Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 17 септември 2019 г. - Страсбург

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


6.1. Назначаване на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-жа Кристин Лагард (гласуване)

Доклад относно препоръката на Съвета относно назначаването на председателя на Европейската централна банка [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 17.9.2019 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0008)


6.2. Назначаване на заместник-председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка (гласуване)

Доклад относно предложението на Европейската централна банка за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка [2019/0903(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 17.9.2019 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0009)


6.3. Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия [2019/0806(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P9_TA(2019)0010)

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност