Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 24k
Keskiviikko 18. syyskuuta 2019 - Strasbourg

3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan seuraamisesta eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana määräpaikkaan asti (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY täydentämisestä yhteisellä menetelmällä ja laatua koskevilla vähimmäisvaatimuksilla elintarvikejätteen määrän yhdenmukaista määrittämistä varten (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse teknisistä sääntelystandardeista, joilla tarkistetaan ammatillisten vastuuvakuutusten sekä vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien taloudellisen kantokyvyn euromääräisiä vähimmäismääriä (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1295/2013 täydentämisestä vahvistamalla täydentäviä laadullisia ja määrällisiä tulosindikaattoreita (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistettujen vastuiden homogeenisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä toimituskuria koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/1229 romaniankielisen toisinnon oikaisemisesta (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 26. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 romaniankielisen toisinnon oikaisemisesta (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tapauksista, joissa epäillään tai todetaan, ettei ole noudatettu unionin sääntöjä, joita sovelletaan eläinlääkkeissä tai rehun lisäaineina sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden taikka kiellettyjen tai muiden kuin sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden käyttöön tai jäämiin (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse edellytyksistä tiettyjen tavaroiden lähetysten kuljetuksen ja saapumisen seuraamiseksi saapumisrajatarkastusasemalta määräpaikassa unionissa sijaitsevaan laitokseen (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1629 muuttamisesta (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/653 muuttamisesta yhdenmukaistamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32artiklassa tarkoitettuja rahasto-osuuksia sijoitusvaihtoehtoina tarjoaviin PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovellettava siirtymäjärjestely saman artiklan mukaisen pidennetyn vapautuskauden kanssa (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanoa Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen nojalla koskevan komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/98 muuttamisesta (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä siltä osin kuin on kyse Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ilmailun päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista varten hyväksymistä toimenpiteistä maailmanlaajuisen markkinaperusteisen järjestelmän täytäntöön panemiseksi (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteiden I ja V muuttamisesta (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 liitteen I korvaamisesta (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan matkailutilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 muuttamisesta tietojen toimittamista koskevien määräaikojen ja liitteiden I ja II mukauttamisen osalta (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä vahvistamalla prioriteettituhoojien luettelo (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 täydentämisestä pätevyyksiä ja niitä vastaavia tietoja ja taitoja, käytännön kokeita, simulaattoreiden hyväksymistä ja lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien vaatimusten osalta (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN, EMPL (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen moottorijärjestelmissä käytettyjen tiettyjen kumiosien sisältämää bis(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (DEHP) koskevan poikkeuksen osalta (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tietyissä polttomoottoreissa käytettyjen juotteiden sisältämää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta D-fruktoosin lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta juuston lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta tiivistetyn omenamehun lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta hunajan lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta munajauheen lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta Saccharomyces cerevisiae -hiivan lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta etikan lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU täydentämisestä ja muuttamisesta siltä osin kuin kyse on L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteistä, sisävesialusten maasähkönsyötöstä, vedyn jakelusta maantieliikennettä varten ja maakaasun jakelusta maantie- ja vesiliikennettä varten sekä delegoidun asetuksen (EU) 2018/674 kumoamisesta (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta päästöoikeuksien huutokaupan mukauttamiseksi EU:n päästökauppajärjestelmän sääntöihin kaudella 2021-2030 ja päästöoikeuksien luokitteluun rahoitusvälineiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU nojalla (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ECON (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus venussimpukoiden (Venus spp.) pyyntiä tietyillä Italian aluevesillä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä kiinteämääräisen rahoituksen vahvistamisen osalta (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI, EMPL (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus tiettyjä pohjakalojen kalastuksia Välimerellä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/86 muuttamisesta (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 2 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) 2017/653 muuttamisesta yhdenmukaistamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa tarkoitettuja rahasto-osuuksia sijoitusvaihtoehtoina tarjoaviin PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovellettava siirtymäjärjestely saman artiklan mukaisen pidennetyn vapautuskauden kanssa - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Päivitetty viimeksi: 28. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö