Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

16. Πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική κατάσταση και στην εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική κατάσταση και στην εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία (2019/2813(RSP))

Η Tytti Tuppurainen (Ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνει η Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Diana Riba i Giner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Robert Rowland, μη εγγεγραμμένος, Francisco José Millán Mon, Maria Arena, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, David Bull, Leopoldo López Gil, Caterina Chinnici, José Ramón Bauzá Díaz, Sandra Pereira, Peter van Dalen, Isabel Santos, Nacho Sánchez Amor και Jude Kirton-Darling.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ibán García Del Blanco και Clare Daly.

Παρεμβαίνει η Tytti Tuppurainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου