Märksõnaregister 
Protokoll
XML 138kPDF 260kWORD 76k
Teisipäev, 17. september 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.New Yorgis toimuva kliimameetmete alase tippkohtumise ja kestliku arengu eesmärkide alase tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 3.Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde (arutelu)
 4.Päevakorra muutmine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Hääletused
  
6.1.Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde (hääletus)
  
6.2.Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine (hääletus)
  
6.3.Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamine Iirimaal * (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Välissekkumine valimistesse ja desinformatsioon liikmesriikide ja Euroopa demokraatlike protsesside kohta (arutelu)
 12.Amazonase metsapõlengud (arutelu)
 13.Istungi jätkamine
 14.Parandused (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)
 15.Julgeolekuolukord Burkina Fasos (arutelu)
 16.Hiljutised muutused Colombia poliitilises olukorras ja rahuprotsessi elluviimine (arutelu)
 17.Istungi jätkamine
 18.Olukord Kashmiris (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa – Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde
 2. lisa – Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.02.


2. New Yorgis toimuva kliimameetmete alase tippkohtumise ja kestliku arengu eesmärkide alase tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: New Yorgis toimuva kliimameetmete alase tippkohtumise ja kestliku arengu eesmärkide alase tippkohtumise ettevalmistamine (2019/2809(RSP))

Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jordan Bardella fraktsiooni ID nimel, Anna Zalewska fraktsiooni ECR nimel, Petros Kokkalis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomas Tobé, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Aileen McLeod, Sylvia Limmer, Jadwiga Wiśniewska, Silvia Modig, Peter Liese, Marc Tarabella, Frédérique Ries, Karima Delli, Jorge Buxadé Villalba, Marc Botenga, Cristian-Silviu Buşoi, Javi López, Morten Petersen, Michael Bloss, Izabela-Helena Kloc, Dolors Montserrat, Seb Dance, Valter Flego, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Agnès Evren, Jytte Guteland, Jutta Paulus, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Loucas Fourlas, ja Edina Tóth.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini, Ellie Chowns, Mick Wallace, Radan Kanev ja Carlos Zorrinho.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

Arutelu lõpetati.


3. Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde (arutelu)

Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Irene Tinagli (ECON-komisjoni esimees) tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Jonás Fernández fraktsiooni S&D nimel, Luis Garicano fraktsiooni Renew nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ID nimel, Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel ja Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Luděk Niedermayer, Costas Mavrides, Stéphanie Yon-Courtin, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Márton Gyöngyösi, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Dragoş Pîslaru, Stasys Jakeliūnas, Gunnar Beck, Eugen Jurzyca, Piernicola Pedicini, José Manuel García-Margallo y Marfil, Joachim Schuster, Engin Eroglu, Jordan Bardella, Ivan Vilibor Sinčić, Enikő Győri, Marek Belka, Roman Haider, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Alfred Sant, Frances Fitzgerald ja Esther de Lange.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter van Dalen, Pedro Marques, Helmut Geuking, João Ferreira, Franc Bogovič, Erik Bergkvist, Dimitrios Papadimoulis, Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2019 protokollipunkt 6.1.


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

4. Päevakorra muutmine

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist ja eile vastu võetud päevakorramuudatusi tegi asepresident ettepaneku pikendada kolmapäevast pärastlõunast istungit kella 21.00.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Seega on päevakord muudetud.


5. Parlamendi koosseis

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud Roberto Gualtieri asemel Nicola Danti valimisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 5. septembrist 2019.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Nicola Danti vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


6.1. Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (17.9.2019 protokolli 1. lisa )

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0008)


6.2. Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine (hääletus)

Raport Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees [2019/0903(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (17.9.2019 protokolli 2. lisa )

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0009)


6.3. Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamine Iirimaal * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamise kohta Iirimaal [2019/0806(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud (P9_TA(2019)0010)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Euroopa Parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.06.)


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.01.


10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Välissekkumine valimistesse ja desinformatsioon liikmesriikide ja Euroopa demokraatlike protsesside kohta (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Välissekkumine valimistesse ja desinformatsioon liikmesriikide ja Euroopa demokraatlike protsesside kohta (2019/2810(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja), Věra Jourová (komisjoni liige) ja Julian King (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Tomas Tobé fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Pascal Durand fraktsiooni Renew nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Campomenosi fraktsiooni ID nimel, Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel, Mick Wallace fraktsiooni GUE/NGL nimel, Miroslav Radačovský (fraktsioonilise kuuluvuseta), Karoline Edtstadler, Brando Benifei, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Laura Huhtasaari, Anna Fotyga, Alexandra Lesley Phillips, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Julie Ward, Andrey Kovatchev, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Claude Moraes, Michal Šimečka, Scott Ainslie, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Belinda De Lucy, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Jérôme Rivière arutelu läbiviimise teemal (president andis selgitusi), Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Fabienne Keller, Jérôme Rivière arutelu läbiviimise teemal (president võttis selle teadmiseks), Markéta Gregorová, Christine Anderson, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Lukas Mandl, Reinhard Bütikofer eelmise sõnavõtja mõtteavalduse teemal (president võttis selle teadmiseks), Charlie Weimers, Radosław Sikorski, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Annalisa Tardino, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vladimír Bilčík, Raphaël Glucksmann, Nils Torvalds, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Carlo Calenda, Klemen Grošelj, Roberts Zīle, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Mikser, Stanislav Polčák, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Anna Bonfrisco, ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Mónica Silvana González.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petras Auštrevičius, Jérôme Rivière, Clare Daly ja Marina Kaljurand.

Sõna võtsid Julian King ja Tytti Tuppurainen.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident


12. Amazonase metsapõlengud (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Amazonase metsapõlengud (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Karmenu Vella (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Martin Hojsík fraktsiooni Renew nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel ja André Rougé fraktsiooni ID nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Hermann Tertsch fraktsiooni ECR nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia ja Tilly Metz.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren ja Jörgen Warborn.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram ja Billy Kelleher.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


13. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 19.04.


14. Parandused (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)

Parandused P8_TA-PROV(2019)0366, P8_TA-PROV(2019)0361, P8_TA-PROV(2019)0346 ja P8_TA-PROV(2019)0387 tehti teatavaks eelmise päeva täiskogu istungil (16.9.2019 protokollipunkt 9).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei esitanud kodukorra artikli 241 lõike 4 kohaselt taotlust paranduste hääletusele panemiseks, loeti parandused heakskiidetuks.


15. Julgeolekuolukord Burkina Fasos (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Julgeolekuolukord Burkina Fasos (2019/2812(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid György Hölvényi fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Lars Patrick Berg fraktsiooni ID nimel, Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel, Carlos Zorrinho ja Dominique Bilde.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Beata Kempa.

Sõna võttis Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.


16. Hiljutised muutused Colombia poliitilises olukorras ja rahuprotsessi elluviimine (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hiljutised muutused Colombia poliitilises olukorras ja rahuprotsessi elluviimine (2019/2813(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu ametis olev eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võttis Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

Sõna võtsid Javi López fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni Renew nimel, Diana Riba i Giner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hermann Tertsch fraktsiooni ECR nimel, Manu Pineda fraktsiooni GUE/NGL nimel, Robert Rowland (fraktsioonilise kuuluvuseta), Francisco José Millán Mon, Maria Arena, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, David Bull, Leopoldo López Gil, Caterina Chinnici, José Ramón Bauzá Díaz, Sandra Pereira, Peter van Dalen, Isabel Santos, Nacho Sánchez Amor ja Jude Kirton-Darling.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ibán García Del Blanco ja Clare Daly.

Sõna võttis Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


17. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.10.


18. Olukord Kashmiris (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Kashmiris (2019/2815(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu ametis olev eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Traian Băsescu fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Shaffaq Mohammed fraktsiooni Renew nimel, Gina Dowding fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bernhard Zimniok fraktsiooni ID nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fulvio Martusciello, Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Milan Uhrík (fraktsioonilise kuuluvuseta), Richard Corbett, Phil Bennion, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernhard Zimniok, Klaus Buchner, Silvia Sardone, Nosheena Mobarik, Neena Gill, Gilles Lebreton, Ryszard Czarnecki, Giuliano Pisapia, Julie Lechanteux, Anthea McIntyre ja Dinesh Dhamija.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Søren Gade, Juan Fernando López Aguilar ja Chris Davies.

Sõna võttis Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 640/179/OJME).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 20.57.

Klaus Welle

Dita Charanzová

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom


1. lisa – Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle

GUE/NGL:
Anderson Martina, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Figueiredo Nobre De Gusmão, Flanagan, Georgiou, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Panza, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Habib, Harris, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Longworth, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rees-Mogg, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vălean, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos Nieto, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cseh, Davies, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Grudler, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Von Wiese, Yon-Courtin

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


2. lisa – Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Figueiredo Nobre De Gusmão, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Habib, Harris, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Longworth, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rees-Mogg, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vălean, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos Nieto, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Al-Sahlani, Alieva-Veli, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cseh, Davies, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Grudler, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika