Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 8k
Вторник, 17 септември 2019 г. - Страсбург

11. Външна намеса в изборите и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Външна намеса в изборите и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (2019/2810(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета), Věra Jourová (член на Комисията) и Julian King (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Tomas Tobé, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Pascal Durand, от името на групата Renew, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Marco Campomenosi, от името на групата ID, Nicola Procaccini, от името на групата ECR, Mick Wallace, от името на групата GUE/NGL, Miroslav Radačovský, независим член на ЕП, Karoline Edtstadler, Brando Benifei, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Laura Huhtasaari, Anna Fotyga, Alexandra Lesley Phillips, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Julie Ward, Андрей Ковачев, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Claude Moraes, Michal Šimečka, Scott Ainslie, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Belinda De Lucy, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Jérôme Rivière относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения), Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Fabienne Keller, Jérôme Rivière относно провеждането на разискването (председателят прие за сведение), Markéta Gregorová, Christine Anderson, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Lukas Mandl, Reinhard Bütikofer относно думите на предходната ораторка (председателят прие за сведение), Charlie Weimers, Radosław Sikorski, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Annalisa Tardino, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vladimír Bilčík, Raphaël Glucksmann, Nils Torvalds, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Carlo Calenda, Klemen Grošelj, Roberts Zīle, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Mikser, Stanislav Polčák, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Anna Bonfrisco, и Tonino Picula.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Mónica Silvana González.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Petras Auštrevičius, Jérôme Rivière, Clare Daly и Marina Kaljurand.

Изказаха се Julian King и Tytti Tuppurainen.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност