Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2819(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0097/2019

Συζήτηση :

PV 18/09/2019 - 17
CRE 18/09/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.5
CRE 19/09/2019 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0021

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

17. Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (2019/2819(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Rasa Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michal Šimečka, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Miroslav Radačovský, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Αλέξης Γεωργούλης, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová και Isabel Wiseler-Lima.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Andrzej Halicki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira και Κώστας Παπαδάκης.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Tytti Tuppurainen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík και Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ογδοηκοστή επέτειο από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa και Patryk Jaki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ογδοηκοστή επέτειο από την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019

—   Kati Piri και Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen και Christophe Grudler, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου