Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Вторник, 17 септември 2019 г. - Страсбург

16. Развитието на политическата ситуация и изпълнението на мирния процес в Колумбия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Развитието на политическата ситуация и изпълнението на мирния процес в Колумбия (2019/2813(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказа се Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказаха се Javi López, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата Renew, Diana Riba i Giner, от името на групата Verts/ALE, Hermann Tertsch, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата GUE/NGL, Robert Rowland, независим член на ЕП, Francisco José Millán Mon, Maria Arena, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, David Bull, Leopoldo López Gil, Caterina Chinnici, José Ramón Bauzá Díaz, Sandra Pereira, Peter van Dalen, Isabel Santos, Nacho Sánchez Amor и Jude Kirton-Darling.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ibán García Del Blanco и Clare Daly.

Изказа се Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност