Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Streda, 18. septembra 2019 - Štrasburg

4. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 546/2011, pokiaľ ide o posudzovanie vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely medonosné (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - lehota: 31. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - lehota: 23. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Rozhodnutie Komisie o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore odpadového hospodárstva podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - lehota: 18. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia a opravujú prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - lehota: 2. novembra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie komisie ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetickej štatistike, pokiaľ ide o vykonávanie aktualizácií ročnej, mesačnej a krátkodobej mesačnej energetickej štatistiky (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - lehota: 19. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1 a 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - lehota: 3. novembra 2019)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1, 8, 34, 37 a 38, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 2, 3 a 6, interpretácie 12, 19, 20 a 22 Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva a interpretácia 32 Stáleho interpretačného výboru (Text s významom pre EHP) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - lehota: 3. novembra 2019)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o hliník (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - lehota: 24. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: IMCO

- Smernica Komisie, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES na účely prijatia osobitných limitných hodnôt pre chemické látky používané v určitých hračkách, pokiaľ ide o formaldehyd (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - lehota: 24. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: IMCO

- Smernica Komisie, ktorou sa mení príloha III k smernici 2002/49/ES, pokiaľ ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých účinkov environmentálneho hluku (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - lehota: 6. novembra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

Posledná úprava: 28. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia