Index 
Protokoll
XML 141kPDF 262kWORD 75k
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förberedande av New York-toppmötena om klimatåtgärder och målen för en hållbar utveckling (debatt)
 3.Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde (debatt)
 4.Ändring av föredragningslistan
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Omröstning
  
6.1.Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde (omröstning)
  
6.2.Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (omröstning)
  
6.3.Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland * (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer (debatt)
 12.Skogsbränderna i Amazonas (debatt)
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning)
 15.Säkerhetsläget i Burkina Faso (debatt)
 16.Den senaste utvecklingen i den politiska situationen och genomförandet av fredsprocessen i Colombia (debatt)
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Situationen i Kashmir (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde
 Bilaga 2 - Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.02.


2. Förberedande av New York-toppmötena om klimatåtgärder och målen för en hållbar utveckling (debatt)

Uttalande av kommissionen: Förberedande av New York-toppmötena om klimatåtgärder och målen för en hållbar utveckling (2019/2809(RSP))

Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Jordan Bardella för ID-gruppen, Anna Zalewska för ECR-gruppen, Petros Kokkalis för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi, grupplös, Tomas Tobé, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Aileen McLeod, Sylvia Limmer, Jadwiga Wiśniewska, Silvia Modig, Peter Liese, Marc Tarabella, Frédérique Ries, Karima Delli, Jorge Buxadé Villalba, Marc Botenga, Cristian-Silviu Buşoi, Javi López, Morten Petersen, Michael Bloss, Izabela-Helena Kloc, Dolors Montserrat, Seb Dance, Valter Flego, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Agnès Evren, Jytte Guteland, Jutta Paulus, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Loucas Fourlas, och Edina Tóth.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini, Ellie Chowns, Mick Wallace, Radan Kanev och Carlos Zorrinho.

Talare: Miguel Arias Cañete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde (debatt)

Betänkande om rådets rekommendation för utnämningen av ordföranden för Europeiska centralbanken [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Irene Tinagli (ordförande för ECON-utskottet) redogjorde för betänkandet.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Gerolf Annemans för ID-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, och Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Luděk Niedermayer, Costas Mavrides, Stéphanie Yon-Courtin, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Márton Gyöngyösi, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Dragoş Pîslaru, Stasys Jakeliūnas, Gunnar Beck, Eugen Jurzyca, Piernicola Pedicini, José Manuel García-Margallo y Marfil, Joachim Schuster, Engin Eroglu, Jordan Bardella, Ivan Vilibor Sinčić, Enikő Győri, Marek Belka, Roman Haider, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Alfred Sant, Frances Fitzgerald och Esther de Lange.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter van Dalen, Pedro Marques, Helmut Geuking, João Ferreira, Franc Bogovič, Erik Bergkvist, Dimitrios Papadimoulis, Stanislav Polčák och Maria Grapini.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 17.9.2019.


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

4. Ändring av föredragningslistan

Efter samråd med de politiska grupperna och för att ta hänsyn till de ändringar i föredragningslistan som antogs igår, föreslog talmannen att plenarsammanträdet på onsdag eftermiddag skulle förlängas till kl. 21.00.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag. Föredragningslistan ändrades i enlighet därmed.


5. Parlamentets sammansättning

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Nicola Danti utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Roberto Gualtieri med verkan från och med den 5 september 2019.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Nicola Danti, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


6.1. Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde (omröstning)

Betänkande om rådets rekommendation för utnämningen av ordföranden för Europeiska centralbanken [N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)
(Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 17.9.2019)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0008)


6.2. Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd [2019/0903(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)
(Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 17.9.2019)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0009)


6.3. Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland * (omröstning)

Betänkande om rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland [2019/0806(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Godkändes (P9_TA(2019)0010)


7. Röstförklaringar

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.


8. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.06.)


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer (2019/2810(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande), Věra Jourová (ledamot av kommissionen) och Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Tomas Tobé för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Pascal Durand för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Marco Campomenosi för ID-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Mick Wallace för GUE/NGL-gruppen, Miroslav Radačovský, grupplös, Karoline Edtstadler, Brando Benifei, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Laura Huhtasaari, Anna Fotyga, Alexandra Lesley Phillips, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Julie Ward, Andrey Kovatchev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Claude Moraes, Michal Šimečka, Scott Ainslie, som avböjde en fråga ("blått kort") från Belinda De Lucy, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Jérôme Rivière, om debattens förlopp (talmannen svarade), Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Fabienne Keller, Jérôme Rivière, om debattens förlopp (talmannen noterade detta.), Markéta Gregorová, Christine Anderson, som avböjde en fråga ("blått kort") från Lukas Mandl, Reinhard Bütikofer, vilken yttrade sig om inlägget av föregående talare (talmannen noterade detta.), Charlie Weimers, Radosław Sikorski, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Annalisa Tardino, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vladimír Bilčík, Raphaël Glucksmann, Nils Torvalds, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Carlo Calenda, Klemen Grošelj, Roberts Zīle, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Mikser, Stanislav Polčák, som avböjde en fråga ("blått kort") från Anna Bonfrisco, och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mónica Silvana González.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petras Auštrevičius, Jérôme Rivière, Clare Daly och Marina Kaljurand.

Talare: Julian King och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman


12. Skogsbränderna i Amazonas (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Skogsbränderna i Amazonas (2019/2811(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Martin Hojsík för Renew-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, och André Rougé för ID-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Peter Liese, Miriam Dalli, Nicolae Ştefănuță, Yannick Jadot, Malin Björk, Eleonora Evi, Adam Jarubas, Kati Piri, Antony Hook, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Martin Buschmann, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Stéphane Bijoux, Bas Eickhout, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Sira Rego, Hildegard Bentele, Isabel Santos, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Mick Wallace, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Izaskun Bilbao Barandica, Grace O'Sullivan, José Manuel Fernandes, César Luena, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Alexander Bernhuber, Patrizia Toia och Tilly Metz.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Maria Spyraki, Roberta Metsola, Agnès Evren och Jörgen Warborn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Irena Joveva, Ellie Chowns, Kateřina Konečná, Carmen Avram och Billy Kelleher.

Talare: Karmenu Vella och Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 19.04.


14. Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning)

Rättelserna P8_TA-PROV(2019)0366, P8_TA-PROV(2019)0361, P8_TA-PROV(2019)0346 och P8_TA-PROV(2019)0387 hade tillkännagetts i kammaren under föregående dags sammanträde (punkt 9 i protokollet av den 16.9.2019).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att dessa rättelser skulle bli föremål för omröstning, ansågs de ha godkänts.


15. Säkerhetsläget i Burkina Faso (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Säkerhetsläget i Burkina Faso (2019/2812(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: György Hölvényi för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Lars Patrick Berg för ID-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Carlos Zorrinho och Dominique Bilde.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Beata Kempa.

Talare: Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Den senaste utvecklingen i den politiska situationen och genomförandet av fredsprocessen i Colombia (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den senaste utvecklingen i den politiska situationen och genomförandet av fredsprocessen i Colombia (2019/2813(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Javi López för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för Renew-gruppen, Diana Riba i Giner för Verts/ALE-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Robert Rowland, grupplös, Francisco José Millán Mon, Maria Arena, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, David Bull, Leopoldo López Gil, Caterina Chinnici, José Ramón Bauzá Díaz, Sandra Pereira, Peter van Dalen, Isabel Santos, Nacho Sánchez Amor och Jude Kirton-Darling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ibán García Del Blanco och Clare Daly.

Talare: Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


17. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 20.10.


18. Situationen i Kashmir (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Kashmir (2019/2815(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Traian Băsescu för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Shaffaq Mohammed för Renew-gruppen, Gina Dowding för Verts/ALE-gruppen, Bernhard Zimniok för ID-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fulvio Martusciello, Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, Milan Uhrík, grupplös, Richard Corbett, Phil Bennion, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernhard Zimniok, Klaus Buchner, Silvia Sardone, Nosheena Mobarik, Neena Gill, Gilles Lebreton, Ryszard Czarnecki, Giuliano Pisapia, Julie Lechanteux, Anthea McIntyre och Dinesh Dhamija.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Søren Gade, Juan Fernando López Aguilar och Chris Davies.

Talare: Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 640/179/OJME).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 20.57.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Generalsekreterare

vice ordförande


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Nagtegaal, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Castaldo, Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom


Bilaga 1 - Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle

GUE/NGL:
Anderson Martina, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Figueiredo Nobre De Gusmão, Flanagan, Georgiou, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Panza, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Habib, Harris, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Longworth, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rees-Mogg, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vălean, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos Nieto, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cseh, Davies, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Grudler, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Von Wiese, Yon-Courtin

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bilaga 2 - Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Figueiredo Nobre De Gusmão, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Habib, Harris, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Longworth, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rees-Mogg, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Vălean, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos Nieto, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Al-Sahlani, Alieva-Veli, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cseh, Davies, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Grudler, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy