Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 8k
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург

4. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 546/2011 по отношение на оценката на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - срок: 31 октомври 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 57 от Правилника за дейността), AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - срок: 23 октомври 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 57 от Правилника за дейността), IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

- Решение на Комисията относно секторния справочен документ за най-добри практики за управление по околна среда, секторни показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на управление на отпадъците съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - срок: 18 октомври 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение и поправка на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - срок: 2 ноември 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор, що се отнася до актуализирането на годишните, месечните и краткосрочните месечни статистически данни за енергийния сектор (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - срок: 19 октомври 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с международни счетоводни стандарти 1 и 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - срок: 3 ноември 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 57 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на международни счетоводни стандарти 1, 8, 34, 37 и 38, международни стандарти за финансово отчитане 2, 3 и 6, разяснения 12, 19, 20 и 22 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане и Разяснение 32 на Постоянния комитет за разясненията (текст от значение за ЕИП) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - срок: 3 ноември 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 57 от Правилника за дейността)

- Директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на част III, точка 13 от приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на алуминий (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - срок: 24 октомври 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Директива на Комисията за изменение на допълнение В към приложение II към Директива № 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в някои детски играчки, по отношение на формалдехида (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - срок: 24 октомври 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Директива на Комисията за изменение на приложение III към Директива 2002/49/ЕО във връзка с установяването на методи за оценка на вредните въздействия на шума в околната среда (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - срок: 6 ноември 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Последно осъвременяване: 28 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност