët in de plaats van Thierry Mariani, Susanna Ceccardi in de plaats van Christine Anderson

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland: Marianne Vind in de plaats van Niels Fuglsang

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië: Ivo Hristov

Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement: Juozas Olekas

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU: Lukas Mandl

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië: Dominique Bilde, Julie Lechanteux is niet langer lid

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië: Dan Nica in de plaats van Tudor Ciuhodaru

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Monténegro: Julie Lechanteux in de plaats van Dominique Bilde

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Maxette Pirbakas

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Tiziana Beghin in plaats van Rosa D'Amato, Gilbert Collard in de plaats van Joëlle Mélin

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Nikos Androulakis, Nicolas Bay in de plaats van Hélène Laporte, Georg Mayer in de plaats van Roman Haider, Marco Zullo in de plaats van Tiziana Beghin

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel

Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO: Anna Bonfrisco in de plaats van Lars Patrick Berg

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


9. Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – commissie JURI;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – commissie JURI;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 4 april 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – commissie TRAN;

—   Rectificatie P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – commissie EMPL.

Overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement, worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificaties in stemming te brengen.

De rectificaties staan op de website van het Parlement.


10. Onderhandelingen voor de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)

De Voorzitter kondigt de volgende besluiten van de commissie CULT aan om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen overeenkomstig artikel 72 van het Reglement:

—   wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0323;

—   wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 'Erasmus': het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0324;

—   wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0150.

De standpunten van het Parlement in eerste lezing die het mandaat voor deze onderhandelingen vormen, staan op de website van het Parlement.


11. Mededeling van het voorzitterschap – Verkiezing van de Europese Ombudsman

De Voorzitter stelt de leden ervan in kennis dat op 30 augustus jongstleden in het Publivatieblad een oproep tot voordracht van kandidaten met het oog op de verkiezing van de Europese Ombudsman is gepubliceerd en dat de indieningstermijn voor de voordrachten bij de Voorzitter is vastgesteld op 30 september 2019.

De Voorzitter wijst erop dat, overeenkomstig artikel 231, lid 2, van het Reglement, elke kandidaat door ten minste veertig leden uit ten minste twee lidstaten moet worden gesteund en dat het niet is toegestaan meerdere kandidaten tegelijk te steunen. Indien een lid meerdere kandidaten steunt, mag met deze steun geen rekening worden gehouden. Indien een voordracht aan de Voorzitter wordt toegezonden, kan geen handtekening ter ondersteuning meer worden ingetrokken of toegevoegd.

De namen van de kandidaten die aan alle vastgestelde criteria voldoen, worden door de Voorzitter toegezonden aan de Commissie verzoekschriften. Deze commissie organiseert in december hoorzittingen om de kandidaten te horen. De hoorzittingen zijn voor alle leden toegankelijk.

De Voorzitter deelt tevens mede dat de verkiezing momenteel staat gepland voor de vergaderperiode van december 2019.


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een governanceraamwerk voor het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

BUDG, EMPL, ITRE, REGI, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en van het protocol inzake de uitvoering van die partnerschapsovereenkomst (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 wat de toepassingsperioden betreft (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2403 wat betreft vismachtigingen voor vaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie (COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.2012/2002 van de Raad om financiële steun te verlenen aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2019: Meer middelen voor essentiële programma's voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2019 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Oostenrijk, Italië en Roemenië (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting 2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2019: boeking van het overschot van het begrotingsjaar 2018 (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AFET, BUDG

- Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020: standpunt van de Raad van 3 september 2019 (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2019/000 TA 2019 – Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2019: Meer middelen voor essentiële programma’s voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: John Howarth (A9-0004/2019)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2019 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 tot opname van het overschot van het begrotingsjaar 2018 (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: John Howarth (A9-0005/2019)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019 van de Europese Unie bij de algemene begroting 2019 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: John Howarth (A9-0006/2019)

- * Verslag over het voorstel van de Europese Centrale Bank tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

- * Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)


13. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van februar 2019 en april I 2019 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op de website van het Parlement.


14. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn ingeschreven op de agenda (artikel 136 van het Reglement):

—   O-000026/2019 van Norbert Lins, namens de commissie AGRI, aan de Commissie: Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (B9-0051/2019).


15. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van september 2019 (PE 640.179/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 158 van het Reglement):

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging voor.

Dinsdag

De titel van de verklaring van de Commissie over het gemeenschappelijk standpunt van de Unie met het oog op de klimaattop van de Verenigde Naties in New York (punt 31 PDOJ) moet worden gewijzigd in “Voorbereiding op de klimaattop en de top over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in New York“.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

Daarnaast heeft de Voorzitter de volgende verzoeken tot wijzigingen ontvangen:

Verzoek van de fracties Verts/ALE en GUE/NGL om het debat over bosbranden in het Amazonegebied (punt 33 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties die vervolgens donderdag in stemming worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (192 voor, 228 tegen, 13 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de fracties ID en GUE/NGL om het debat en de stemming over het verslag van Roberto Gualtieri over de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde uit te stellen naar de vergaderperiode van oktober I (A9-0008/2019).

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Bay, namens de ID-Fractie, die het verzoek toelicht, Philippe Lamberts en Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie.

Bij HS (175 voor, 274 tegen, 10 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Udo Bullmann.

De Voorzitter bevestigt de uitslag van de twee hoofdelijke stemmingen.

Verzoek van de Renew-Fractie om de stemming over buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen uit te stellen naar de vergaderperiode van oktober I (punt 32 PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, die het verzoek toelicht, en Kati Piri, die het verzoek ondersteunt.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Woensdag

Verzoek van de PPE-Fractie om het debat over het belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa (punt 38 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties die vervolgens donderdag in stemming worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, die verzoekt de stemming plaats te laten vinden tijdens de volgende vergaderperiode.

Bij HS (234 voor, 178 tegen, 31 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek van de PPE-Fractie in.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om de presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2020 (punt 11 PDOJ) te vervangen door een debat over verklaringen van de Raad en de Commissie over de begroting 2020.

Het Parlement willigt het verzoek in.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


16. De toestand van bossen in de EU (debat)

Verklaring van de Commissie: De toestand van bossen in de EU (2019/2807(RSP))

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, Nils Torvalds, namens de Renew-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Teuvo Hakkarainen, namens de ID-Fractie, die weigert in te gaan op de "blauwe kaart"-vraag van Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis en Juan Ignacio Zoido Álvarez.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro en Henna Virkkunen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák en Valter Flego.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

Het debat wordt gesloten.


17. Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000026/2019 van Norbert Lins aan de Commissie: Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (B9-0051/2019)

Norbert Lins licht de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Annie Schreijer-Pierik, namens de PPE-Fractie, Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, Jan Huitema, namens de Renew-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivan David, namens de ID-Fractie, Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau en Gilles Lebreton.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella en Clara Aguilera.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Mick Wallace en Herbert Dorfmann.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

De overeenkomstig artikel 136, lid 5, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 19.9.2019.


18. Situatie in Hong Kong (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Hong Kong (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, John David Edward Tennant, niet-fractiegebonden lid, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg en Tonino Picula, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomislav Sokol.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch en Clare Daly.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.


19. Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 172 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Tomislav Sokol, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, François Alfonsi, Aurelia Beigneux, Krzysztof Jurgiel, Henrik Overgaard Nielsen, Stanislav Polčák, Rory Palmer, Vlad-Marius Botoş, Catherine Rowett, Guido Reil, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Carmen Avram, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Silvia Sardone, Traian Băsescu, Maria Grapini, Lívia Járóka, Sylwia Spurek, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ibán García Del Blanco, Robert Hajšel en Lefteris Nikolaou-Alavanos.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 640.179/OJMA).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.09 uur gesloten.

Klaus Welle

Othmar Karas

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glucksmann, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heinäluoma, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pisapia, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafalska, Regimenti, Regner, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid