Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 33k
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург

3. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единния здравен документ за въвеждане, придружаващ пратки от животни и стоки до тяхното местоназначение (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегирано решение на Комисията за допълнение на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обща методика и минимални изисквания за качество за еднаквото измерване на количествата хранителни отпадъци (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изменение на базовите суми в евро за застраховката „Професионална отговорност“ и за финансовия капацитет на застрахователните и презастрахователните посредници (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на допълнителни качествени и количествени показатели за изпълнение (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: CULT

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на Европейския парламент.

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за хомогенността на базисните експозиции по секюритизации (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на румънски език на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 26 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на румънски език на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предполагаеми или установени несъответствия с правилата на Съюза, приложими за употребата на фармакологичноактивни субстанции или за остатъците от тях, разрешени във ветеринарномедицински продукти или като фуражни добавки, или с правилата на Съюза, приложими за употребата на забранени или неразрешени фармакологичноактивни субстанции или за остатъците от тях (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за наблюдение на транспортирането и пристигането на пратки с определени стоки от граничния контролен пункт на пристигане до обекта по местоназначение в Съюза (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI, ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на Европейския парламент.

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 с цел да се уеднакви преходният режим за посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета създатели на ПИПДОЗИП, които предлагат дялове на фондове като базисни инвестиционни варианти, с предвидения в същия член удължен период на освобождаване (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на Европейския парламент.

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките, приети от Международната организация за гражданско въздухоплаване, за мониторинг, докладване и проверка на емисии от въздухоплаването с цел прилагане на глобална, основана на пазара мярка (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за замяна на приложение I към Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 юли 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AFCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска статистика на туризма по отношение на сроковете за предаване и адаптирането на приложения I и II (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на списък на приоритетните вредители (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегирана директива на Комисията за допълване на Директива(ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на стандартите за компетентности и съответни знания и умения, за практически изпити, за одобряването на тренажори и за здравословна годност (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN, EMPL (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложениеIII към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат в някои гумени компоненти, използвани в уредбите на двигателите (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложениеIII към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой, използван в някои двигатели с горене (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: REGI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на D-фруктоза като активно вещество (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на сирене като активно вещество (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на концентриран ябълков сок като активно вещество (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на мед като активно вещество (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на яйца на прах като активно вещество (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на Saccharomyces cerevisiae като активно вещество (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на оцет като активно вещество (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване и изменение на Директива2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на зарядните точки за моторни превозни средства от категорияL, бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища, снабдяването на автомобилния транспорт с водород и снабдяването на автомобилния и водния транспорт с природен газ, както и за отмяна на Делегиран регламент(ЕС)2018/674 (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент(ЕС) № 1031/2010 с цел търговете за квоти да се приведат в съответствие с правилата на СТЕ на ЕС за периода 2021—2030г. и с класификацията на квотите като финансови инструменти съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ECON (член 57 от Правилника за дейността), ITRE (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за средиземноморски миди (Venus spp.) в част от териториалните води на Италия (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на финансиране с единна ставка (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: REGI, EMPL (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/86 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на някои дънни видове в Средиземно море (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 29 август 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 2 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 с цел да се уеднакви преходният режим за посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета създатели на ПИПДОЗИП, които предлагат дялове на фондове като базисни инвестиционни варианти, с предвидения в същия член удължен период на освобождаване - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 18 юли 2019 г. по искане на водещата комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Последно осъвременяване: 28 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност