Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

18. Η κατάσταση στο Κασμίρ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Κασμίρ (2019/2815(RSP))

Η Tytti Tuppurainen (Ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Traian Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Shaffaq Mohammed, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gina Dowding, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernhard Zimniok, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fulvio Martusciello, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Milan Uhrík, μη εγγεγραμμένος, Richard Corbett, Phil Bennion, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernhard Zimniok, Klaus Buchner, Silvia Sardone, Nosheena Mobarik, Neena Gill, Gilles Lebreton, Ryszard Czarnecki, Giuliano Pisapia, Julie Lechanteux, Anthea McIntyre και Dinesh Dhamija.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Søren Gade, Juan Fernando López Aguilar και Chris Davies.

Παρεμβαίνει η Tytti Tuppurainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου