Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg

3. Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde (debatt)
CRE

Betänkande om rådets rekommendation för utnämningen av ordföranden för Europeiska centralbanken [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Irene Tinagli (ordförande för ECON-utskottet) redogjorde för betänkandet.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Gerolf Annemans för ID-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, och Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Luděk Niedermayer, Costas Mavrides, Stéphanie Yon-Courtin, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Márton Gyöngyösi, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Dragoş Pîslaru, Stasys Jakeliūnas, Gunnar Beck, Eugen Jurzyca, Piernicola Pedicini, José Manuel García-Margallo y Marfil, Joachim Schuster, Engin Eroglu, Jordan Bardella, Ivan Vilibor Sinčić, Enikő Győri, Marek Belka, Roman Haider, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Alfred Sant, Frances Fitzgerald och Esther de Lange.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter van Dalen, Pedro Marques, Helmut Geuking, João Ferreira, Franc Bogovič, Erik Bergkvist, Dimitrios Papadimoulis, Stanislav Polčák och Maria Grapini.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 17.9.2019.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy