Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 6k
Вторник, 17 септември 2019 г. - Страсбург

12. Горските пожари в Амазония (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Горските пожари в Амазония (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Karmenu Vella (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Martin Hojsík, от името на групата Renew, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, и André Rougé, от името на групата ID.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Hermann Tertsch, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia и Tilly Metz.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren и Jörgen Warborn.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram и Billy Kelleher.

Изказаха се Karmenu Vella и Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност