Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 4.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 5.Внесени документи
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 7.Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (разискване)
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Време за гласуване
  
9.1.Проект на коригиращ бюджет № 1/2019 г. излишък от 2018 г. (гласуване)
  
9.2.Проект за коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ (гласуване)
  
9.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (гласуване)
  
9.4.Проект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (гласуване)
  
9.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията (гласуване)
  
9.6.Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Борбата с рака (разискване по актуални въпроси)
 16.Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2020 година (разискване)
 17.Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа (разискване)
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (335 kb) Присъствен списък (66 kb) Резултати от гласувания (28 kb) Резултати от поименно гласуване (311 kb) 
 
Протокол (335 kb) Присъствен списък (66 kb) Резултати от гласувания (28 kb) Резултати от поименно гласуване (311 kb) 
 
Протокол (96 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (22 kb) Резултати от поименно гласуване (38 kb) 
 
Протокол (367 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от гласувания (111 kb) Резултати от поименно гласуване (183 kb) 
Последно осъвременяване: 28 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност