Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 6k
Onsdagen den 18 september 2019 - Strasbourg

4. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 546/2011 vad gäller bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - tidsfrist: 31 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - tidsfrist: 23 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens beslut om referensdokumentet för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för avfallshanteringssektorn i enlighet med förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring och korrigering av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - tidsfrist: 2 november 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om energistatistik, vad gäller genomförandet av uppdateringar av den årliga och månatliga energistatistiken samt av den kortfristiga månatliga energistatistiken (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - tidsfrist: 19 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på de internationella redovisningsstandarderna (IAS) nr 1 och 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - tidsfrist: 3 november 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller de internationella redovisningsstandarderna 1, 8, 34, 37 och 38, International Financial Reporting Standards (IFRS) 2, 3 och 6, tolkningarna 12, 19, 20 och 22 från IFRS Interpretations Committee samt tolkning 32 från Standing Interpretations Committee (Text av betydelse för EES) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - tidsfrist: 3 november 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa del III punkt 13 i bilaga II till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen vad gäller aluminium (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - tidsfrist: 24 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i vissa leksaker vad gäller formaldehyd (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - tidsfrist: 24 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga III till direktiv 2002/49/EG vad gäller fastställande av bedömningsmetoder för skadliga effekter av omgivningsbuller (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - tidsfrist: 6 november 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Senaste uppdatering: 28 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy