Index 
Proces-verbal
XML 153kPDF 249kWORD 75k
Luni, 16 septembrie 2019 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Omagiu postum
 4.Declarația Președintelui
 5.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 6.Componența Parlamentului
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură)
 10.Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură)
 11.Comunicare a președinției – Alegerea Ombudsmanului european
 12.Depunere de documente
 13.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 14.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Situația pădurilor din UE (dezbatere)
 17.Brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (dezbatere)
 18.Situația din Hong Kong (dezbatere)
 19.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 18 iulie 2019, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.11.


3. Omagiu postum

Președintele, în numele Parlamentului, a adus un omagiu memoriei lui André Jorge Dionísio Bradford, deputat în Parlamentul European, care a decedat brusc.


4. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație privind inundațiile recente din Spania, care au provocat numeroase daune și s-au soldat cu mai multe victime.

Președintele a exprimat solidaritatea Parlamentului cu familiile victimelor și a salutat activitatea serviciilor de urgență.

Parlamentul a păstrat un minut de reculegere în omagiul victimelor inundațiilor și în memoria lui André Jorge Dionísio Bradford.

°
° ° °

A intervenit Kati Piri.


5. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

A intervenit Demetris Papadakis.


6. Componența Parlamentului

În urma decesului lui André Jorge Dionísio Bradford, Parlamentul a constatat că locul său este vacant cu efect de la 19 iulie 2019, în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură.

Roberto Gualtieri a fost numit ministru al economiei și finanțelor în Guvernul Italiei începând din 5 septembrie 2019.

Parlamentul a luat act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu cea de deputat european și a constatat, în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, că locul său este vacant cu efect de la 5 septembrie 2019.

°
° ° °

Autoritățile daneze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Marianne Vind, în locul lui Jeppe Kofod, ca deputată în Parlament, cu efect de la 2 iulie 2019.

Autoritățile portugheze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Isabel Carvalhais, în locul lui André Jorge Dionísio Bradford, ca deputată în Parlament, cu efect de la 3 septembrie 2019.

Parlamentul a luat act de alegerea lor.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Marianne Vind și Isabel Carvalhais participă la lucrările Parlamentului European cu exercitarea deplină a drepturilor, cu condiția să fi făcut în prealabil declarația potrivit căreia nu dețin o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


7. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a decis să valideze mandatele lui Hannes Hanso și Pablo Arias Echeverría la 4 aprilie și, respectiv, la 21 mai 2019, până la încheierea celei de a 8-a legislaturi, la 2 iulie 2019 la ora 10.00.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupurilor PPE, S&D, Verts/ALE, ID și ECR, precum și din partea secretariatului deputaților neafiliați următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

INTA: Emmanouil Fragkos

BUDG: Dimitrios Papadimoulis în locul lui Younous Omarjee

ECON: Irene Tinagli

EMPL: Marianne Vind în locul lui Niels Fuglsang

AGRI: Isabel Carvalhais

PECH: Manuel Pizarro

PETI: Emmanouil Fragkos

Subcomisia SEDE: Kris Peeters în locul lui Michael Gahler

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: Gunnar Beck în locul lui Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume în locul lui Eric Andrieu

Delegația pentru relațiile cu Palestina: Susanna Ceccardi nu mai este membru

Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek: Elena Lizzi în locul lui France Jamet

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică: Ryszard Czarnecki în locul lui Peter Lundgren

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Isabel Carvalhais

Delegația pentru relațiile cu Canada: Mircea-Gheorghe Hava în locul lui Francisco José Millán Mon

Delegația pentru relațiile cu India: France Jamet în locul lui Nicolas Bay

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud: Hélène Laporte, Francisco José Millán Mon în locul lui Mircea-Gheorghe Hava

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN): Mathilde Androuët în locul lui Thierry Mariani, Susanna Ceccardi în locul lui Christine Anderson

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană: Marianne Vind în locul lui Niels Fuglsang

Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kirghistan și UE-Uzbekistan și pentru relațiile cu Tadjikistan, Turkmenistan și Mongolia : Ivo Hristov

Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican: Juozas Olekas

Delegația la Comisia parlamentară CARIFORUM-UE: Lukas Mandl

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia : Dominique Bilde, Julie Lechanteux nu mai este membru

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania: Dan Nica în locul lui Tudor Ciuhodaru

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru : Julie Lechanteux în locul lui Dominique Bilde

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Maxette Pirbakas

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Tiziana Beghin care o înlocuiește pe Rosa D'Amato, Gilbert Collard în locul lui Joëlle Mélin

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Nikos Androulakis, Nicolas Bay în locul lui Hélène Laporte, Georg Mayer în locul lui Roman Haider, Marco Zullo în locul lui Tiziana Beghin

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel

Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO: Anna Bonfrisco în locul lui Lars Patrick Berg

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


9. Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură)

Comisiile competente au transmis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

—   Rectificare P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – Comisia JURI;

—   Rectificare P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – Comisia JURI;

—   Rectificare P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – Comisia TRAN;

—   Rectificare P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – Comisia EMPL.

În conformitate cu articolul 241 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în termen de 24 de ore de la anunțarea lor, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus prezintă o cerere de supunere la vot.

Rectificările sunt disponibile pe site-ul internet al Parlamentului.


10. Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat următoarele decizii ale Comisiei CULT de a începe negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 72 din Regulamentul de procedură:

—   Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) – poziția în primă lectură P8_TA(2019)0323;

—   Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) – poziția în primă lectură P8_TA(2019)0324;

—   Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) – poziția în primă lectură P8_TA(2019)0150.

Pozițiile Parlamentului în primă lectură care constituie mandatul acestor negocieri sunt disponibile pe site-ul Parlamentului.


11. Comunicare a președinției – Alegerea Ombudsmanului european

Președintele a informat deputații că la 30 august s-a publicat în Jurnalul Oficial un apel la candidaturi în vederea alegerii Ombudsmanului european, iar termenul de transmitere a candidaturilor către Președinte este 30 septembrie 2019.

Președintele a reamintit că, în conformitate cu articolul 231 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, fiecare candidatură trebuie să fie susținută de un număr de cel puțin 40 de deputați, resortisanți ai cel puțin două state membre. De asemenea, este interzisă susținerea mai multor candidaturi în același timp. Dacă un deputat susține mai multe candidaturi, nu se va putea ține cont de niciuna dintre opțiunile sale. După transmiterea unei candidaturi către Președinte, nu va mai fi posibil să se retragă sau să se adauge o semnătură de sprijin.

Președintele va transmite Comisiei pentru petiții candidaturile care îndeplinesc toate condițiile necesare. Comisia pentru petiții va organiza în decembrie audieri pentru ascultarea candidaților. Audierile vor fi deschise tuturor deputaților.

Președintele a anunțat, de asemenea, că, în prezent, alegerile sunt prevăzute pentru perioada de sesiune din decembrie 2019.


12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (11033/2019 - C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru de guvernanță al instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, EMPL, ITRE, REGI, JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și țările membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia și a Protocolului privind punerea în aplicare a respectivului acord de parteneriat (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) (COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii (COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2019: consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general 2019 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al UE pentru a se acorda asistență Austriei, Italiei și României (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2019: reducerea creditelor de angajament și a creditelor de plată în funcție de necesitățile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2019: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2018 (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AFET, BUDG

- Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020: Poziția Consiliului din 3 septembrie 2019 (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) de către comisiile parlamentare

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)) - BUDG - Raportor: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență României, Italiei și Austriei (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)) - BUDG - Raportor: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS)) - LIBE - Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – consolidarea programelor-cheie pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+ (11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)) - BUDG - Raportor: John Howarth (A9-0004/2019)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2018 (11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)) - BUDG - Raportor: John Howarth (A9-0005/2019)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei (11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)) - BUDG - Raportor: John Howarth (A9-0006/2019)

- Raport privind propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

- Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea președintei Băncii Centrale Europene (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)


13. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune februarie 2019 și aprilie I 2019 sunt disponibile pe site-ul internet al Parlamentului.


14. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri a fost înscrisă pe ordinea de zi (articolul 136 din Regulamentul de procedură):

—   O-000026/2019 adresată de Norbert Lins, în numele AGRI, Comisiei: Subiect: brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (B9-0051/2019).


15. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din septembrie 2019 (PE 640.179/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 158 din Regulamentul de procedură):

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarea modificare.

Marți

Titlul declarației Comisiei privind poziția comună a Uniunii în vederea summitului ONU pentru acțiuni climatice de la New York (punctul 31 din PDOJ) ar urma să se modifice în „Pregătirea summitului ONU pentru acțiuni climatice și a summitului privind obiectivele de dezvoltare durabilă de la New York”.

Parlamentul a aprobat această propunere.

De asemenea, Președintele a fost sesizat cu privire la următoarele cereri de modificare:

Solicitare a grupurilor Verts/ALE și GUE/NGL de încheiere a dezbaterii privind Incendiile din pădurea amazoniană (punctul 33 din PDOJ) prin depunerea unor propuneri de rezoluție, care ar urma să fie votate joi.

A intervenit Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea.

Prin AN (192 pentru, 228 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Solicitare a grupurilor ID și GUE/NGL de reportare pentru perioada de sesiune octombrie I a dezbaterii și votării Raportului Roberto Gualtieri referitor la Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE (A9-0008/2019).

Au intervenit Nicolas Bay, în numele Grupului ID, care a motivat cererea, Philippe Lamberts și Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL.

Prin AN (175 pentru, 274 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Au intervenit Antonio Tajani și Udo Bullmann.

Președintele a confirmat rezultatele celor două voturi prin apel nominal.

Solicitare a Grupului Renew de reportare pentru perioada de sesiune octombrie I a dezbaterii privind Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene (punctul 32 din PDOJ).

Au intervenit Sophia in 't Veld, în numele Grupului Renew, motivând cererea, și Kati Piri, care a susținut cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

Miercuri

Solicitare a Grupului PPE de încheiere a dezbaterii privind Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (punctul 38 din PDOJ) prin depunerea unor propuneri de rezoluție, care ar urma să fie votate joi.

Au intervenit Michael Gahler, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, și Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, care a solicitat ca votul să aibă loc în cursul următoarei perioade de sesiune.

Prin AN (234 pentru, 178 împotrivă, 31 abțineri), Parlamentul a aprobat solicitarea Grupului PPE.

Solicitare a Grupului Verts/ALE de înlocuire a punctului Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul bugetului general - exercițiul financiar 2020 (punctul 11 din PDOJ) printr-o dezbatere privind declarațiile Consiliului și ale Comisiei referitoare la bugetul 2020.

Parlamentul a aprobat cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


16. Situația pădurilor din UE (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Situația pădurilor din UE (2019/2807(RSP))

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, Nils Torvalds, în numele Grupului Renew, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen, în numele Grupului ID, care a refuzat să răspundă la întrebarea adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Kostas Papadakis, neafiliat, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis și Juan Ignacio Zoido Álvarez.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro și Henna Virkkunen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák și Valter Flego.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000026/2019 adresată de Norbert Lins Comisiei: Subiect: brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (B9-0051/2019)

Norbert Lins a dezvoltat întrebarea.

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Annie Schreijer-Pierik, în numele Grupului PPE, Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, Jan Huitema, în numele Grupului Renew, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Ivan David, în numele Grupului ID, Bert-Jan Ruissen, în numele Grupului ECR, Sandra Pereira, în numele Grupului GUE/NGL, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau și Gilles Lebreton.

A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

Au intervenit Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella și Clara Aguilera.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Mick Wallace și Herbert Dorfmann.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 19.9.2019.


18. Situația din Hong Kong (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Hong Kong (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Jérôme Rivière, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, John David Edward Tennant, neafiliat, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg și Tonino Picula, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch și Clare Daly.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

În temeiul articolului 172 din Regulamentul de procoedură, au luat cuvântul pentru intervenții cu durata de un minut următorii deputați, care au dorit să atragă atenția Parlamentului asupra unor chestiuni politice importante:

Tomislav Sokol, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, François Alfonsi, Aurelia Beigneux, Krzysztof Jurgiel, Henrik Overgaard Nielsen, Stanislav Polčák, Rory Palmer, Vlad-Marius Botoş, Catherine Rowett, Guido Reil, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Carmen Avram, Nicolae Ştefănuță, Diana Riba i Giner, Silvia Sardone, Traian Băsescu, Maria Grapini, Lívia Járóka, Sylwia Spurek, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ibán García Del Blanco, Robert Hajšel și Lefteris Nikolaou-Alavanos.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 640.179/OJMA).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 21.09.

Klaus Welle

Othmar Karas

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glucksmann, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heinäluoma, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pisapia, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafalska, Regimenti, Regner, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate