Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. september 2019 - Strasbourg

3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår det fælles sundhedsimportdokument, der ledsager sendinger af dyr og varer til deres bestemmelsessted (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt angår en fælles metode og kvalitetsmæssige minimumskrav for at muliggøre en ensartet måling af omfanget af madaffald (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for tilpasning af grundbeløbene i euro for erhvervsansvarsforsikring og for forsikrings- og genforsikringsformidleres finansielle kapacitet (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 for så vidt angår fastsættelse af supplerende kvalitative og kvantitative resultatindikatorer (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv.: CULT

Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måned(er) på Parlamentets anmodning.

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for homogeniteten af de underliggende securitiseringseksponeringer (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af den rumænske udgave af delegeret forordning (EU) 2018/1229 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. august 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af den rumænske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår tilfælde af mistanke om eller konstateret manglende overholdelse af EU's regler vedrørende anvendelse eller restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, der er tilladt i veterinærlægemidler eller som fodertilsætningsstoffer, eller af EU's regler vedrørende anvendelse eller restkoncentrationer af forbudte eller ikkegodkendte farmakologisk virksomme stoffer (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse varer fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måned(er) på Parlamentets anmodning.

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen for PRIIP-producenter, der udbyder enheder af fonde som omhandlet i artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheder, med den forlængede fritagelsesperiode i henhold til nævnte artikel (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet og konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv.: PECH

Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måned(er) på Parlamentets anmodning.

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår foranstaltninger vedtaget af Organisationen for International Civil Luftfart om overvågning, rapportering og verifikation af emissioner fra luftfarten med henblik på gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. juli 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 om det europæiske borgerinitiativ (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. juli 2019

henvist til kor. udv.: AFCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 om europæiske statistikker om turisme for så vidt angår fremsendelsesfrister og tilpasning af bilag I og II (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. august 2019

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 med henblik på at opstille en liste over prioriterede karantæneskadegørere (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. august 2019

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede direktiv om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår kravene til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder, de praktiske eksamener, godkendelse af simulatorer og helbredsmæssig egnethed (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. august 2019

henvist til kor. udv. TRAN, EMPL (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i visse gummikomponenter, der anvendes i motorsystemer (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. august 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i lodninger, der anvendes i visse forbrændingsmotorer (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. august 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. august 2019

henvist til kor. udv.: REGI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage fruktose som et aktivstof i bilag I hertil (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. august 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage ost som et aktivstof i bilag I hertil (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. august 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage koncentreret æblesaft som et aktivstof i bilag I hertil (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. august 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage honning som et aktivstof i bilag I hertil (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. august 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage æggepulver som et aktivstof i bilag I hertil (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. august 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage Saccharomyces cerevisiae som et aktivstof i bilag I hertil (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. august 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage eddike som et aktivstof i bilag I hertil (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. august 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU for så vidt angår ladestandere til motorkøretøjer i klasse L, elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje, brintforsyning til vejtransport og naturgasforsyning til vej- og søtransport samt om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2018/674 (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. august 2019

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 med henblik på strømlining af auktioneringen af kvoter med EU ETS-bestemmelserne for perioden 2021-2030 og med klassificeringen af kvoter som finansielle instrumenter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. august 2019

henvist til kor. udv.: ENVI, ECON (forretningsordenens artikel 57), ITRE (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for venusmuslinger (Venus spp.) i visse italienske territorialfarvande (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. august 2019

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår fastsættelse af en fast takst for finansiering (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. august 2019

henvist til kor. udv.: REGI, EMPL (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/86 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter visse demersale arter i Middelhavet (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. august 2019

henvist til kor. udv. PECH

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 2 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen for PRIIP-producenter, der udbyder enheder af fonde som omhandlet i artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheder, med den forlængede fritagelsesperiode i henhold til nævnte artikel - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. juli 2019 på det kompetente udvalgs anmodning.

henvist til kor. udv. ECON

Seneste opdatering: 28. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik