Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2817(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0038/2019

Συζήτηση :

PV 18/09/2019 - 7
CRE 18/09/2019 - 7

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2019 - 9.6
CRE 18/09/2019 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0016

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

7. Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (2019/2817(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) και Michel Barnier (επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Ivan Vilibor Sinčić, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Paulo Rangel (επειδή δεν πρόκειται για ερώτηση με γαλάζια κάρτα, η Πρόεδρος αφαιρεί τον λόγο από τον ομιλητή), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Γεώργιος Κύρτσος, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa και Frances Fitzgerald.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells και Jude Kirton-Darling.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Tytti Tuppurainen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Guy Verhofstadt, συντονιστής του Κοινοβουλίου για το Brexit, Manfred Weber, πρόεδρος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, πρόεδρος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, πρόεδρος της Ομάδας Renew Europe, Philippe Lamberts και Ska Keller, συμπρόεδροι της Ομάδας Verts/ALE, Martin Schirdewan και Manon Aubry, συμπρόεδροι της Ομάδας GUE/NGL και Antonio Tajani, πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.9.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου