Index 
Proces-verbal
XML 142kPDF 268kWORD 76k
Marţi, 17 septembrie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Pregătirea summitului ONU pentru acțiuni climatice și a summitului privind obiectivele de dezvoltare durabilă de la New York (dezbatere)
 3.Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE (dezbatere)
 4.Modificarea ordinii de zi
 5.Componența Parlamentului
 6.Votare
  
6.1.Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE (vot)
  
6.2.Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (vot)
  
6.3.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda * (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Reluarea ședinței
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene (dezbatere)
 12.Incendiile din pădurea amazoniană (dezbatere)
 13.Reluarea ședinței
 14.Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 15.Situația de securitate în Burkina Faso (dezbatere)
 16.Evoluții recente privind situația politică și punerea în aplicare a procesului de pace în Columbia (dezbatere)
 17.Reluarea ședinței
 18.Situația din Kashmir (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE
 Anexa 2 - Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.02.


2. Pregătirea summitului ONU pentru acțiuni climatice și a summitului privind obiectivele de dezvoltare durabilă de la New York (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Pregătirea summitului ONU pentru acțiuni climatice și a summitului privind obiectivele de dezvoltare durabilă de la New York (2019/2809(RSP))

Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Jordan Bardella, în numele Grupului ID, Anna Zalewska, în numele Grupului ECR, Petros Kokkalis, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, neafiliată, Tomas Tobé, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Aileen McLeod, Sylvia Limmer, Jadwiga Wiśniewska, Silvia Modig, Peter Liese, Marc Tarabella, Frédérique Ries, Karima Delli, Jorge Buxadé Villalba, Marc Botenga, Cristian-Silviu Buşoi, Javi López, Morten Petersen, Michael Bloss, Izabela-Helena Kloc, Dolors Montserrat, Seb Dance, Valter Flego, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Agnès Evren, Jytte Guteland, Jutta Paulus, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Loucas Fourlas, și Edina Tóth.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini, Ellie Chowns, Mick Wallace, Radan Kanev și Carlos Zorrinho.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE (dezbatere)

Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea președintelui Băncii Centrale Europene [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Irene Tinagli (președinta Comisiei ECON) și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Jonás Fernández, în numele Grupului S&D, Luis Garicano, în numele Grupului Renew, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Gerolf Annemans, în numele Grupului ID, Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR, și Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat, Luděk Niedermayer, Costas Mavrides, Stéphanie Yon-Courtin, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Márton Gyöngyösi, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Dragoş Pîslaru, Stasys Jakeliūnas, Gunnar Beck, Eugen Jurzyca, Piernicola Pedicini, José Manuel García-Margallo y Marfil, Joachim Schuster, Engin Eroglu, Jordan Bardella, Ivan Vilibor Sinčić, Enikő Győri, Marek Belka, Roman Haider, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Alfred Sant, Frances Fitzgerald și Esther de Lange.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter van Dalen, Pedro Marques, Helmut Geuking, João Ferreira, Franc Bogovič, Erik Bergkvist, Dimitrios Papadimoulis, Stanislav Polčák și Maria Grapini.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 17.9.2019.


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

4. Modificarea ordinii de zi

După consultarea grupurilor politice și în urma modificărilor ordinii de zi adoptate ieri, Președintele a propus ca ședința de miercuri după-amiază să fie prelungită până la ora 21.00.

Parlamentul a aprobat această propunere. Ordinea de zi a fost modificată în consecință.


5. Componența Parlamentului

Autoritățile italiene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Nicola Danti, în locul lui Roberto Gualtieri, ca deputat în Parlament, cu efect de la 5 septembrie 2019.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Nicola Danti se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


6.1. Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE (vot)

Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea președintelui Băncii Centrale Europene [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 17.9.2019)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0008)


6.2. Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (vot)

Raport privind propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene [2019/0903(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 17.9.2019)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0009)


6.3. Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda [2019/0806(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Aprobat (P9_TA(2019)0010)


7. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul web al Parlamentului.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.06.)


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.01.


10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene (2019/2810(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului), Věra Jourová (membră a Comisiei) și Julian King (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Tomas Tobé, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Pascal Durand, în numele Grupului Renew, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Campomenosi, în numele Grupului ID, Nicola Procaccini, în numele Grupului ECR, Mick Wallace, în numele Grupului GUE/NGL, Miroslav Radačovský, neafiliat, Karoline Edtstadler, Brando Benifei, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Laura Huhtasaari, Anna Fotyga, Alexandra Lesley Phillips, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Julie Ward, Andrey Kovatchev, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Claude Moraes, Michal Šimečka, Scott Ainslie, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Belinda De Lucy, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Jérôme Rivière, cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a făcut câteva precizări), Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Fabienne Keller, Jérôme Rivière, cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a luat act de această chestiune), Markéta Gregorová, Christine Anderson, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Lukas Mandl, Reinhard Bütikofer, cu privire la spusele vorbitoarei precedente (Președintele a luat act de această chestiune), Charlie Weimers, Radosław Sikorski, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Annalisa Tardino, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vladimír Bilčík, Raphaël Glucksmann, Nils Torvalds, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Carlo Calenda, Klemen Grošelj, Roberts Zīle, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Mikser, Stanislav Polčák, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Anna Bonfrisco și Tonino Picula.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Mónica Silvana González.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petras Auštrevičius, Jérôme Rivière, Clare Daly și Marina Kaljurand.

Au intervenit Julian King și Tytti Tuppurainen.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte


12. Incendiile din pădurea amazoniană (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Incendiile din pădurea amazoniană (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Karmenu Vella (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Martin Hojsík, în numele Grupului Renew, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, și André Rougé, în numele Grupului ID.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit Hermann Tertsch, în numele Grupului ECR, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Kostas Papadakis, neafiliat, Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia și Tilly Metz.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren și Jörgen Warborn.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram și Billy Kelleher.

Au intervenit Karmenu Vella și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată câteva momente.)


13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 19.04.


14. Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)

Rectificările P8_TA-PROV(2019)0366, P8_TA-PROV(2019)0361, P8_TA-PROV(2019)0346 și P8_TA-PROV(2019)0387 au fost anunțate în plen în ziua precedentă (punctul 9 al PV din 16.9.2019).

Întrucât nu a fost prezentată o cerere de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 241 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificările se consideră aprobate.


15. Situația de securitate în Burkina Faso (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația de securitate în Burkina Faso (2019/2812(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit György Hölvényi, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Lars Patrick Berg, în numele Grupului ID, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Carlos Zorrinho și Dominique Bilde.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Beata Kempa.

A intervenit Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Evoluții recente privind situația politică și punerea în aplicare a procesului de pace în Columbia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Evoluții recente privind situația politică și punerea în aplicare a procesului de pace în Columbia (2019/2813(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A intervenit Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

Au intervenit Javi López, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului Renew, Diana Riba i Giner, în numele Grupului Verts/ALE, Hermann Tertsch, în numele Grupului ECR, Manu Pineda, în numele Grupului GUE/NGL, Robert Rowland, neafiliat, Francisco José Millán Mon, Maria Arena, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, David Bull, Leopoldo López Gil, Caterina Chinnici, José Ramón Bauzá Díaz, Sandra Pereira, Peter van Dalen, Isabel Santos, Nacho Sánchez Amor și Jude Kirton-Darling.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ibán García Del Blanco și Clare Daly.

A intervenit Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată câteva momente.)


17. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 20.10.


18. Situația din Kashmir (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Kashmir (2019/2815(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Traian Băsescu, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Shaffaq Mohammed, în numele Grupului Renew, Gina Dowding, în numele Grupului Verts/ALE, Bernhard Zimniok, în numele Grupului ID, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fulvio Martusciello, Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, Milan Uhrík, neafiliat, Richard Corbett, Phil Bennion, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernhard Zimniok, Klaus Buchner, Silvia Sardone, Nosheena Mobarik, Neena Gill, Gilles Lebreton, Ryszard Czarnecki, Giuliano Pisapia, Julie Lechanteux, Anthea McIntyre și Dinesh Dhamija.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Søren Gade, Juan Fernando López Aguilar și Chris Davies.

A intervenit Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 640/179/OJME).


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 20.57.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom


Anexa 1 - Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle

GUE/NGL:
Anderson Martina, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Figueiredo Nobre De Gusmão, Flanagan, Georgiou, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Panza, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Habib, Harris, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Longworth, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rees-Mogg, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vălean, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos Nieto, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cseh, Davies, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Grudler, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Von Wiese, Yon-Courtin

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Anexa 2 - Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Figueiredo Nobre De Gusmão, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Habib, Harris, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Longworth, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rees-Mogg, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vălean, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos Nieto, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Al-Sahlani, Alieva-Veli, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cseh, Davies, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Grudler, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate