Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι παρακάτω βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υπέβαλαν το αίτημα να διοργανωθεί μια τέτοια συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

  1. Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (2019/2821(RSP))

—   Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Jan Zahradil, Alexandr Vondra και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (B9-0048/2019

—   Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Erik Marquardt, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak και Tineke Strik εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (B9-0049/2019

—   Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Jörg Meuthen και Guido Reil, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (B9-0082/2019

—   Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (B9-0083/2019)·

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (B9-0084/2019

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Manu Pineda, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Manuel Bompard, Martina Michels, Younous Omarjee και Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (B9-0085/2019

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Loránt Vincze, Željana Zovko, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Milan Zver, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák και Στέλιος Κυμπουρόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (B9-0088/2019).

II.   Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια (2019/2822(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως την κατάσταση των Ροχίνγκια (B9-0050/2019

—   Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak και Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως την κατάσταση των Ροχίνγκια (B9-0081/2019

—   Kati Piri και Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως την κατάσταση των Ροχίνγκια (B9-0086/2019)·

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως την κατάσταση των Ροχίνγκια (B9-0087/2019

—   Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Manuel Bompard και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως την κατάσταση των Ροχίνγκια (B9-0091/2019

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Sandra Kalniete, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák και Στέλιος Κυμπουρόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως την κατάσταση των Ροχίνγκια (B9-0092/2019).

III.   Ιράν, ιδίως η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) (2019/2823(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anthea McIntyre, Charlie Weimers, Jan Zahradil και Alexandr Vondra, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Ιράν, ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) (B9-0089/2019

—   Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Tineke Strik και Kim Van Sparrentak, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ιράν, ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) (B9-0090/2019

—   Kati Piri και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Ιράν, ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) (B9-0093/2019

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με το Ιράν, ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) (B9-0094/2019

—   Cornelia Ernst, Mick Wallace, Manuel Bompard, Δημήτριος Παπαδημούλης, Miguel Urbán Crespo, Στέλιος Κούλογλου, Idoia Villanueva Ruiz και Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ιράν, ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν)(B9-0095/2019

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Rosa Estaràs Ferragut, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Milan Zver, Μανώλης Κεφαλογιάννης, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Stanislav Polčák και Στέλιος Κυμπουρόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Ιράν, ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) (B9-0096/2019).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου