Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Středa, 18. září 2019 - Štrasburk

4. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, pokud jde o posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - lhůta: 31. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 57 jednacího řádu), AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - lhůta: 23. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 57 jednacího řádu), IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví nakládání s odpady podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - lhůta: 18. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění a opravují přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - lhůta: 2. listopadu 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o aktualizace ročních, měsíčních a krátkodobých měsíčních energetických statistik (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - lhůta: 19. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 1 a 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - lhůta: 3. listopadu 2019)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 1, 8, 34, 37 a 38, mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2, 3 a 6, interpretace Výboru pro interpretace IFRS 12, 19, 20 a 22 a interpretace Stálého interpretačního výboru 32 (Text s významem pro EHP) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - lhůta: 3. listopadu 2019)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 57 jednacího řádu)

- Směrnice Komise, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - lhůta: 24. října 2019)
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky používané v některých hračkách, pokud jde o formaldehyd (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - lhůta: 24. října 2019)
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se mění příloha III směrnice 2002/49/ES, pokud jde o stanovení metod hodnocení škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - lhůta: 6. listopadu 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Poslední aktualizace: 28. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí