Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 september 2019 - Strasbourg

16. Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2020 (debatt)
CRE

Uttalande av rådet: Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2020 (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Monika Hohlmeier (föredragande), Eider Gardiazabal Rubial (föredragande), Johan Van Overtveldt (ordförande för utskottet BUDG), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Pierre Larrouturou för S&D-gruppen, Clotilde Armand för Renew-gruppen, Rasmus Andresen för Verts/ALE-gruppen, Hélène Laporte för ID-gruppen, Bogdan Rzońca för ECR-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Michael Heaver, grupplös, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini och Petra Kammerevert.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Talare: Brando Benifei, Evin Incir och John Howarth.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Costas Mavrides, Ruža Tomašić och Ben Habib.

Talare: Kimmo Tiilikainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 28 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy