Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. septembra 2019 - Štrasburg

3. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o jednotný vstupný zdravotný doklad sprevádzajúci zásielky zvierat a tovaru až po ich miesto určenia (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o spoločnú metodiku a minimálne požiadavky na kvalitu jednotného merania úrovní potravinového odpadu (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce základné sumy v eurách pre poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti a pre peňažné prostriedky sprostredkovateľov poistenia a zaistenia (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 stanovením dodatočných kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov výkonnosti (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: CULT

Predĺženie lehoty na vznesenie námiekty: ďalšie 2 mesiacov na žiadosť Európskeho parlamentu.

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa homogenity podkladových expozícií v sekuritizácii (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje rumunské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1229, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 26. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje rumunské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o prípady podozrenia na nedodržiavanie alebo zisteného nedodržiavania pravidiel Únie, ktoré sa vzťahujú na používanie alebo rezíduá farmakologicky účinných látok povolených vo veterinárnych liekoch alebo ako kŕmne doplnkové látky, alebo pravidiel Únie, ktoré sa vzťahujú na používanie alebo rezíduá zakázaných alebo nepovolených farmakologicky účinných látok (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o podmienky monitorovania prepravy a príchodu zásielok určitého tovaru zhraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia v Únii (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: AGRI, ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku)

Predĺženie lehoty na vznesenie námiekty: ďalšie 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/653 s cieľom zosúladiť prechodný mechanizmus pre tvorcov PRIIP, ktorí ponúkajú podielové listy ako podkladové investičné možnosti, uvedený včlánku 32 nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 1286/2014 spredĺženým obdobím platnosti výnimky podľa uvedeného článku (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/98 o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom 15 ods.2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov a Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

Predĺženie lehoty na vznesenie námiekty: ďalšie 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o opatrenia prijaté Medzinárodnou organizáciou civilného letectva na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií z leteckej dopravy na účely vykonávania globálneho trhového opatrenia (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. júla 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. júla 2019

predložené gestorskému výboru: AFCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, pokiaľ ide o lehoty na zasielanie údajov a prispôsobenie príloh I a II (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 zostavením zoznamu prioritných škodcov (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) v niektorých gumených súčiastkach motorov (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre olovo v spájkach používaných v určitých spaľovacích motoroch (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisiu, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: REGI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť D-fruktózu ako účinnú látku do jeho prílohy I (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť syr ako účinnú látku do jeho prílohy I (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť koncentrovanú jablkovú šťavu ako účinnú látku do jeho prílohy I (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť med ako účinnú látku do jeho prílohy I (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 scieľom zaradiť sušené vajcia ako účinnú látku do jeho prílohyI (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 528/2012 scieľom zaradiť Saccharomyces cerevisiae ako účinnú látku do jeho prílohyI (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 528/2012 scieľom zaradiť ocot ako účinnú látku do jeho prílohyI (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L, pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou, zásobovanie vodíkom vcestnej doprave a zásobovanie zemným plynom v cestnej a vodnej doprave, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2018/674 (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 scieľom zosúladiť obchodovanie s kvótami formou aukcie spravidlami EU ETS na obdobie rokov 2021 až 2030 a s klasifikáciou kvót ako finančných nástrojov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ECON (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov venušiek rodu Venus (Venus spp.) vtalianskych pobrežných vodách (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o stanovenie paušálneho financovania (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: REGI, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/86, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne vStredozemnom mori (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. augusta 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 2 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/653 s cieľom zosúladiť prechodný mechanizmus pre tvorcov PRIIP, ktorí ponúkajú podielové listy ako podkladové investičné možnosti, uvedený v článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 s predĺženým obdobím platnosti výnimky podľa uvedeného článku - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júla 2019 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

Posledná úprava: 28. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia