Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург

9. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


9.1. Проект на коригиращ бюджет № 1/2019 г. излишък от 2018 г. (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година: вписване на излишъка от финансовата 2018 година (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD)) - Комисия по бюджети. Докладчик: John Howarth (A9-0005/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0011)


9.2. Проект за коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD)) - Комисия по бюджети. Докладчик: John Howarth (A9-0004/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0012)

Изказвания

John Howarth (докладчик), преди гласуването.


9.3. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия [COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0013)


9.4. Проект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на Румъния, Италия и Австрия (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD)) - Комисия по бюджети. Докладчик: John Howarth (A9-0006/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0014)


9.5. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) [COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0015)


9.6. Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0038/2019 и B9-0039/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0038/2019

Приема се (P9_TA(2019)0016)

(Предложението за резолюция B9-0039/2019 отпада.)

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на обясненията на вот.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 28 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност