Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 5k
Onsdag den 18. september 2019 - Strasbourg

4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 546/2011 for så vidt angår vurderingen af plantebeskyttelsesmidlers virkning på honningbier (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - frist: 31. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 57), AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - frist: 23. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), IMCO (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens afgørelse om sektorreferencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for affaldshåndteringssektoren i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - frist: 18. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring og berigtigelse af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - frist: 2. november 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistik for så vidt angår ajourføringer af de årlige, månedlige og kortfristede energistatistikker (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - frist: 19. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 1 og 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - frist: 3. november 2019)
henvist til kor. udv.: ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002, for så vidt angår IAS 1, 8, 34, 37 og 38, IFRS 2, 3 og 6, fortolkningsbidrag 12, 19, 20 og 22 fra International Financial Reporting Interpretations Committee og fortolkningsbidrag 32 fra Standing Interpretations Committee (EØS-relevant tekst) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - frist: 3. november 2019)
henvist til kor. udv.: ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens direktiv om ændring af del III, punkt 13, i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling for så vidt angår aluminium (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - frist: 24. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i visse former for legetøj for så vidt angår formaldehyd (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - frist: 24. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag III til direktiv 2002/49/EF for så vidt angår fastsættelse af metoder til vurdering af skadelige virkninger af ekstern støj (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - frist: 6. november 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

Seneste opdatering: 28. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik