Index 
Notulen
PDF 262kWORD 76k
Dinsdag 17 september 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Voorbereiding op de klimaattop en de top over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in New York (debat)
 3.Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde (debat)
 4.Wijziging van de agenda
 5.Samenstelling Parlement
 6.Stemmingen
  6.1.Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde (stemming)
  6.2.Benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (stemming)
  6.3.Start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland * (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen (debat)
 12.Bosbranden in het Amazonegebied (debat)
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement) (gegeven gevolg)
 15.Veiligheidssituatie in Burkina Faso (debat)
 16.Recente ontwikkelingen in de politieke situatie en de uitvoering van het vredesproces in Colombia (debat)
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Situatie in Kashmir (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde
 Bijlage 2 - Benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.02 uur geopend.


2. Voorbereiding op de klimaattop en de top over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in New York (debat)

Verklaring van de Commissie: Voorbereiding op de klimaattop en de top over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in New York (2019/2809(RSP))

Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Jordan Bardella, namens de ID-Fractie, Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, Petros Kokkalis, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, niet-fractiegebonden lid, Tomas Tobé, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Aileen McLeod, Sylvia Limmer, Jadwiga Wiśniewska, Silvia Modig, Peter Liese, Marc Tarabella, Frédérique Ries, Karima Delli, Jorge Buxadé Villalba, Marc Botenga, Cristian-Silviu Buşoi, Javi López, Morten Petersen, Michael Bloss, Izabela-Helena Kloc, Dolors Montserrat, Seb Dance, Valter Flego, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Agnès Evren, Jytte Guteland, Jutta Paulus, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Loucas Fourlas, en Edina Tóth.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini, Ellie Chowns, Mick Wallace, Radan Kanev en Carlos Zorrinho.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

Het debat wordt gesloten.


3. Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde (debat)

Verslag over de aanbeveling van de Raad over de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Irene Tinagli (voorzitter van de commissie ECON) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ID-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, en Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Luděk Niedermayer, Costas Mavrides, Stéphanie Yon-Courtin, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Márton Gyöngyösi, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Dragoş Pîslaru, Stasys Jakeliūnas, Gunnar Beck, Eugen Jurzyca, Piernicola Pedicini, José Manuel García-Margallo y Marfil, Joachim Schuster, Engin Eroglu, Jordan Bardella, Ivan Vilibor Sinčić, Enikő Győri, Marek Belka, Roman Haider, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Alfred Sant, Frances Fitzgerald en Esther de Lange.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter van Dalen, Pedro Marques, Helmut Geuking, João Ferreira, Franc Bogovič, Erik Bergkvist, Dimitrios Papadimoulis, Stanislav Polčák en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 17.9.2019.


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

4. Wijziging van de agenda

Na overleg met de fracties en als gevolg van de wijzigingen in de agenda die gisteren zijn aangenomen, stelt de Voorzitter voor dat de vergadering van woensdagmiddag wordt verlengd tot 21.00 uur.

Het Parlement stemt in met dit voorstel. De agenda wordt dienovereenkomstig gewijzigd.


5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Nicola Danti tot lid van het Parlement, ter vervanging van Roberto Gualtieri, met ingang van 5 september 2019.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Nicola Danti, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


6.1. Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Raad over de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1))
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 17.9.2019)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2019)0008)


6.2. Benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (stemming)

Verslag over het voorstel van de Europese Centrale Bank tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank [2019/0903(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1))
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 17.9.2019)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2019)0009)


6.3. Start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland [2019/0806(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P9_TA(2019)0010)


7. Stemverklaringen

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.06 uur geschorst.)


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.01 uur hervat.


10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen (2019/2810(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad), Věra Jourová (lid van de Commissie) en Julian King (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Tomas Tobé, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Pascal Durand, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Campomenosi, namens de ID-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Mick Wallace, namens de GUE/NGL-Fractie, Miroslav Radačovský, niet-fractiegebonden lid, Karoline Edtstadler, Brando Benifei, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Laura Huhtasaari, Anna Fotyga, Alexandra Lesley Phillips, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Julie Ward, Andrey Kovatchev, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Claude Moraes, Michal Šimečka, Scott Ainslie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Belinda De Lucy, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Jérôme Rivière, over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Fabienne Keller, Jérôme Rivière, over het verloop van het debat (de Voorzitter neemt dit ter kennis), Markéta Gregorová, Christine Anderson, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Lukas Mandl, Reinhard Bütikofer, over de toespraak van de vorige spreekster (de Voorzitter neemt dit ter kennis), Charlie Weimers, Radosław Sikorski, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Annalisa Tardino, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vladimír Bilčík, Raphaël Glucksmann, Nils Torvalds, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Carlo Calenda, Klemen Grošelj, Roberts Zīle, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Mikser, Stanislav Polčák, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Anna Bonfrisco, en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mónica Silvana González.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petras Auštrevičius, Jérôme Rivière, Clare Daly en Marina Kaljurand.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Tytti Tuppurainen.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.)

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter


12. Bosbranden in het Amazonegebied (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bosbranden in het Amazonegebied (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Karmenu Vella (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Martin Hojsík, namens de Renew-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, en André Rougé, namens de ID-Fractie.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia en Tilly Metz.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren en Jörgen Warborn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram en Billy Kelleher.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt voor enkele ogenblikken onderbroken.)


13. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 19.04 uur hervat.


14. Rectificaties (artikel 241 van het Reglement) (gegeven gevolg)

Rectificaties P8_TA-PROV(2019)0366, P8_TA-PROV(2019)0361, P8_TA-PROV(2019)0346 en P8_TA-PROV(2019)0387) zijn gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 9 van de notulen van 16.9.2019).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement hebben verzocht om deze rectificaties in stemming te brengen, worden ze geacht te zijn goedgekeurd.


15. Veiligheidssituatie in Burkina Faso (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Veiligheidssituatie in Burkina Faso (2019/2812(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door György Hölvényi, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Lars Patrick Berg, namens de ID-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Carlos Zorrinho en Dominique Bilde.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Beata Kempa.

Het woord wordt gevoerd door Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.


16. Recente ontwikkelingen in de politieke situatie en de uitvoering van het vredesproces in Colombia (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Recente ontwikkelingen in de politieke situatie en de uitvoering van het vredesproces in Colombia (2019/2813(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Javi López, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de Renew-Fractie, Diana Riba i Giner, namens de Verts/ALE-Fractie, Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie, Manu Pineda, namens de GUE/NGL-Fractie, Robert Rowland, niet-fractiegebonden lid, Francisco José Millán Mon, Maria Arena, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, David Bull, Leopoldo López Gil, Caterina Chinnici, José Ramón Bauzá Díaz, Sandra Pereira, Peter van Dalen, Isabel Santos, Nacho Sánchez Amor en Jude Kirton-Darling.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ibán García Del Blanco en Clare Daly.

Het woord wordt gevoerd door Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt voor enkele ogenblikken onderbroken.)


17. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.10 uur hervat.


18. Situatie in Kashmir (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Kashmir (2019/2815(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Traian Băsescu, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Shaffaq Mohammed, namens de Renew-Fractie, Gina Dowding, namens de Verts/ALE-Fractie, Bernhard Zimniok, namens de ID-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fulvio Martusciello, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, Milan Uhrík, niet-fractiegebonden lid, Richard Corbett, Phil Bennion, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernhard Zimniok, Klaus Buchner, Silvia Sardone, Nosheena Mobarik, Neena Gill, Gilles Lebreton, Ryszard Czarnecki, Giuliano Pisapia, Julie Lechanteux, Anthea McIntyre en Dinesh Dhamija.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Søren Gade, Juan Fernando López Aguilar en Chris Davies.

Het woord wordt gevoerd door Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 640/179/OJME).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.57 uur gesloten.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom


Bijlage 1 - Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle

GUE/NGL:
Anderson Martina, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Figueiredo Nobre De Gusmão, Flanagan, Georgiou, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Panza, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Habib, Harris, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Longworth, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rees-Mogg, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vălean, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos Nieto, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cseh, Davies, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Grudler, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Von Wiese, Yon-Courtin

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bijlage 2 - Benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Figueiredo Nobre De Gusmão, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Habib, Harris, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Longworth, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rees-Mogg, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vălean, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos Nieto, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Al-Sahlani, Alieva-Veli, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cseh, Davies, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Grudler, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid