Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 115k
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург

5. Внесени документи

Внесени са следните документи от другите институции:

- Европейска комисия - Годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 г. - Европейска комисия (COM(2019)0316 [01] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 г. - Европейски парламент (COM(2019)0316 [02] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 г. - Европейски Съвет и Съвет (COM(2019)0316 [03] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 г. - Съд на Европейския съюз (COM(2019)0316 [04] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 г. - Сметна палата на ЕС (COM(2019)0316 [05] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 г. - Европейски икономически и социален комитет (COM(2019)0316 [06] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 г. - Комитет на регионите (COM(2019)0316 [07] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 г. - Европейски омбудсман (COM(2019)0316 [08] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 г. - Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2019)0316 [09] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

JURI, LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година - Европейска служба за външна дейност (COM(2019)0316 [10] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, AFCO

- Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата – Годишни отчети на Европейския фонд за развитие за 2018 г. (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

DEVE, BUDG

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) (COM(2019)0316 [11] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

EMPL, ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (COM(2019)0316 [12] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година – Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (COM(2019)0316 [13] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (COM(2019)0316 [14] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ENVI, LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) (COM(2019)0316 [15] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (COM(2019)0316 [16] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (COM(2019)0316 [17] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска агенция по лекарствата (EMA) (COM(2019)0316 [18] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (COM(2019)0316 [19] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска фондация за обучение (ETF) (COM(2019)0316 [20] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (COM(2019)0316 [21] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) (COM(2019)0316 [22] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (COM(2019)0316 [23] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (COM(2019)0316 [24] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (COM(2019)0316 [25] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (COM(2019)0316 [26] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (COM(2019)0316 [27] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (COM(2019)0316 [28] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска агенция за ГНСС (GSA) (COM(2019)0316 [29] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (COM(2019)0316 [30] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска агенция по химикали (ECHA) (COM(2019)0316 [31] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Агенция за снабдяване към Евратом (COM(2019)0316 [32] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова годинa - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (COM(2019)0316 [33] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (COM(2019)0316 [34] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейски банков орган (ЕБО) (COM(2019)0316 [35] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (COM(2019)0316 [36] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ECON, EMPL

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (COM(2019)0316 [37] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - Финансова година 2018 г. - Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (COM(2019)0316 [38] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС) (COM(2019)0316 [39] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ITRE, IMCO

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (COM(2019)0316 [40] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (COM(2019)0316 [41] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (COM(2019)0316 [42] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за 2018 г.: постижения, финансово управление и контрол (COM(2019)0316 [43] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (COM(2019)0316 [44] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Съвместно предприятие - Безопасност на въздухоплаването (SESAR) (COM(2019)0316 [45] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Съвместно предприятие - Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“) (COM(2019)0316 [46] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ENVI, ITRE, TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - „Биотехнологични производства“ (COM(2019)0316 [47] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ITRE, REGI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (COM(2019)0316 [48] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ENVI, ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2018 финансова година - Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH) (COM(2019)0316 [49] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз – 2018 финансова година – Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2019)0316 [50] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година – Съвместно предприятие ECSEL (COM(2019)0316 [51] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (COM(2019)0316 [52] - C9-0102/2019 - 2019/2107(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 4/2019 – Европейски омбудсман (N9-0024/2019 - C9-0104/2019 - 2019/2108(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 5/2019 – Европейски омбудсман (N9-0025/2019 - C9-0120/2019 - 2019/2112(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

Последно осъвременяване: 28 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност