Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 25k
Środa, 18 września 2019 r. - Strasburg

3. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w zakresie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia, który towarzyszy przesyłkom zwierząt i towarów do ich miejsca przeznaczenia (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Decyzja delegowana Komisji uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do wspólnej metody i minimalnych wymagań jakościowych dla jednolitego pomiaru poziomów odpadów żywności (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w odniesieniu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu i zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 przez ustanowienie dodatkowych jakościowych i ilościowych wskaźników efektywności (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących jednorodności ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rumuńskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 26 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rumuńskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przypadków podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności z przepisami Unii dotyczącymi stosowania lub pozostałości substancji farmakologicznie czynnych dopuszczonych w weterynaryjnych produktach leczniczych lub jako dodatki paszowe bądź z przepisami Unii dotyczącymi stosowania lub pozostałości zakazanych lub niedopuszczonych substancji farmakologicznie czynnych (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do warunków monitorowania transportu i przybycia przesyłek niektórych towarów przewożonych z punktu kontroli granicznej przybycia do zakładu w miejscu przeznaczenia w Unii (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/653 wcelu dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, októrych mowa wart.32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne, do przedłużonego obowiązywania zwolnienia na podstawie tego artykułu (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do środków przyjętych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji lotniczych w celu wdrożenia globalnego środka rynkowego (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zastępujące załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 lipca 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki w odniesieniu do terminów przekazywania danych i dostosowania załączników I i II (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 1 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 przez ustanowienie wykazu agrofagów priorytetowych (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 1 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Dyrektywa delegowana Komisji uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 w odniesieniu do standardów dotyczących: kompetencji oraz odpowiadających im wiedzy i umiejętności, egzaminów praktycznych, zatwierdzania symulatorów oraz stanu zdrowia (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 2 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN, EMPL (art. 57 Regulaminu)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo–technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) w niektórych gumowych elementach stosowanych w układach silnika (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych stosowanych w niektórych silnikach spalinowych (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia D-fruktozy jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sera jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia zagęszczonego soku jabłkowego jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia miodu jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sproszkowanego jaja jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia Saccharomyces cerevisiae jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia octu jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające i zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w odniesieniu do punktów ładowania dla pojazdów silnikowych kategorii L, zasilania statków żeglugi śródlądowej energią elektryczną z lądu, dostarczania wodoru na potrzeby transportu drogowego i dostarczania gazu ziemnego na potrzeby transportu drogowego i wodnego oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/674 (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 13 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w celu dostosowania sprzedaży uprawnień na aukcji do zasad EU ETS na lata 2021–2030 oraz klasyfikacji uprawnień jako instrumentów finansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 28 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ECON (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do małży Venus spp. na niektórych włoskich wodach terytorialnych (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 28 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do ustanowienia finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 28 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI, EMPL (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/86 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 29 sierpnia 2019

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego na wniosek właściwej komisji termin zgłoszenia sprzeciwu zmieniono z 2 na 3 miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/653 w celu dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, o których mowa wart.32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne, do przedłużonego obowiązywania zwolnienia na podstawie tego artykułu - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 3 miesiące począwszy od daty otrzymania, tj.18 lipca 2019 r., na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności